Промяна в кадастралния план на с. Александрово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Със заявление рег.индекс : СИ – 02 – 03 – 11 / 26.09.2023 г. от Надежда Стефанова Стефанова като наследник на Стефан Неделчев Стефанов с адрес за кореспонденция : гр. Казанлък , ул.“ инж. Феликс Вожели “ № 10 с проект за изменение на […]