Бланка за подаване на сигнал

За изтегляне
 

СТАНМИР РАДЕВСКИ

Кмет на община Павел баня

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила са изготвени и утвърдени на основание чл.49 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и се прилагат в хода на производства за установяване на конфликт на интереси по §2, ал.5, провеждани от специализирана комисия в общинска администрация Павел баня

(2) Правилата се прилагат за защита на лицата подали сигнал за корупция или за конфликт на интереси по отношение на лица по §2, ал.1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, на които орган по назначаване е кметът на Община Павел баня.

(3) Задължени лица по правилата са всички служители на Община Павел баня, ангажирани пряко или косвено с постъпването, регистрирането и движението на сигнали по чл.47, във връзка с §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ. Те изпълняват служебните си задължения при спазване на разпоредбата на чл. 7 от настоящите Вътрешни правила.

Чл. 2. (1) Всяко нарушение на настоящите Вътрешни правила е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно и по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

(2) За нарушение на задълженията по чл.49, ал.1 на виновното длъжностно лице се налага глоба по чл.176 от ЗПКОНПИ.

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ОБХВАТ

Чл. 3 (1) Настоящите правила целят да защитят лицата, подаващи сигнали за корупция, конфликт на интереси, злоупотреба със служебно положение и търговия с влияние чрез създаване на регламент и предприемане на конкретни мерки в дейността на Община Павел баня.

(2) Те са разработени, утвърдени и се изпълняват при спазване принципите на прозрачност, почтеност, откритост и нетърпимост към прояви на корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси, лошо управление на общинска собственост или за други незаконосъобразни или действия или бездействия на лица по §2, ал.1 в Община Павел баня, с които се засягат обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Чл.4. Със защита, установена в тези правила, се ползват и служителите на общината, подали сигнали по чл.47 от ЗПКОНПИ за наличие на обстоятелствата по чл.3.

Чл.5 Лице, което е подало сигнал, съдържащ твърдения за наличието на обстоятелствата по чл. 3, ал.1 от тези правила, не може да бъде преследвано само за това.

Чл.6 Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически или физически тормоз , заради това, че е подало сигнал, съдържащ твърдения по чл.3, ал.1 от тези правила има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

Чл. 7. Действията по защита на лицата, подали сигнал, съдържащи твърдения за корупция, конфликт на интереси, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние, лошо управление на общинска собственост или за други незаконосъобразни действия или бездействия на лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ на трудово, служебно или друго правоотношение с Община Павел баня, с които се засягат обществени интереси, права или законни интереси на други лица, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на Община Павел баня и продължават до отпадане на необходимостта за това.

Чл.8. Задължения за предприемане на конкретни действия имат служители в общината, чийто служебни задължения пряко или косвено им позволяват достъп до информацията по чл.49, ал.1, т.1-3 от ЗПКОНПИ.

Чл.9. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, регистрирането, движението, както и по отношение на всички документи, касаещи сигнали, попадащи в приложното поле на чл. 3 от тези правила, задължените служители спазват принципите и правилата за поведение регламентирани в Кодекса за поведение на служителите в общинската администрация.

Чл. 10. Според субекта, подаващ сигналите, същите се разделят на:

 • вътрешно – административниза корупция и конфликт на интереси – когато служител или служители на общината подават сигнали, касаещи дейността на други служители;

 • външно – административни – за корупция и конфликт на интереси – когато граждани и организации подават съответните сигнали.

Чл. 11. Според наличието на данни, позволяващи идентифициране на сигналоподателя сигналите се разделят на :

 • анонимни – когато лицето подава сигнала по начин, непозволяващ на административния орган да осъществи контакт с него;

 • сигнали, в които лицето подава сигнала по начин, позволяващ на административния орган да осъществи контакт с него.

Чл. 12. Производство, образувано по анонимен сигнал се прекратява.

ГЛАВА ТРЕТА

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОСТЪПВАНЕ, РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА И ДВИЖЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ

Чл. 13. (1) Сигналите се подават:

1. на място в деловодството на общината;

2. по поща;

3. по факс;

4. по специална електронна поща, обявена на интернет страницата на общината при условие, че съответния сигнал е подписан с квалифициран електронен подпис.

(2) Сигналите по чл.3, ал.1 се приемат само от определено със заповед на кмета на общината лице, заемащо длъжност с деловодни функции от отдел “АО, ГРАО и ТО”, дирекция „Обща администрация“ и се регистрират в деловодната система на общината.

(3) Постъпилият сигнал се докладва от лицето по чл.14, ал.2 на кмета на общината. Той се квалифицира от кмета на общината като сигнал по чл.47, ал.1 от ЗПКОНПИ в случай че, съдържа твърдения за корупция, конфликт на интереси, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние, лошо управление на общинска собственост или за други незаконосъобразни или действия или бездействия на лица по §2, ал.1, с които се засягат обществени интереси, права или законни интереси на други лица, когато в същите са използвани един или повече от следните изрази: „корупция“, „конфликт на интереси“, „подкуп“, „парична облага“, „даване/получаване на пари и/или друга облага“, „частен интерес“, „незаконосъобразни действия на служител“, „злоупотреба със служебно положение“ и др.

(4) Сигналите се регистрират от лицето по чл.13, ал.2 в регистър „Сигнали“, утвърден със заповед на кмета на общината. Регистър „Сигнали“ съдържа следните реквизити :

 1. дата на постъпване/описване на сигнала;

 2. уникален регистрационен индекс. В горния десен ъгъл с малки букви се изписват индексите – кк – което означава сигнал, съдържащ твърдения или данни за корупция и/или корупционни прояви или – ки – което означава, сигнал съдържащ твърдения или данни за конфликт на интереси и др.

 3. адресат на сигнала;

 4. опис на приложенията към документа (ако има такива);

 5. отговорник;

 6. изходящ номер и дата, диспозитив на крайния документ. .

Чл. 14. (1) След регистриране на сигнала в изпълнение на резолюция на кмета сигналът се предоставя на председателя на комисията по §2, ал.5 или на друго длъжностно лице срещу подпис.

(2) Право на достъп до регистрираните в деловодната система, както и до хартиения носител на сигнали и преписки по тях, съдържащи твърдения и данни за обстоятелствата по чл.7 имат кметът на общината, членовете на комисията по §2, ал.5, лицата определени със заповедите по чл.13, ал.1 и други длъжностни лица.

(3) След приключване на работа по сигнала лицата по чл.16, ал.1 връщат сигнала и хартиения носител на преписката по него на лицето по чл.14, ал.1 срещу подпис.

(4) Сигналите и преписките по тях се съхраняват до приключване на съответните процедури от лицето по чл.13, ал.1 и се архивират от него.

Чл. 15. Служител, срещу когото е подаден сигнал има право да получи на хартиен и/или електронен носител сигнала и всички събрани доказателства по преписката в случаите, в които му се изискват обяснения или предстои изслушване, при заличаване на всички данни относно самоличността на сигналоподателя, както и на други данни, от които може да се направи извод за тази самоличност.

Чл. 16. Информация и данни от регистъра по чл. 13 се предоставя на други органи, организации или трети лица, когато това е предвидено в закон и/или след преценка и изрично разпореждане на кмета на общината.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

СПОСОБИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ

Чл. 17. Защитата на лицата, подали сигнали по чл.3, ал.1 се осъществява, чрез следните способи:

 • неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал;

 • неразгласяване на данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности;

 • неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;

 • неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица, различни от неговия подател;

 • опазване на всички писменни документи, предоставени или изготвени при и/или повод движението на сигнала , както и неразгласяването на съдържащата се в тях информация.

Чл. 18. Механизмите за защитата на лицата подали сигнали при постъпването, регистрирането и движението на сигналите са :

 • създаване на специален ред и условия за подаването и регистрирането на сигналите, съдържащи обстоятелствата по чл. 4;

 • ограничаване на кръга от лица, имащи достъп до сигнала и информацията, постъпили по реда на тези правила;

 • своевременно извършване на установените конкретни действия по приемане, регистрация и движение на сигналите от служителите, определени със заповед на кмета на общината;

 • осъществяване на контрол за стриктно спазване на служебните задължения по предходните точки от страна на преките ръководители на съответните служители;

 • защита на системния и приложния софтуер на компютърната мрежа на общината чрез система от мерки в условията на постигане на киберсигурност- ограничаване само до потребителски права върху персоналните компютри и строго дефинираните им мрежови ресурси, чрез индивидуален достъп с лична парола и потребителско име и др.

(2) Събраната при разглеждането на сигнала информация е служебна тайна.

ГЛАВА ПЕТА

КОНТРОЛ, ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 19. При възникване на необходимост от последващо ползване на документите, събрани в хода на приемане, регистриране и движение на сигналите по чл.3, ал.1 служителят/ служителите, ползващ/ползващи тези документи, носи/насят отговорност за тяхното съхраняване и опазване, както и за неразгласяване на съдържащата се в тях информация.

Чл.20 Ежегодно се извършва отчет по предприети антикорупционни мерки в т.ч и предприети мерки по отношение на защитата на лицата, подали сигнали по чл.3, ал.1 от тези правила, който се публикува в официалната интернет страница на дирекцията.

Чл.21 Контролът по спазването на предходните алинеи се осъществява от кмета на общината.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този вътрешни правила :

 1. Корупция“ е налице, когато в резултат на заеманата публична длъжност лицето злоупотребява с власт нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.

 2. Конфликт на интереси“ възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

 3. Частен“ е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

 4. Облага“ е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по – ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

 5. Търговия с влияние“ е поискването или приемането, пряко или непряко, от длъжностно лице на каквато и да е неследваща му се облага, за да злоупотреби с неговото действително или предполагаемо влияние с оглед получаването от администрация на неследваща се облага.

 6. Злоупотреба със служебни функции или служебно положение“ е изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на законитепри изпълнението на неговите служебни функции с цел получаване на неследваща се облага за него или за някое друго физическо или юридическо лице.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тези Вътрешни правила се издават на основание чл.49, ал.2 от ЗПКОНПИ.

§ 3. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед

№ РД–10-180/16.05.2018г. на кмета на общината и влизат в сила от датата на утвърждаването им.