Удължава се срокът  за приемане на  заявления   за длъжностите : “Педиатър“ и “Стоматолог“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с изпълнение на проект „Бъдеще за децата в община  Павел баня“,   срокът  за приемане на  заявления   за длъжностите : “Педиатър“ и “Стоматолог“, се удължава до 15.11.2023г. включително.

Община Павел баня обявява конкурс за следните длъжности по проект BG05SFPR002-2.003-0048 „Бъдеще за децата в община Павел баня

Община Павел баня в качеството ѝ на бенефициент съгласно Административен договор BG05SFPR002-2.003-0048-С01, по проект BG05SFPR002-2.003-0048 „Бъдеще за децата в община Павел баня“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: ( Обявленията за всички длъжности […]

  • 1
  • 2