Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите съгласно чл.9 от ЗМДТ

Мотви Наредба по чл.9 изменение и допълнение 1 (1) План сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване