Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г., актуална към 07.07.2023

PROGRAMA_2023 към 07.07.