ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Павел баня (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл.23 от Закона за регионалното развитие ( ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР), Община Павел баня разработи Проект на План за интегрирано развитие на община Павел баня (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за община Павел баня.
Същият е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на община Павел баня- раздел Администрация – Административни документи – Проекти на нормативни актове https://pavelbanya.bg/normative_docs_cats/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/.

Поради усложнената епидемична обстановка в страната и наложените ограничителни мерки общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Павел баня, ул. Освобождение № 15 и по електронен път на e-mail: piro_pbanya@abv.bg в срок до 02 май 2021 година.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодаря за желанието за участие и съдействие!