Други регистри Общинска собственост

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината Регистър за общинските предприятия Регистър за търговските дружества с общинско участие Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината Приватизационни сделки