ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
Във връзка с провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България от 22 януари 2021 г. до 15 февруари 2021 г., Община Павел баня набира кандидати за 47/четиридесет и седем/ преброители и 11 /единадесет/ контрольори.
Необходими документи:
Всички документи по образец могат да бъдат изтеглени от сайта на община Павел баня- www.pavelbanya.bg , раздел „Преброяване 2021“ или получени от кметствата на територията на община Павел баня и общинска администрация.
Необходимите документи се подават от 15.09.2020 год. до 30.10.2020 год./петък/,  17.00 часа в сградата на общинска администрация гр. Павел баня, ул. „Освобождение“
№ 15, деловодство /партер/.
              Критерии при  подбора на лица за преброители и контрольори:
Минимална възраст. Кандидатите трябва да са пълнолетни лица.
Способност за възприемане и комуникация. Попълването на преброителните карти е свързано с посещения в жилищата на лицата и директни контакти с преброяваните лица. Попълването на картите се извършва чрез прочитане на въпросите от преброителните карти и записване на точния отговор, който посочва преброяваното лице. Попълването на преброителни карти средно за 200 – 250 лица е необходимо да се извърши за сравнително кратък срок.
Образование. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование.
Професионален опит. Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.
Кандидатите, участвали в предходни преброявания ще бъдат с предимство при подбора.
Владеене на езици. В определени населени места, в които има концентрация на население от турски, ромски или друг етнос, ще се подбират за преброители и контрольори лица, които владеят/умеят да комуникират на съответните езици и познават обичаите на населението.
С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.