ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ

Чл. 1 С тези правила се определят организацията, условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, както и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), създавана и съхранявана в администрацията на община Павел баня.
Чл. 2 /1/ Кметът определя звено от администрацията, което отговаря пряко за дейността по предоставянето на обществена информация: Център за административно обслужване” в община Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, 6155 гр. Павел баня.
/2/ Длъжностно лице от звеното по ал. 1 приема и регистрира заявления, изисква подготвянето на становища и документи от съответните отговорни служители от администрацията, подготвя отговори по заявленията, предоставя информация, в това число на определеното място за преглед на информация, и архивира преписките по ЗДОИ.
/3/ Всички служители от общинска администрация съдействат на длъжностното лице по ал. 2, като спазват законно установените срокове и изисквания и приетите вътрешни стандарти за административно обслужване.
/4/ Кметът на Общината определя длъжностно/-и лице/-а за публикуване на информация в секция „Достъп до информация” на официалния сайт www.pavelbanya.bg и/или на централно създаден/а и поддържан/а платформа/портал, съгласно изискванията на чл. чл. 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 16, 21, 41г, 41ж и др. от ЗДОИ.
чл. 3 /1/ Дейността по приемане, обработване, вземане на решения по постъпили заявления и съхранение на преписките се организира от служителите в определеното по чл. 2 ал. 1 звено, съгласно настоящите правила.
/2/ В Центъра за административно обслужване (ЦАО) е определено място за преглед на информацията: „Административно обслужване”.
/3/ Цялостната дейност по ЗДОИ се координира и контролира от секретаря на Общината.
Чл. 4 /1/ В община Павел баня се води общ регистър на писмените и устни заявления за достъп до обществена информация и на заявленията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, в т.ч. подадени по електронен път, чрез програмния продукт за документооборот и електронен архив „Архимед”.
/2/ Заявленията по ал. 1 подлежат на задължителна регистрация.
Чл. 5 /1/ Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец или заявление свободен текст, подадено лично, по пощата или по електронен път, или устно запитване.

/2/ Заявлението се подава в Центъра за административно обслужване, при работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч., или на адреса по чл. 2, ал. 1, или на е-адрес delovodstvo@pavelbanya.bg
/3/ Заявлението, което се подава по електронен път трябва да бъде под формата на прикачен файл във /jepg, pdf / формат , представляващ сканирано копие от подписано от заявителя писмено искане за предоставяне на достъп до обществена информация
/4/ Заявлението се счита за подадено и в случаите, когато е изпратено по факс, или на обявени електронни адреси на Общината, както и на създадена платформа за достъп до обществена информация. За подаване на заявление по електронен път не се изисква електронен подпис.
/5/ Когато вносителят е упълномощено от заявителя лице, към заявлението за достъп до обществена информация или за повторно използване на информацията се представя писмено пълномощно с нотариална заверка, съгласно изискванията на чл. 18, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс.
Чл. 6 /1/ Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация (Приложение 1) съдържа:
1. трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
2. адрес за кореспонденция, телефон за контакт и/или факс, e-mail адрес и др.
3. описание на исканата информация/ документи;
4. предпочитана форма за предоставяне информацията: преглед на оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копие на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен или друг носител, независимо от вида на записаното съдържание); копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. В последния случай се определят и техническите параметри за запис на информацията.
/2/ Заявлението за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Приложение 2) съдържа:
1. трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
2. адрес за кореспонденция, телефон за контакт и/или факс, e-mail адрес и др.
3. описание на исканата информация;
4. предпочитана форма за предоставяне информацията: копие на материален носител; копие, предоставено по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
/3/ Когато заявлението по ал.1 е в писмена форма и в него не се съдържат данните по ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3, то се оставя без разглеждане, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ.
Чл. 7 /1/ При регистрация, на всеки клиент се предоставя информационна визитка с регистрационен номер на заявлението.
/2/ Образецът на заявленията по чл. 6 – на хартиен носител, се предоставят безплатно в ЦАО. Същите са публикувани и могат да се изтеглят/разпечатат от рубрика „Достъп до информация“ на уеб сайта на Общината.
/3/ Когато достъпът до обществена информация се заявява устно, отговорният служител по чл. 2, ал. 2 съставя регистрационна карта в регистъра по чл. 4, ал. 1.
Чл. 8 /1/ Община Павел баня, е организация от обществения сектор, която предоставя информация от обществения сектор за повторно използване във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по нейна преценка и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни, след поискване със заявление по чл. 6, ал. 2.
/2/ Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл.15б от ЗДОИ и с официалните отворени стандарти.

/3/ Община Павел баня осигурява условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор, като поддържа и публикува списъци с основни документи и съответните метаданни чрез механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подходящ начин. При възможност се осигуряват условия за многоезично търсене на документи.
Чл. 9 /1/ Постъпилите заявления по чл. 4 се предават на Кмета на община Павел баня за резолюция в деня на регистрирането им.
/2/ Кметът насочва заявлението до секретаря на Общината, който го пренасочва до служител от звеното по чл. 2, ал. 1, с копие до ръководител на структурно звено или служител, за подготовка на исканата информация, във форма и вид, съгласно подаденото заявление.
/3/ При необходимост и по преценка, секретарят може да пренасочи заявлението за мнение и становище до ресорен заместник-кмет по компетентност.
Чл. 10 Исканата информация се предоставя от компетентно длъжностно лице от звеното по чл. 2, ал. 1 веднага, когато тя е леснодостъпна, публично оповестена, предоставянето й не изисква по-задълбочена преценка от страна на експерти, не засяга интереси на трети лица и не е необходимо технологично време за подготовката й.
Чл. 11 /1/ В случаите извън чл. 10 ръководителят на структурно звено/ служителят, до когото е резолирана преписката, в 7-дневен срок от получаването предоставя на длъжностното лице от звеното по чл. 2, ал. 1 исканата информация/ документи и/ или мотивирано писмено становище за следното:
1. разполага ли общината с исканата информация, представлява ли същата „обществена информация” по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и следва ли да я предостави;
2. при искане за повторно използване на информация от обществения сектор какви усилия се изискват за подготвянето й, в каква форма и по какъв начин тя да се предостави;
3. при искане за достъп до обществена информация в какъв обем да се предостави;
3. необходимо ли е удължаване на срока за произнасяне и по какви причини;
4. има ли данни за местонахождението на информацията, ако Общината не разполага с нея, съответно – необходимо препращане до компетентния орган и уведомяване на заявителя.
/2/ В случаите, когато писменото мотивирано становище по ал. 1 по същество е за предоставяне на частичен достъп или за отказ от предоставяне на информация, то се съгласува от юрисконсулт и се представя на Кмета.
Чл. 12 /1/ В срок до 14 дни след датата на регистриране на заявлението за достъп до обществена информация в това число и на информация за повторно ползване, Кметът на Община град Павел баня, въз основа на предоставените становища и данни, взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация/ информация от обществения сектор за повторно използване.
/2/ Решението се изготвя от отговорно длъжностно лице от звеното по чл. 2, ал. 1 и се съгласува със секретаря и/или с ресорния заместник-кмет.
/3/ Екземпляр от решението за достъп ведно с исканата информация се предоставя на заявителя чрез посочения от него начин. За предоставената информация се съставя протокол по образец, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице по чл. 2, ал. 2 (Приложение 3).
/4/ Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности и/или му се оказва съдействие чрез обучен специалист в звеното за административно обслужване.

Чл. 13 /1/ Когато исканата информация не е точно и ясно формулирана, или е формулирана много общо, компетентното длъжностно лице изисква допълнителна уточняваща информация от заявителя.
/2/ Срокът по чл. 12, ал. 1 започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата информация.
/3/ Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.
Чл. 14 /1/ Срокът по чл. 12, ал. 1 може да бъде удължен при спазване на изрично упоменатите случаи в Закона за достъп до обществена информация.
/2/ За всеки случай на удължаване на срока заявителят се уведомява писмено.
Чл. 15 /1/ Когато община Павел баня не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му на компетентния орган, за което заявителят се уведомява писмено.
/2/ В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.
Чл. 16 Когато община Павел баня не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, длъжностното лице по чл. 2, ал. 2 подготвя писмено уведомление за това, което се изпраща, подписано по надлежния ред, до заявителя в 14-дневен срок.
Чл. 17 /1/ Достъпът до обществена информация е безплатен.
/2/ Заявителят заплаща разходите по предоставяне на обществена информация по нормативи, определени от министъра на финансите.
/3/ При предоставяне на информация за повторно използване, заявителят заплаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерски съвет.
/4/ Нормативите/тарифите и начините на заплащане на разходите се оповестява публично в Центъра за административно обслужване и на сайта на община Павел баня са определени в ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г. според вида на носителя са следните:
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
Чл. 18 /1/ За предоставянето на достъп до обществена информация и на информация за повторно използване се съставя протокол, който се подписва от заявителя и съответния служител.
/2/ Когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил е-адрес за това, за предоставянето на информацията не се съставя протокол и не се заплащат разходи.
/3/ Когато искането за предоставяне на информация за повторно използване е подадено по електронен път, на него се отговаря също по електронен път и не се изисква потвърждаване на получаването на отговора.

Чл. 19 /1/ Всички решения, уведомления, писма и протоколи се регистрират към основната преписка в регистъра по чл. 4, ал. 1, като същевременно се създава и електронен архив.
/2/ Документите по ал. 1 се връчват лично срещу подпис на заявителя или упълномощеното лице, или се изпращат по пощата с обратна разписка, или се изпращат на посочен електронен адрес с/без електронен подпис.
Чл. 20 /1/ Длъжностното лице по чл. 2, ал. 2 изготвя:
1. годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в това число и за повторно използване на информация, който включва и данни за направените откази и причините за това, като част от доклада на администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията;
2. информация за дейността по ЗДОИ като част от анализа на постъпилите предложения, сигнали и жалби, който представя на Кмета, заместник-кметовете и секретаря на Общината два пъти годишно;
3. информация за постъпилите заявления, направените откази и просрочени преписки по ЗДОИ като част от 15-дневните справки до секретаря на Общината.
/2/ Отчетите по ал. 1 т. 1 и т. 2 се публикуват на интернет страницата на община Павел баня. Настоящите Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Павел баня са утвърдени със заповед № РД -10-124/16.03.2020 г. на Кмета на община Павел баня и са задължителни за всички служители от общинска администрация.
Те могат да бъдат изменени при промяна на нормативната уредба и/или при целесъобразност, със заповед на Кмета на община Павел баня.

УТВЪРДИЛ: /п/
ИСА БЕСООЛУ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ: