Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в община Павел баня

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ система за финансово управление и контрол ОДОБРЯВАМ:……………………………………………………………… СТАНИМИР РАДЕВСКИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Използвани съкращения ВППОВКОП– Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществени поръчки ЗОП – Закон за обществените поръчки; НВМОП – Наредба […]

  • 1
  • 2