За изтегляне

П Р А В И Л Н И К

ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Герб на Павел баня .

/1/ Гербът на Павел баня има кръгла форма и изобразява роза, символ на принадлежността на Павел баня към Розовата долина, минерален извор и надпис

Павел баня”, изобразени съгласно Приложение №1.

Чл.2 Знаме на Павел баня.

/1/ Знамето на Павел баня е символът на общината и на град Павел баня и има правоъгълна форма с размери, посочени в Приложение № 2 към чл.15 ал.4 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България.

/2/ Цветът на знамето на Павел баня е бял. В средата на знамето е изобразен гербът на Павел баня по чл.1.

Чл.3 Символ на местната власт в Общината е Огърлицата с герба на Общината. Тя се връчва на Кмета на Общината при встъпването му в длъжност и след полагане на клетва пред Общинския съвет. Тя се носи от Кмета на Общината при особено тържествени церемонии.

ГЛАВА ВТОРА: ОТЛИЧИЯ И ДИПЛОМИ

Чл.4 Звание “Почетен гражданин”.

/1/ Със званието “Почетен гражданин” се удостояват български и чуждестранни граждани с изключителни заслуги към града и Общината, по ред, определен в Правилник за удостояване със званието “Почетен гражданин”, приет с Решение №208 / 22.07.1999г. на Общински съвет на община Павел баня.

Чл.5 Почетен знак “Павел баня”

/1/ Почетния знак “Павел баня” има форма на кръг с радиус 5 см, бронзов, представлява изображение на герба на Павел баня.

/2/ Връчва се на лица с особен принос и заслуги към града и Общината .

/3/ Почетния знак “Павел баня” се връчва от Кмета на Общината.

Чл.6 Дипломи.

/1/ Дипломите съпровождат званието “Почетен гражданин” и почетния знак “Павел баня”.

Чл.7 Почетна книга на Павел баня

/1/ На Почетната книга е изобразен герба на Павел баня по чл.1. В нея видни гости на града вписват своите послания .

/2/ Книгата се съхранява от Кмета на Общината.

ГЛАВА ТРЕТА: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8 Този Правилник влиза в сила в деня на неговото приемане с Решение № 288/19.12.2002 г. на Общински съвет на община Павел баня.

Павел баня

Декември 2002г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ………………………………..

/Й.Енева/