РЕГИСТЪР на Декларациите по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК на лицата по §1 от ДР на ЗПК

Вход. №  Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация
1 20.11.2023г. Лилия Рачева Петкова Мл. експерт Бюджет“ Декларация по
чл.49, ал.1, т.1
2 02.01.2024г. Мария Божанова Дойчева Гл. специалист „МДТ“ Декларация по
чл.49, ал.1, т.1
3 04.01.2024г. Димитър Костов Халваджиев Гл. специалист „УТ“ Декларация по
чл.49, ал.1, т.1
4 05.01.2024г. Мирослава Ненова Любенова Ст. специалист „АО“
кметство с. Горно Сахране
Декларация по
чл.49, ал.1, т.1