Регистър на Декларациите по чл.49, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПК на лицата по § 2 от ДР на ЗПК

Вход. №  Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация
1 20.12.2023г. Лилия Рачева Петкова Мл. експерт Бюджет“ Декларация по чл.49,ал.1,т.2 от ЗПК
встъпителна
2 02.02.2024г. Мария Божанова Дойчева Гл. специалист „МДТ“ Декларация по чл.49,ал.1,т.2 от ЗПК
встъпителна
3 04.02.2024г. Димитър Костов Халваджиев Гл. специалист „УТ“ Декларация по чл.49,ал.1,т.2 от ЗПК
встъпителна
4 05.02.2024г. Мирослава Ненова Любенова Ст. специалист „АО“
кметство с. Горно Сахране
Декларация по чл.49,ал.1,т.2 от ЗПК
встъпителна