Заявление за удължаване на раб. време

За изтегляне

ПРОЕКТ

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ В НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ

МОТИВИ: Причини, които налагат допълнение и изменение в Наредбата за търговската дейност на територията на община Павел баня са във връзка с изменение и допълнение на чл. 16а и чл.16б от Закон за защита от шума в околната среда

Стар текст

Изменемие

 Чл.2. (1) По смисъла на тази Наредба „търговски обекти“ са:

 1. Магазини за хранителни и нехранителни стоки;
 2. Заведения за хранене и развлечения;
 3. Средства за подслон и места за настаняване;
 4. Сервизи и ателиета за услуги;
 5. Охраняеми паркинги;
 6. Бензиностанции, газстанции и метан станции;
 7. Игрални зали за хазартни игри;
 8. Интернит клубове и зали;
 9. Складове за търговия на едро;
 10. Обекти за търговия по електронен път;
 11. Временни и преместваеми обекти

 Чл.2. (1) По смисъла на тази Наредба „търговски обекти“ са:

 1. Магазини за хранителни и нехранителни стоки;

 2. Заведения за хранене и развлечения;

 3. Средства за подслон и места за настаняване;

 4. Сервизи и ателиета за услуги;

 5. Охраняеми паркинги;

 6. Бензиностанции, газстанции и метан станции;

 7. Игрални зали за хазартни игри;

 8. Интернит клубове и зали;

 9. Складове за търговия на едро;

 10. Обекти за търговия по електронен път;

 11. Временни и преместваеми обекти

 12. Спортни и фитнес зали

Чл.13. (1) Обектите по чл.2 ал.1, т.1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8, могат да бъдат и с удължено работно време с изключение на магазините за нехранителни стоки.

  (2) Удължено работно време (след 24.00ч) могат да имат:

    1. Заведения за хранене и развлечения, когато са разположени в самостоятелни сгради в подземен, полуподземен или първи етаж на жилищна сграда при гарантирано ниво на шум в границите на санитарните норми.

    2. Заведения на открито, когато нивото на шума измерен до най близо разположените жилища, вили или сгради за настаняване отговаря на санитарно- хигиенните норми.

    3. Когато заведението е изцяло открито или има открита тераса и е разположено в жилищна зона, изпълнение на музика се разрешава до 24ч.

  (3) Обектите по чл.13, ал.2.могат да функционират само след като имат разрешение за ползване /протокол 16/.

  (4) Разрешение за удължено работно време се издава въз основа на следните документи:

 1. Писмена молба до кмета на общината.

 2. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най – близката жилищна сграда от органите на РИОКОЗ. Измерването се извършва след 22.00(23.00)часа.

 3. Писмено становище на ПУ – Павел баня

 4. Сключен договор с лицензирана охранителна фирма или лицензирано звено за самоохрана.

 5. План за охрана на обекта.

 6. Становище регионална служба Противопожарна охрана

 7. Собственоръчно написано съгласие от съседите, собствениците (съсобствениците) и наемателите на сградата.

  (5) Въз основа на представените документи, кмета на общината дава разрешение или прави мотивиран отказ обекта да работи с удължено работно време. Отказът следва да бъде в писмен вид и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. Удостоверението за удължено работно време към настоящата наредба, даващо право за работа на обекта се поставя на видно място в същия. Същото важи за съответната фирма стопанисваща в момента обекта.

  (6) Кметът на общината следва да се произнесе в 14дневен срок от подаването на документите по ал.4 от настоящия член.

  (7) Търговските обекти, работещи с удължено работно време се вписват в специален регистър, който се води от съответното длъжностно лице от общината.

  (8) Жалби на граждани, за нарушение на обществения ред и спокойствие от обекти, работещи с удължено работно време, се проверяват в седемдневен срок от органите, издали документите по ал.4 от настоящия член. Ако проверката не установи отклонения от установените норми, то жалбата се признава за неоснователна с мотивирано писмено решение до жалбоподателите.

(9) Отнема се разрешение за удължено работно време в следните случаи:

 • При установяване на отклонения по установените норми по повод жалба;

 • При системни нарушения по Наредба 1.

(10) – Разрешението се отнема със заповед на кмета на общината, която се издава и обжалва по реда на АПК.

Чл.13. (1) Обектите по чл.2 ал.1, т.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 12 могат да бъдат и с удължено работно време с изключение на магазините за нехранителни стоки.

  (2) Удължено работно време (от 23,00 до 8,001) могат да имат:

   1. Заведения за хранене и развлечения, когато са разположени в самостоятелни сгради в подземен, полуподземен или първи етаж на жилищна сграда при гарантирано ниво на шум в границите на санитарните норми.

    2. Заведения на открито, когато нивото на шума измерен до най близо разположените жилища, вили или сгради за настаняване отговаря на санитарно- хигиенните норми.

    3. Когато заведението е изцяло открито или има открита тераса и е разположено в жилищна зона, изпълнение на музика се разрешава до 23 ч.2

  (3) Обектите по чл.13, ал.2.могат да функционират само след като издадено разрешение образец 16 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство

  (4) Разрешение за удължено работно време се издава въз основа на следните документи:

1. Писмена молба до кмета на общината.

2. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най – близката жилищна сграда от органите на РИОКОЗ. Измерването се извършва след 22.00(23.00)часа.

3. Писмено становище на ПУ – Павел баня

4. Сключен договор с лицензирана охранителна фирма или лицензирано звено за самоохрана.

5. План за охрана на обекта.

6. Становище регионална служба Противопожарна охрана

7. Собственоръчно написано съгласие от съседите, собствениците (съсобствениците) и наемателите на сградата.

8. Становище от Регионална здравна инспекция – гр. Стара Загора издадено по реда на чл.16б, ал. 2 от Закона за шума в околната среда

  (5) Въз основа на представените документи, кмета на общината дава разрешение или прави мотивиран отказ обекта да работи с удължено работно време. Отказът следва да бъде в писмен вид и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. Удостоверението за удължено работно време към настоящата наредба, даващо право за работа на обекта се поставя на видно място в същия. Същото важи за съответната фирма стопанисваща в момента обекта.

  (6) Кметът на общината следва да се произнесе в 14дневен срок от подаването на документите по ал.4 от настоящия член.

(7) Търговските обекти, работещи с удължено работно време се вписват в специален регистър, който се води от съответното длъжностно лице от общината.

  (8) Жалби на граждани, за нарушение на обществения ред и спокойствие от обекти, работещи с удължено работно време, се проверяват в седемдневен срок от органите, издали документите по ал.4 от настоящия член. Ако проверката не установи отклонения от установените норми, то жалбата се признава за неоснователна с мотивирано писмено решение до жалбоподателите.

(9) Отнема се разрешение за удължено работно време в следните случаи:

 • При установяване на отклонения по установените норми по повод жалба;

 • При системни нарушения по Наредба 1.

(10) – Разрешението се отнема със заповед на кмета на общината, която се издава и обжалва по реда на АПК.

(11) Срокът на издаденото разрешение по ал.4 се издава за период не по дълъг от 5 /пет/ години.