ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 27.08.2020год.

 

На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх.№АГ-10-29/24.07.2020г., Община Павел баня съобщава, че  със Заповед №  РД – 14-53/27.08.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:

            -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с устройствена зона-Оо и с установено предназначение на имота-„Крайпътен мотел и търговски обекти“ с площ на имота 2599.00 кв.м., н.т.п.- „За друг вид застрояване“, трайно предназначение на територията-урбанизирана в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.

Вид устройствена зона-Оо, характер на застрояване-нискоетажно застрояване, Кинт. -2.0, Плътност на застрояване-60%, Плътност на озеленяване-30%, свободно застрояване.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №44 от 27.08.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.

На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №44/27.08.2020год.  заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора  в  14 – дневен  срок   от  съобщението за издаване на съответния акт.

КПИИ в обхват ПУП-ПЗ и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“  №15, ет.2, стая  №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.

Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.

 

 

Изготвил:      инж.Й. ИВ.