Правилник за финансовото подпомагане на студенти от община Павел баня

Заявление финансово подпомагане на студенти За изтегляне ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.  Настоящият правилник урежда условията и реда за финансово подпомагане на студенти от Община Павел баня, чрез: отпускане на годишни и еднократни стипендии; други помощи […]

Правилник на Съвета по наркотичните вещества

За изтегляне П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С този правилник се уреждат организацията и дейността на Съвета по наркотични вещества към Община Павел баня, наричан по-нататък “СЪВЕТ”. Чл.2 Съветът е консултативен орган към Община […]

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ

За изтегляне ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Правилник За реда и начина за отпускане на еднократна помощ Павел баня 2008г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и семейства в рамките на […]

Правилник за символите и отличията на община Павел баня

За изтегляне П Р А В И Л Н И К ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Герб на Павел баня . /1/ Гербът на Павел баня има кръгла форма и изобразява роза, символ на принадлежността на Павел баня към Розовата долина, минерален извор и надпис ”Павел баня”, […]