ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 03.06.2020год.
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-12/04.05.2020г. съобщава, че със Заповед №РД–14-26/02.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват:
1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ I-Автогара в кв.11 по плана на с.Осетеново, общ.Павел баня на два самостоятелни УПИ както следва: УПИ VII-636 за ОДО с площ 973.00 кв.м. и УПИ VIII-637 за автобусна спирка с площ 521.00 кв.м. в кв.11 по плана на с.Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
2. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАКНИЯ ПЛАН на с.Осетеново в обхват: Попълване с нови кадастрални номера №636 и №637 на новообразуваните поземлени имоти, отразено със зелен цвят на скицата-проект неразделна част от настоящата заповед.
       Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” №15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
Изготвил:      Й. ИВ.