ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg

СЪОБЩЕНИЕ

от 28.09.2020год.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-45/16.09.2020г. съобщава, че със Заповед №РД–14-63/28.09.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват:

1.Променя се уличнорегулационната граница на улица с о.т.65-о.т.40-о.т.63 , като същата се поставя в съответствие с имотната граница на  УПИ V-кметство  кв.29,с. Скобелево.

Променя се уличнорегулационната граница на улица с о.т.68-о.т.64 , като същата се поставя в съответствие с имотната граница /контура на сградата на джамията/ на  УПИ VIII- Джамия  кв.29,с. Скобелево.

  1. Променя се регулационната граница между УПИ V-кметство и УПИ III-за Детски комбинат, след направеното заснемане по съществуващата имотна граница, съгласно приложената скица предложение.
  2. Променя се регулационната граница между УПИ III-за Детски комбинат и УПИ VII- Здравна служба,  след направеното заснемане по  съществуващата имотна граница , съгласно приложената скица предложение.
  3. Обособяват се УПИ VII- Здравна служба и УПИ VIII- Джамия ,  след направеното заснемане по  съществуващата имотна граница , съгласно приложената скица предложение.

Площи на новосформираните УПИ  в кв.29, с. Скобелево

УПИ III-за Детски комбинат   с площ -2875.00кв.м.

УПИ V-кметство с площ -1270.00кв.м.

УПИ VII- Здравна служба   с площ -792.00кв.м.

УПИ VIII- Джамия с площ -497.00кв.м., отразено с кафяв цвят на скицата-проект неразделна част от настоящата заповед.

       Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня ,  ул. ”Освобождение” №15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.

Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.

 

 

Изготвил:      Й. ИВ.