ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

гр. Павел баня, 6155                                                                                                         тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                  e-mail: mayor@pavelbanya.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

От 22.10.2020год.

 

 

На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ СИ-02-30-662/20.12.2019 год. и №СИ-02-30-662#6/14.10.2020 год., Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-69/19.10.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ следните самостоятелни съставни части:

                – ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА на елементите на техническата инфраструктура – трасе на водопровод и трасе на захранващ ел кабел за обект „Довеждащ водопровод за минерална вода и ел.кабел от Сондаж №Сз-8 в ПИ 55021.501.1540 до ПИ 55021.63.892 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора. Общата дължина на водопровода за минерална вода е 594.67 л.м., през ПИ 55021.501.1540-публична общинска собственост-6.10 л.м. Общата дължина на трасето на ел кабела е 584.06 л.м., през ПИ 55021.501.2101 /второстепенна улица/ и ПИ 55021.501.3220 /второстепенна улица/ публична общинска собственост.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №54 от 19.10.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.

На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №54/19.10.2020год.  заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора  в  14 – дневен  срок   от  съобщението за издаване на съответния акт.

КПИИ в обхват ПУП-ПП и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“  № 15, ет.2, стая  №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.

Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.

 

Изготвил:      инж.ЙОАННА ИВАНОВА

Гл. експерт „ОЕСУТ и деловодство”