С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Със заявление рег.индекс : СИ – 02 – 03 – 11 / 26.09.2023 г. от Надежда Стефанова Стефанова като наследник на Стефан Неделчев Стефанов с адрес за кореспонденция : гр. Казанлък , ул.“ инж. Феликс Вожели “ № 10 с проект за изменение на кадастрален план с възложител  Венцислав Стефанов Стефанов , като наследник на Стефан Неделчев Стефанов, видно от удостоверение за наследници Изх. № 265 / 16.02.2023 г. Проект за изменение на кадастралния план се състои: в изменение границите на  имоти 328 , 329 , 330 и 333 в кв.18 – попълване на сгради в ПИ 329 , в съответствие с извършеното геодезическо заснемане и ПУП – план за регулация. Започната е процедура по изменение на кадастралния план и кадастралния регистър на недвижимите имоти: ПИ  с пл.№ 329 , в кв.18 по плана на с. Александрово , общ. Павел баня , обл. Стара Загора.

На основание § 4, ал.8 от  ПЗР от Наредба № РД -02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ССПКККР ) и чл.61, ал.1 от АПК ,  Община  Павел  баня съобщава ,  че  със Заповед  РД –  14 – 117 / 27.11.2023 г. на Кмета на Община Павел баня e променен  кадастралния план на с. Александрово ,  въз основа на Проект за изменение на кадастрален план в обхват: изменение границите на  имоти 328 , 329 , 330 и 333 в кв.18 – попълване на сгради в ПИ 329 , в съответствие с извършеното геодезическо заснемане и ПУП – план за регулация. След изменението имота има следните параметри: площ 744 м². собственик на ПИ 329 , кв. 18 , Стефан Неделчев Стефанов според приложени документи: протокол на Казанлъшки районен съд от 06.08.1985 г. В имота има 4 сгради: № 329.1 – 1 етаж , паянтова, жилищна сграда – еднофамилна – 49 м², № 329.2 – 1 етаж паянтова , селскостопанска сграда – 20 м² , № 329.3 – 1 етаж , друг вид сграда за обитаване , № 329.4 – 1 етаж , масивна гараж – 19 м². отразено с кафяв цвят на скицата – проект за изменение на кадастралния план , неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта и плана се намират в сградата на община Павел баня, гр.Павел баня , ул. „Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9  и могат да се прегледат от заинтересованите всеки присъствен ден.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок  от съобщаването и пред Административен съд  Стара Загора чрез Община Павел баня.