За изтегляне

З А П О В Е Д

РД- 10- 133

Гр. Павел баня 20.03. 2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р – 37/ 26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020 г., както и със Заповед РД-01-122/ 11.03.2020 г. и Заповед РД-01-124/ 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с оглед от необходимостта от предприемане на спешни мерки за осъществяване на превенция от разпространението на корона вирусната инфекция на територията на община Павел баня

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Въвеждам вечерен час от 19.00 ч. до 08.00 ч. за всички лица до 18 години, считано от 20.03.2020 год. до второ нареждане.

2.Забранявам достъпа до детски и спортни площадки и паркови зони на територията на община Павел баня.

Препис от заповедта да се връчи на Началник ПУ- Павел баня, кметове и кметски наместници на територията на Община Павел баня за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Стара Загора и Областен управител – за сведение.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на община Павел баня за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове.

ИСА БЕСООЛУ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА

ПАВЕЛ БАНЯ