ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 21.08.2020 год.
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-18/12.08.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-47/19.08.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ IV-359 и УПИ IX-364 в кв.37 в един общ УПИ IV-359, 364 в кв.37 с площ на имота 1034.00 кв.м. по плана на с.Турия, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, отразено със зелен цвят върху скицата – проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил: Й.И