За изтегляне

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО

НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА КЪМ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този правилник се уреждат организацията и дейността на Съвета по наркотични вещества към Община Павел баня, наричан по-нататък “СЪВЕТ”.

Чл.2 Съветът е консултативен орган към Община Павел баня и осъществява своята дейност на основание чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл.15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и чл.11, т.4 от ЗМСМА.

Чл.3 Съветът по наркотичните вещества към Община Павел баня:

/1/ Разработва и приема общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори в съответствие с националните програми.

/2/ Предлага на Общинския съвет проект за бюджет за провеждане на общинската политика в тази област.

/3/ Изготвя предложения и мнения за обсъждане в Общинския съвет на община Павел баня, които имат отношение към борбата със злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика.

ІІ. ИЗБОР И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА

Чл.4 /1/ Съветът по наркотични вещества към Община Павел баня е колективен орган.

/2/ Съветът се състои от председател, зам.председател, секретар и членове.

/3/ Председател на Съвета е зам.кмета на Общината.

/4/ Зам.председател на Съвета – Н-к ПУ гр.Павел баня.

/5/ Секретар на Съвета – Гл.специалист “КАО”.

Чл.5 Членове на Съвета са:

 1. Представител на отдел “Здравеопазване”.

 2. Представител на отдел “Образование”

 3. Представител на “Социални грижи”.

 4. Представител на “ХЕИ”.

 5. Представител на Районна прокуратура.

 6. Представител на Общинска охранителна служба.

 7. Представител на Следствена служба.

 8. Общински съветник

 9. Общински съветник

 10. Общински съветник

Чл.6 Общинският съвет предлага общинските съветници, които да бъдат включени в състава на Съвета.

Чл.7 На първото заседание на Съвета се съставя протокол с поименен окончателен списък на неговите членове.

Чл.8 В зависимост от въпросите, включени в дневния ред на заседанията на Съвета, могат да участвуват и представители на неправителствени и други организации.

Чл.9 Към Съвета могат да се създават и експертни групи.

Чл.10 За своята дейност Съветът се отчита пред Общинския съвет и Националния съвет по наркотичните вещества.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА

Чл.11 /1/ Председателят на Съвета по наркотични вещества към Община Павел баня:

 1. Представлява Съвета;

 2. Ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета;

 3. Внася за разглеждане в Общинския съвет предложения и въпроси от компетентността на Съвета;

 4. Подипсва протоколите от заседанията на Съвета;

 5. Определя секретаря и неговите сътрудници.

/2/ В отсъствие на Председателя, неговите функции се изпълняват от зам.председателя.

Чл.12 /1/ Секретаря на Съвета:

 1. Организира подготовката на заседанията на Съвета;

 2. Координира изпълнението на взетите на заседанията решения;

 3. Ръководи работата на експертните групи.

Чл.13 /1/ Съветът е постоянно действуващ орган, който провежда най-малко четири редовни заседания в годината.

/2/ Заседанията на Съвета се свикват от неговия Председател въз основа на решение, взето на предишното заседание.

/3/ Съветът може да проведе извънредно заседание по предварително определен дневен ред, по инициатива на всеки от членовете му.

/4/ Заседанията на Съвета са закрити. По изключение Съветът може да реши отделно заседание да бъде открито.

Чл.14 /1/Съветът провежда своите заседания при предварително определен дневен ред.

/2/ Проектът за дневен ред се изготвя от секретаря на Съвета и се утвърждава от Председателя въз основа на внесени предложения и се изпраща на членовете на Съвета най-малко 5 работни дни преди заседанието, заедо с материалите по дневен ред.

/3/ Всеки член от Съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Писмените материали за заседанията на Съвета се предоставят от вносителите на Секретаря най-малко седем дни преди заседанието.

/4/ Уведомяване на членовете за заседания се извършва с писмени покани седем дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневен ред, заедно с всички постъпили материали по него.

/5/ Член на Съвета, въпрепятствуван да участвува в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което предоставя на Секретаря на Съвета най-малко два дни преди заседанието.

Чл.15 Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако в тях участвуват най-малко две трети от челновете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.

Чл.16 /1/ Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете на Съвета.

/2/ По предложение на всеки от членовете на Съвета може да се реши по конкнетен въпрос да се проведе тайно гласуване.

Чл.17 Лица, които не са членове на Съвета могат да участвуват в заседанията с право на съвещателен глас – при разискване на въпроси, отнасящи се до дейността на организацията, която представляват.

Чл.18 По изключение Съветът на свое заседание може да разгледа въпроси, които не са поставени в дневния ред.

Чл.19 /1/ За всяко заседание на Съвета се съставя протокол. Протоколите се подписват от водещия протокла и Председателя на Съвета.

/2/ Протоколите от заседанията се изготвят в тридневен срок от провеждане на заседанието.

/3/ При наличие на особени мнения, те трябва да бъдат предоставени в писмена форма в двудневен срок след заседанието. Особените мнения не трябва да съдържат данни, неизразени в заседанието.

/4/ Към протоколите с приетите решения се прилагат документи, обсъдени на заседанието.

Чл.20 /1/ Оригиналните протоколи, решения и други документи се съхраняват от Секретаря, номерирани съобразно поредността на заседанието.

/2/ В срок от седем работни дни извлечения от протоколите и др. приети актове се изпращат от Секретаря до всички членове на Съвета.

ІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Правилникът влиза в сила от деня на приемането му от ОбС.

Правилникът е приет с Решение № 281 от Протокол № 34 от 29.10.2002 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………….

/Й.Енева/