ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 05.06.2020год.
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ АГ-05-7/05.03.2020 год. Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-29/04.06.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН като съставна част на комплексен проект за инвенстиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби включващ:
             – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на част от кв.39 в следния обхват: Вътрешните регулационни линии на УПИ IX-356, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.356 и УПИ VIII-355, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.355 по КККР на гр.Павел баня да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти с цел прилагане на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, гр. Павел баня, обл. Стара Загора. Площ на новообразувания УПИ IX-356-777.00 кв.м. идентичен с ПИ 55021.501.356 по КККР на гр.Павел баня. Площ на новообразувания УПИ VIII-355-488.00 кв.м. идентичен с ПИ 55021.501.356 по КККР на гр.Павел баня.
             – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  за УПИ IX-356, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.356 и УПИ VIII-355, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.355 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Вид устройствена зона– Жм, характер на застрояване-нискоетажно застрояване, К инт-2.5, Плътност на застрояване-50%, Плътност на озеленяване – 40%,свободно застрояване в два съседни.
– РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №20 от 04.06.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.
На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №20/04.06.2020год. заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора в 14 – дневен срок   от съобщението за издаване на съответния акт.
КПИИ в обхват ПУП-ПРЗ и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
Изготвил:      Й ИВ