Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин, Община Павел баня разработи тази Харта на клиентите. Законите, имащи за предмет изграждането на нова система, която […]

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнал за корупция и конфликт на интереси

Бланка за подаване на сигнал За изтегляне   СТАНМИР РАДЕВСКИ Кмет на община Павел баня ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила са изготвени и утвърдени на основание чл.49 от Закона за противодействие на […]

Правилник за Вътрешния трудов ред

За изтегляне   ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Утвърден със Заповед №528/30.07.2012 г. на Кмета на община Павел баня ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С този правилник се урежда организацията на труда в община Павел баня, съобразно особеностите на нейната дейност и действащата нормативна уредба. (2) С този правилник се […]

Инструкция за Деловодната дейност

За изтегляне ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ На основание чл.7 и чл.8 от Закона за административно обслужване на физически и юридически лица. РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. /1/ Тази инструкция урежда организацията и технологията за осъществяване за управление на деловодната дейност и използване на електронната система за регистрация и контрол на документооборота […]

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ Чл. 1 С тези правила се определят организацията, условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, както и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), създавана […]

Вътрешни правила за Административно обслужване

УТВЪРДИЛ: / П / СТАНИМИР РАДЕВСКИ Кмет на община Павел баня ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ На основание чл. 5а, ал. 1 от Закона за администрацията и чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване. І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Павел баня служат […]

Вътрешни правила при усвояване на средства от европейските фондове в община Павел баня

Контролен лист №1 Контролен лист №2   Вътрешни правила при усвояване на средства от европейските фондове в община Павел баня Раздел І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 Основната цел на настоящите вътрешни правила е: при прилагане на принципите – ефективност, ефикасност и икономичност да се минимизират рисковете от неспазване на законодателството, допускане на нередности и измами […]

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в община Павел баня

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ система за финансово управление и контрол ОДОБРЯВАМ:……………………………………………………………… СТАНИМИР РАДЕВСКИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Използвани съкращения ВППОВКОП– Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществени поръчки ЗОП – Закон за обществените поръчки; НВМОП – Наредба […]