Съобщение от 02.10.2020 год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 02.10.2020 год.     Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-200/26.05.2020год. съобщава, че със Заповед №РД–14-61/18.09.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  в следния обхват: -ИЗМЕНЕНИЕ […]

Съобщение от 28.09.2020год.

                  ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 28.09.2020год.   СЪОБЩЕНИЕ Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-45/16.09.2020г. съобщава, че със Заповед №РД–14-63/28.09.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват: 1.Променя се уличнорегулационната […]

Съобщение от 31.08.2020 год.

                  ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 31.08.2020 год. На основание чл.150, ал.3 във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.рег.№СИ-01-15-53/28.08.2020 год. Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна […]

Съобщение от 08.09.2020год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 08.09.2020год. На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-20/04.09.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:               -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН […]

Съобщение от 09.09.2020год.

                            ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                         тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                  e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 09.09.2020год.     Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  и във връзка със заявление с вх.№76/01.07.2020год. съобщава, че със Заповед №РД–14-56/03.09.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  в следния обхват: […]

Съобщение от 24.08.2020 год.

                  ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                        тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                              […]

Съобщение от 24.08.2020 год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                    тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 24.08.2020 год. Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-19/20.07.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-52/24.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:  – ИЗМЕНЕНИЕ […]

Съобщение от 21.08.2020 год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 21.08.2020 год. Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-18/12.08.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-47/19.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:  – ИЗМЕНЕНИЕ […]

Съобщение от 20.08.2020 год.

                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg СЪОБЩЕНИЕ от 20.08.2020 год. Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-18/12.08.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-49/20.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:  – ИЗМЕНЕНИЕ […]

Обявление от 10.08.2020г.

    ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ   гр. Павел баня, 6155                                                                  тел.: 00359/4361/3260 ул.“Освобождение“ № 15                  […]