ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 08.09.2020год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-20/04.09.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми с цел промяна предназначението земеделска земя в урбанизирана територия с устройствена зона-Пп с установено предназначение на имота– „За производствени и складови дейности“ в ПИ с идентификатор 16924.29.18, начин на трайно ползване- „Изоставена орна земя“ с площ 38 571.00 кв.м., местност „Попови могили“ в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая  №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
Изготвил:      Й.ИВ.