ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 06.10.2020год.

 

На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх.№АГ-10-41/28.08.2020г., Община Павел баня съобщава, че  със Заповед №  РД – 14-65/05.10.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:

            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с установено предназначение на имота-„Животновъдна ферма“ и с устройствена зона-Пп в УПИ XXIII-421 в кв.47 по плана на с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.

Вид устройствена зона-Пп, характер на застрояване-високо застрояване, К инт.-2.5, Плътност на застрояване-80%, Плътност на озеленяване-20%, свободно застрояване.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №50 от 05.10.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.

На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №50/05.10.2020год.  заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора  в  14 – дневен  срок   от  съобщението за издаване на съответния акт.

КПИИ в обхват ПУП-ПЗ и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“  №15, ет.2, стая  №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.

Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.

 

 

 

Изготвил:      инж.Й. ИВ.