ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, 6155                                                                                                                    тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                          e-mail: mayor@pavelbanya.bg

СЪОБЩЕНИЕ

от 02.10.2020 год.

 

 

Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-200/26.05.2020год. съобщава, че със Заповед №РД–14-61/18.09.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  в следния обхват:

-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 73540.172.2 с площ на имота 2200.00 кв.м., местност „Сюлейманова чешма“ в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора с устройствена зона – Пп и установено предназначение на имота-„Производствени и складови дейности“, в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.стара Загора .

Вид устройствена зона–Пп, ПИ с идентификатор 73540.172.2, характер на застрояване-без ограничения, Кинт-1.8, Плътност на застрояване-80%, Плътност на озеленяване-20%, свободно застрояване.

Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня ,  ул. ”Освобождение” №15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.

Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.

 

 

 

 

 

Изготвил:      Й. ИВ.