ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

 

гр. Павел баня, 6155                                                                  тел.: 00359/4361/3260

ул.“Освобождение“ № 15                                                 e-mail: mayor@pavelbanya.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 10.08.2020год.

 

На основание чл.150, ал.3 във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.рег.№АГ-10-29/24.07.2020 год. Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:

             -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с устройствена зона- Оо и с установено предназначение на имота- „Крайпътен мотел и търговски обекти“ с площ на имота 2599.00 кв.м., н.т.п.- „За друг вид застрояване“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня,общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

          -ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – „Крайпътен мотел и търговски обекти“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня,общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“  № 15, ет.2, стая  №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.

 

Изготвил:      Й. ИВ.