ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 06.10.2020год.

 

На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ АГ-10-28/15.07.2020 год., Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-60/06.07.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ следните самостоятелни съставни части:

              – ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА на елементите на техническата инфраструктура – трасе на водопровод  и трасе на  захранващ ел кабел за обект „Довеждащ водопровод за минерална вода от Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540, преминава по улица общинска публична собственост, представляваша ПИ с идентификатор 55021.501.2101 и достига до УПИ IV-3365-За апартаментен хотел, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 в кв.26д по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора. Общата дължина на трасето на водопровода за минерална вода е 216.52л.м. , от които 3.15 л.м. през имот публична държавна собственост и 213.37л. м. през имот публична общинска собственост. Общата дължина на трасето на ел кабела е 215.53л.м., от които 3.14 л.м. през имот публична държавна собственост и 212.39л. м. публична общинска собственост.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №48 от 18.09.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.

На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №48/18.09.2020год.  заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора  в  14 – дневен  срок   от  съобщението за издаване на съответния акт.

КПИИ в обхват ПУП-ПП и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“  № 15, ет.2, стая  №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.

Горецитираната заповед може може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.

 

Изготвил:      инж.Й. ИВ.