МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ, ЧЕ:

Всички собственици на имоти, които имат кладенци, герани, сондажи, каптирани извори ,дренажи и други водоземни съоръжения за подземни води в имотите си трябва да ги регистрират в съответната Басейнова дирекция.

Крайният срок е 27 ноември 2020-та година. Жителите на община Павел баня трябва да се регистрират в Басейнова дирекция “Източно беломорски район“ в град Пловдив, ул. Янко Сакъзов №35.

Всеки стопанин на имот трябва да изпрати до съответната дирекция попълнена и подписана бланка образец с номер РГ-2 и Декларация за годината на построяване на съоръжението заедно с копие от нотариалния акт на имота и скица на имота, но само ако има валидна такава. Докумените се изпращат по куриер или пощата до съотвената дирекция с обратна разписка или се подават на място, вариант е да си изпратят и онлайн но само ако са подписани с валиден електронен подпис.

След като бъдат изпратени всички нужни документите, от дирекцията ще издадат на всеки удостоверение за регистрация на съответното вододейно съоръжение.

От Басейнова дирекция напомнят, че при установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Образците на документи ще намерите на страницата на Басейнова дирекция  https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1855.