ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.06.2020 год.
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-10/21.04.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-33/12.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ VI-972, кв.31 от запад с УПИ XV-976 и УПИ XIII-974 от юг с УПИ VII-969, 970, 973 и от изток с УПИ V-971, кв.31 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Регулационни линии да минат по имотните граници по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. След промяната УПИ VI-972 в кв.31 става с проектна площ 670.00 кв.м. по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, отразено със зелен цвят на скицата – проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил: Й.И