ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, 6155                                                                                                         тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                  e-mail: mayor@pavelbanya.bg

СЪОБЩЕНИЕ

от 09.09.2020год.

 

 

Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  и във връзка със заявление с вх.№76/01.07.2020год. съобщава, че със Заповед №РД–14-56/03.09.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  в следния обхват:

 -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите  на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми за ПИ 73540.44.45 и устройствена зона – Предимно производствена и с установено предназначението на имота „Производствени и складови дейности и обществено обслужване“ местност „Сюлейманови чешми“ с площ 1204.00 кв.м. в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.

Вид устройствена зона – Пп, ПИ с идентификатор 73540.44.45, Н-без ограничение на Кк, К инт-1.8, Плътност на застрояване-80%, Плътност на озеленяване-мин.20%, свободно застрояване.

Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня ,  ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.

Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.

 

Изготвил:      Й ИВ