С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО СТЕФАН ХРИСТОВ ТЕНЕВ

ДО МАРИН ХРИСТОВ ТЕНЕВ

КАТО НАСЛЕДНИЦИ НА ТЕНЮ ХРИСТОВ ПОПОВ

ДО ТОТКА ДЕЧЕВА ПОПОВА

КАТО НАСЛЕДНИЦИ НА ТЕНЮ ХРИСТОВ ПОПОВ

ДО ТЕНЧО МИТЕВ ТЕНЕВ

 

Община  Павел  баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК

съобщава ,  че  със Заповед №  РД- 14- 86 /31.08. 2023г.

e одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват :

Изменение на ПУП – План за регулация  за УПИ ХІV – 56 и УПИ ХІІІ – 55 в кв.3с.Виден

Виден Съобщение Зап ПУП-ПР Стефан Тенев