ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, 6155                                                        тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                       e-mail: mayor@pavelbanya.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 24.08.2020 год.

 

Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-03/31.07.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-48/19.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ I-1639, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3171 и УПИ II-1443, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3172 в кв.58 в един общ УПИ I-3391, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3391 в кв.58 с проектна площ 3 937.00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за новообразувания УПИ I-3391, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3391 в кв.58 с проектна площ 3 937.00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня-запазват се градоустройствените показатели: Вид устройствена зона-2/С Оо, Жм, съгласно  одобрен ОУПО Павел баня, характер на застрояване-средно застрояване; Нкк=15.00 м., Кинт-2.0; Плътност на застрояване-50%; Плътност на озеленяване-30%, свободно застрояване. Поземлен имот с установено предназначение на имота-Хотел.

            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня ,  ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.

Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.

 

Изготвил: Й.И