ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg

СЪОБЩЕНИЕ

от 07.10.2020 год.

 

Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-03/31.07.2020г., Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-64/05.10.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура- ЕЛ и ВиК схеми с цел промяна предназначението земеделска земя в урбанизирана територия с устройствена зона-Пп с установено предназначение на имота– „За производствени  и складови дейности“ в ПИ с идентификатор 16924.29.18, начин на трайно ползване- „Изоставена орна земя“ с площ 38 571.00 кв.м., местност „Попови могили“ в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.

               Вид устройствена зона-Пп, характер на застрояване-високо/без ограничения, съгласно ОУПО/, Кинт-2.5; Плътност на застрояване-80%; Плътност на озеленяване-20%, свободно застрояване. В имота има ограничения за същ.трасета на ВСН 20kVи ВН 110 kV „Манолово“ показани в чертежа.

            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня ,  ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.

Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.

 

Изготвил: инж.Й.И