Уведомление изх.рег.индекс:СИ-02-03#3/31.5.2023г. за Проект за изменение на кадастралния план в обхват: изменение на границите на поземлен имо с пл.№ 330 за , който е отреден УПИ ХVІ – 330, кв.72 в съответствие с приложената улична и дворищна регулация на УПИ ХVІ – 330, кв.72 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

Уведомление за изменениена кадастрален план