Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на община Павел баня

П Р И Л О Ж Е Н И Я: Приложение 1 Декларация за конфиденциалност Приложение 2 Декларация конфликт на интереси Приложение 3 Формуляр за приемане на сигнали Приложение 4 Регистър на сигналите Приложение 5 Информация за подаване на сигнали

П Р А В И Л А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Линк за изтегляне на документа!

Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин, Община Павел баня разработи тази Харта на клиентите. Законите, имащи за предмет изграждането на нова система, която […]

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнал за корупция и конфликт на интереси

Бланка за подаване на сигнал За изтегляне   СТАНМИР РАДЕВСКИ Кмет на община Павел баня ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила са изготвени и утвърдени на основание чл.49 от Закона за противодействие на […]

Правилник за Вътрешния трудов ред

За изтегляне   ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Утвърден със Заповед №528/30.07.2012 г. на Кмета на община Павел баня ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С този правилник се урежда организацията на труда в община Павел баня, съобразно особеностите на нейната дейност и действащата нормативна уредба. (2) С този правилник се […]

Инструкция за Деловодната дейност

За изтегляне ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ На основание чл.7 и чл.8 от Закона за административно обслужване на физически и юридически лица. РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. /1/ Тази инструкция урежда организацията и технологията за осъществяване за управление на деловодната дейност и използване на електронната система за регистрация и контрол на документооборота […]

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ Чл. 1 С тези правила се определят организацията, условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, както и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), създавана […]

Вътрешни правила за Административно обслужване

УТВЪРДИЛ: / П / СТАНИМИР РАДЕВСКИ Кмет на община Павел баня ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ На основание чл. 5а, ал. 1 от Закона за администрацията и чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване. І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Павел баня служат […]

Вътрешни правила при усвояване на средства от европейските фондове в община Павел баня

Контролен лист №1 Контролен лист №2   Вътрешни правила при усвояване на средства от европейските фондове в община Павел баня Раздел І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 Основната цел на настоящите вътрешни правила е: при прилагане на принципите – ефективност, ефикасност и икономичност да се минимизират рисковете от неспазване на законодателството, допускане на нередности и измами […]

  • 1
  • 2