О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Павел баня уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от “Биоформ“ ЕООД за Инвестиционно предложение: изграждане на “ Присторойки и вътрешно преустройство на медицински и ароматни култури“, в поземлен имот с идентификатор 73540.172.20, съгласно КККР на землището на с.Тъжа, местност “Софиларски път“, общ.Павел баня, обл.Стара Загора .

Информация за инвестиционното предложение е на разположение на гражданите на Община  Павел баня всеки работен ден от 8.00 – 12.00 ч. и от 13.00 – 17.00 ч. в стая №6 на общинска администрация Павел баня. Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в  РИОСВ – гр.Стара Загора и общинска администрация гр.Павел баня.

 

Възражения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване.

 

 

Дата на обявяване 06.12.2022 г.                                                Срок за приемане на -20.01.2022 г.