ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин, Община Павел баня разработи тази Харта на клиентите.
Законите, имащи за предмет изграждането на нова система, която да подобри административното обслужване, дават рамката и насоките за неговото развитие – Административно процесуален кодекс,  Закон за администрацията, Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за електронното управление и подзаконовите актове по прилагането им.

Целта ни е да разясним на потребителите на услуги какво могат да очакват от нашата администрация, как могат да го получат, какви са техните права на клиенти и как могат да ги защитят. Проучвайки техните мнения и препоръки, да заложим съвременни и по-високи стандарти на административното обслужване, за да отговорим адекватно на потребностите им.

КМЕТЪТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Кметът на община Павел баня ръководи цялостната изпълнителна дейност на общината. При изпълнение на своите правомощия той е подпомаган от администрация, разделена на обща и специализирана, която се ръководи от заместник кметове и секретар.

УСЛУГИТЕ НА НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
В общината се извършват административни и технически услуги на физически июридически лица.
Видовете услуги, сроковете за извършването им и таксата или цената, ако има такива, може да намерите на таблото пред гише КАО и на интернет страницата ни.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Общинска администрация Павел баня се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, ефективност, обективност и безпристрасност, отговорност и отчетност , установени в Закона за администрацията и Административно процесуалния кодекс, както и при гарантиране на:
– равен достъп до административните услуги и информация за административното обслужване;
– качество на предоставяните услуги;
– различни канали за достъп и предоставяне на административни услуги;
– равнопоставено, честно и любезно отношение;
– надеждна обратна връзка;
– възможност за предоставяне на комплексни административни услуги.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Общинска администрация Павел баня следвайки принципите на административното обслужване си е поставила следните цели:
– да модернизираме и повишим качеството на административното обслужване ;
– да оргазираме и въведем различни канали за достъп и предоставяне на услугите в администрацията;
– да осигурим участието на потребителите на административни услуги посредством механизма на „обратната връзка” – мнения, препоръки и др.
За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Отношение към Вас, клиенти:
Да Ви изслушваме с внимание, зачитайки личното Ви достойнство;
Да спазваме конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки един от Вас;
Да имаме равнопоставено отношение към всички Вас
и всичко това независимо от Вашите потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.
Да постигаме високо качество на предоставените услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
Да осигурим прозрачност,  професионализъм,  отзивчивост и възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
Да намалим възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция;
Да Ви предоставяме необходимата информация при спазване на Закона за достъп до обществена информация;
Да спазваме стриктно Закона за защита на личните данни;
Да работим съвместно с други организации за предоставяне на усъвършенствани комплексни услуги, съобразени с Вашите изисквания.

Информация за Вас, клиенти:
– При директната ни комуникация да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация по начин, удовлетворяващ Вашите изисквания;
– Ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, отговаряща на потребностите Ви ще получавате и от информационните табла и от киоск в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, от Интернет-страницата на Община Павел баня  www.pavelbanya.bg
– За Вас сме подготвили ясни и лесно разбираеми формуляри и заявления, за да се опрости процеса на обслужване;
– Всеки служител от общинската администрация излиза от анонимност и носи персонална отговорност за свършената си работа за Вас и Вие можете да го идентифицирате от картата с имената, длъжността му и звеното към което принадлежи.

При комуникацията си с Вас, клиенти:
– Чрез ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения и консултации да удовлетворяваме Вашите потребности;
– При запитвания от Ваша страна устните или писмените ни отговори да бъдат ясни, лесно разбираеми, пълни и точни.

Канали за достъп до информация и услуги:
Всеки от Вас може да използва различни канали за достъп до информация и услуги в зависимост от потребностите си:
Ø Гишета за административно обслужване – бул. „Освобождение“ № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване;
Ø Гишета за плащане на данъци – бул. „Освобождение“ № 15 /партер/ с работно време от понеделник до петък от 08.00 – 17.00 ч. без прекъсване;
Ø В кметствата на територията на община Павел баня, с работно време
от понеделник до петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч..
Ø Интернет страница на Общината – www.pavelbanya.bg , където ще намерите информация за административните услуги, структурата на общинската администрация, телефони за връзка, електронни адреси, анкета за нивото и качеството на административното обслужване, актуални новини, обяви, възможност за проверка на състоянието на обработваните в Общината Ваши документи и др. електронни услуги;
Ø Киоск  в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Общината;
Ø Кутия в Центъра за административно обслужване за писмени сигнали, коментари, похвали, оплаквания, предложения и жалби;
Ø Информационни табла в ЦАО;
Ø Телефони на Община Павел баня – централа 04361/ 32 60,
Ø Факс – 04361/ 20 94
Приемни дни:
КМЕТ – сряда 09,00-12,00 ч.;
Заместник кмет „Финанси, бюджет и икономика“ – сряда от 14,00 ч.;
Заместник кмет „Устройство на територията и строителство“ – вторник от 10,00-12,00 ч.;
За приемния ден може предварително да се запишите на телефон 04631/ 32 60

Елекгронна поща  – mayor_ pb@mail.bg;

Поща на адрес: Общинска администрация, 6155 гр. Павел баня, обл. Стара Загора, бул.”Освобождение” № 15

Улеснили сме достъпа до услуги за Вас, клиенти в неравностойно положение, като сме направили рампа пред  фронтофиса за административно обслужване и плащане ва данъци ;

В открита и предразполагаща обстановка Вие, клиенти ще получавате дължимото внимание и уважение в получаването на административно обслужване.

Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали чрез каналите за достъп.

Спазване на срокове:

Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата или електронната поща, е до 7 дни.

Когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.

По искане за издаване на индивидуален административен акт – срокът е съгласно чл. 57 от АПК.

По искане за извършване на административна услуга, която не е свързана с издаване на индивидуален административен акт – до 30 дни.

При искане за достъп до обществена информация – до 14 дни.

Предложенията и сигналите, които  не са от компетентността на кмета на общината, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им до съответните компетентни органи, с изключение на случаите в които се установи, че проблемът вече е поставен и пред тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

Решение по предложение или сигнал на гражданите и организациите се взема най-късно 2 месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. При сложни въпроси, срокът за вземане на решение по направено предложение може да се удължи до 6 месеца, за което се съобщава на подателя. Когато особено важни причини налагат, срокът за вземане на решение по подаден сигнал може да бъде продължен, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

Решенията по направените предложения и подадените сигнали не подлежат на обжалване.

Решението по подаден сигнал се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят.

Ако в предвидения срок не получите отговор от общинска администрация, попадате в случаите на т. н. „мълчалив отказ“. Това е ситуацията, при която липсата на отговор се приравнява на изричен отказ, който може да се обжалва от Вас пред Административния съд.

Ние се ангажираме да Ви предоставим необходимата информация още при първия установен контакт с нас;

Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в законоопределените срокове;

Ще Ви уведомяваме, когато срокът се налага да бъде удължен, за причините и крайния срок, в който ще получите отговор.

Механизми за обратната връзка от клиента:

Анкетна карта за изразяване становище на гражданите по качеството на административните услуги;

Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате вече споменатите различни канали за достъп;

Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на Община Павел баня;

Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма сигнал и/или жалба от Вас по повод лошо администриране.

И тъй като с Вас сме партньори в процеса на изграждане на ефективна администрация, се надяваме да проявите своята гражданска позиция,

а от Вас клиенти ще очакваме:

Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;

Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;

Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;

Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Отговорност и отчетност:

Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й;

Ние се ангажираме да извършваме административните услуги съобразно законите и да носим отговорност за качественото и срочното им изпълнение;

Ние се ангажираме постоянно да подобряваме достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това.
По жалба срещу незаконни, неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;

Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;

Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.

Ние работим в услуга на Гражданите и Гостите на Община Павел баня. Добросъвестното изпълнение на служебните ни задължения говори за висококачествена администрация и доволно общество.
Условията на бързоразвиващата се администрация налагат общинската администрация да реагира адекватно с минимизиране на рисковете.
Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове.
Периодично Хартата на клиента ще се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се

Ние сме готови с нашите действия да гарантираме Вашите права.

Вярваме, че при добро сътрудничество и взаимно уважение, изпълнение на поетите ангажименти и отговорно поведение на всички, ще успеем заедно да направим администрацията на Община Павел баня ефективно работеща в полза на обществото.Хартата на клиентите е утвърдена със заповед № 439 от 17.08.2007 г. на Кмета на община Павел баня и е актуализирана през месец май 2015 г. със заповед № РД-131 от 15.05.2015 г. на Кмета на Община Павел баня.