УТВЪРДИЛ: / П /

СТАНИМИР РАДЕВСКИ

Кмет на община Павел баня

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

На основание чл. 5а, ал. 1 от Закона за администрацията и чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване.

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Павел баня служат за регулиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия.

Чл.2. Административното обслужване в Община Павел баня се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административно процесуалния кодекс (АПК), Наредбата за административното обслужване, Хартата на клиента на Общината, както и при гарантиране на:

1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;

2. различни форми и канали за достъп до административните услуги и информацията за тях;

3. любезно, делово и отзивчиво отношение;

4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;

5. надеждна обратна връзка;

6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;

7. Измерване на качество на предоставяните услуги и удоволетвореността на потребителите;

8. Служебно начало и служебно събиране на информация, която се съдържа в общината’

9. Стремеж към автоматизиране на процесите по предоставяне на административни услуги и осигуряване на електронен достъп до тях.

Чл.3. (1) „Административно обслужване“ /АО/ е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на Община Павел баня.

(2)Комплексно административно обслужване“ /КАО/ е това обслужване, при което административната услуга се извършва от структурите на Община Павел баня, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната

услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

(3) „Административна услуга“ е:

  1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

  2. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;

  3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

  4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;

  5. експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

извършваните от тях действия.

Чл.4. Основен елемент в процеса на усъвършенстване на административното обслужване и повишаване на имиджа и доверието към администрацията е качеството на приемането на заявления за достъп до услуги, предоставянето на информация за тях, обработването и обратната връзка за удоволетвореността на потребителите от обслужването..

II.ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.5. (1) Административното обслужване на гражданите и бизнеса се осъществява чрез „Център за административно обслужване”, и „Местни данъци и такси” обозначени с указателни табели на български език в сградата на Общината на адрес ул. „Освобождение” № 15.

(2) Работното време за работа с клиенти на Центъра за административно обслужване и на „Местни данъци и такси” е от 08.00 ч. до 17.00 ч. от понеделник до петък.

(3) Административното обслужване в община Павел баня се осъществява с непосредственото сътрудничество между отделните звена на общинската администрация и съответните институции и организации при извършване на интегрирани административни услуги.

Чл.6. Освен символите на община Павел баня – герб, знаме, задължително се използват логото и слогана на държавната администрация при:

1. изготвяне на информационни и промоционални материали;;

2. изготвяне на указателни табели на входовете на сградите, на кутиите за мнения и коментари, на информационните табла, на интернет страницата;

III. КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП

Чл.7. Всички принципи и стандарти по отношение на административното обслужване, информационните и комуникационните канали са описани в Хартата на клиента и оповестени чрез интернет страницата и информационните табла на община Павел баня:

1.предоставяне на равен достъп до информация и услуги чрез множество различни канали, включващи “Център за административно обслужване”, телефонен номер, поща, Интернетстраница, електронна поща и др., в зависимост от потребностите на потребителите;

2.предприемане на всички възможни мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на гражданите и бизнеса, включително осигуряване на необходимите средства за предоставяне на услуги за лица с различни увреждания.

3.осигуряване на открита и предразполагаща обстановка, където потребители с различни потребности да получат необходимото внимание и уважение при осъществяване на административното обслужване.

IV.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.8. (1) Центъра за административно обслужване осигурява информация за реда, организацията и видовете услуги извършвани от администрацията на община Павел баня.

(2) Информацията за административното обслужване следва да бъде:

1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;

2. достъпна за хора с увреждания;

3. без абревиатури, съкращения и препратки.

Чл.9. (1) Информация за предоставяните от община Павел баня услуги може да бъде получена от:

1.„Центъра за административно обслужване”, гр. Павел баня, ул. „Освобождение”№ 15, телефон : 04361/ 22 63, „Местни данъци и такси” на телефон: 04361/ 22 62, и отдел „АО, ГРАО и ТО” на телефон: 04361 22 63;

2. интернет адрес www.pavelbanya.bg ;

3. Информационните табла в Центъра за административно обслужване.

(2) Образците на заявления /искания /за предоставяне на административни услуги са на разположение:

1. в Центъра за административно обслужване, „Местни данъци и такси” за предоставяните услуги;

2. на интернет страницатa: www.pavelbanya.bg, с възможности за изтегляне и подаване.

Чл.10. (1) Информацията за административното обслужване се актуализира в 7 дневен срок от влизане в сила на промени в нормативните актове или настъпване на други обстоятелства, налагащи актуализация;

(2) Актуализацията се извършва едновременно във всички информационни източници – брошури, диплянки, информационни табла, интернет страницата на общината и др.;

(3) Наименованията на административните услуги във всички информационни материали, както и във всички електронни бази данни са в съответствие със списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

(4) Организацията по актуализацията и подготовката на информацията е задължение на служителите от звеното за административно обслужване, с непосредственото участие на служителите от структурните звена, съгласувано и одобрено от ръководителите и секретаря на общината.

V.СЛУЖЕБНО НАЧАЛО

Чл.11.(1) При осъществяване на административното обслужване, служителите от общинската администрация спазват принципа на служебното начало, като изискват информация от структурните си звена и осигуряват необходимото междуведомствено съгласуване, в случай на законодателна регламентация или писмено споразумение между съответните административни структури.

(2) Организацията на междуведомственото обслужване се извършва от служителите от Центъра за административно обслужване с непосредственото участие на служителите

от структурните звена в администрацията и под ръководството на секретаря на общината.

Чл.12.(1) Когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или повече структурни звена в общината, заявителят подава единствено искане в Центъра за административно обслужване. Служителите в Центъра организират изпълнението по служебен път.

(2) При обективна възможност за извършване на интегрирани услуги чрез междуведомствено сътрудничество, заявителят подава искане в Центъра, което е адресирано до кмета на община Павел баня, с което заявява изрично съгласие за предоставяне на лични данни относно снабдяване по служебен път с документи, издавани от друга администрация.

Чл.13.(1) Взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършените от тях действия се описват в технологични карти на процесите.

(2) Технологичните карти на процесите се изготвят за всяка административна услуга или за група услуги по области на дейност, когато технологията е принципно обща.

VI.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.14. (1) За навременното и пълно осигуряване на информация, необходима на служителите от Центъра за административно обслужване, ръководителите и служителите в структурните звена в община Павел баня се задължават:

1. Да подават в три дневен срок на съответния служител по компетентност всички промени за актуализация на информационния масив в Центъра;

2. Да подават информация за предстоящите търгове и конкурси и сроковете за приемане на предложения и оферти по тях на служителите, отговорни за тяхното приемане, регистрация ипубликуване на интернет страницата на община Павел баня;

3. Да подпомагат служителите от звеното за административно обслужване с разяснения, консултации и препоръки за срочното и качествено обслужване на потребителите.

(2) Служителите от Центъра могат да изискват предоставяне на информация и/или документи от другите структурни звена от община Павел баня, когато тя е необходима във връзка с предоставяне на услуги в реално време.

Чл.15. (1) Всички документи във връзка с предоставянето на административни услуги се приемат и предават на потребителите от служителите в Центъра за административно обслужване, “Местни данъци и такси“.

(2) Служителите, определени с резолюция за изпълнение на административната услуга са длъжни:

1. Да обработват материалите веднага след получаването им и да предадат резултата в нормативно, респективно по резолюция, определения срок;

2. След приключване на задачата да съхраняват преписките до предаването им за архивиране, съгласно Закон за Държавния архивен фонд;

3. Да връщат незабавно в деловодството погрешно адресирани или изпратени до тях преписки;

4. Да предоставят незабавно за регистрация преписките при предаването им от едно структурно звено в друго;

5. Да предоставят незабавно за регистрация незаведени преписки, кореспонденция от физически и юридически лица, независимо от това по какъв път са попаднали при тях;

6. Да не обработват документи, които не са регистрирани, резолирани или са резолирани до друг служител от същото звено, без изрично да са упълномощени от ресорния или прекия ръководител;

7. Да информират прекия си ръководител респективно ползвателя на услугата писмено за причините налагащи удължаване на срока;

8. При отсъствие/отпуск, болнични, командировка/ да предадат работните документи на свой заместник, определен от ръководителя, който следва да продължи работата и спази установените срокове;

9. При напускане на длъжността да предадат с протокол всички документи на прекия си ръководител;

10. Да предават документите за експедиция в деловодството с:

– точен адрес/ пощенски код, област, община, населено място, улица, №,

трите имена на получателя, наименование на организацията/;

– с входящия номер на писмото на което се отговаря.

Чл.16. Ръководителите на структурните звена са длъжни:

1.Да отразяват резолюцията към конкретен изпълнител в електронната система „Архимед” за регистрация и контрол на документооборота;

2. Да контролират движението на документите и на изпълнението им в електронната система „Архимед”, да вземат съответни мерки при всеки отделен случай на неприключени в срок преписки от страна на подчинените им звена и служители;

3. Да определят заместник по изпълнението на задълженията на служител, който отсъства, независимо от причината на отсъствието, както и на онези, които напускат длъжността.

4. При напускане на длъжността от служителя предава с протокол служебната документация.

Чл.17. След като се заведат и регистрират чрез електронната система „Архимед” за регистрация и контрол на документооборота, документите се предават по предназначение в деня на тяхното получаване.

Чл.18. (1) Кметът, заместник кметовете, и секретарят на общината преглеждат служебните преписки насочени към тях и ги резолират в деня на получаването като ги насочват към съответните директори на дирекции, началници на отдели или други структурни звена и /или отделни служители на администрацията.

(2) Ръководителите на дирекции, отдели и други структурни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на подчинените им служители.

(3) Резолюцията се поставя върху документа и трябва да определя изпълнителя, указания към него, срок за изготвяне, дата на резолиране и подпис на резолиращия. Чл.19. (1) Резолираните документи се предават в деловодството за изпращане до изпълнителите, предварително размножени в необходимия брой екземпляри. Копия от материала се изпраща до всички лица, посочени в резолюцията. Поименното разпределение и движението на служебните преписки задължително се отбелязва в деловодната система на общината.

(2) Служителите, до които се отнасят резолюцията са длъжни точно и в срок да изпълнят възложената задача.

(3) Когато с резолюция са определени повече от един изпълнители, отговорността за изпълнение на задачата е на първия посочен в нея;

(4) Всички изпълнители на задачата са длъжни да изпратят становище и отговора си на първия посочен в резолюцията за обобщаване в срок, който е не по-малко от един работен ден преди крайния срок.

(5) След обобщаване на становищата първия посочен в резолюцията изпраща доклад до резолиращия ръководител..

(6) Когато задачата е възложена на повече от един изпълнители, становището или отговорът се подготвя съвместно като всеки се произнася по неговата компетентност. В този случай всички се подписват за съставители.

Чл.20. Документите, с които е изразено волеизявлението да се извърши или да се откаже извършването на административната услуга се издават и подписват от кмета на общината, при негово отсъствие от упълномощен заместник кмет или друг служител, при наличие на делегирани права по смисъла на Закон за местното самоуправление и местната администрацияили друг специален закон.

Чл.21. Упълномощаването се извършва със заповед, в която изрично се изброява обема и вида на дейностите и лицата, които се упълномощават да подписват от името на кмета на общината..

Чл.22. При предоставяне на документ за подпис, същият предварително се съгласува с прекия ръководител на съответния служител, като към него се прилага първичния документ или преписката по повод на който е съставен.

Чл.23. (1) Изходящите и вътрешните документи се предават в деловодството за извеждане и полагане печата на общината. Всички документи се предават, подписани, правилно оформени и адресирани. Документите се окомплектоват с описаните като приложения материали, в толкова екземпляри, колкото са получателите и един екземпляр за архивиране, който остава заедно с преписката при отговарящия за изпълнението.

(2) След поставяне на подпис и печат върху документа не могат да бъдат правени бележки, допълнения или изменения.

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

Чл. 24. Административното обслужване в общинската администрация се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване:

1. при изпълнение на служебните си задължения всеки служител в общинската администрация носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи;

2. при водене на телефонни разговори, служителите в общинската администрация се идентифицират чрез собствено и фамилно име;;

3. срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни;

4. времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звената за административно обслужване е не повече от 20 мин.; в случай че за отделни услуги се налага удължено време за чакане, отклонението от общия стандарт се урежда във вътрешните правила на администрацията и се обявява изрично в Хартата на клиента;

5. в служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.

Чл. 25. (1) Община Павел баня приема писмено и устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги.

(2) Пред община Павел баня потребителите на административни услуги могат да се представляват от други граждани и организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(3) Писмените искания приети от служителите от Центъра за административно обслужване, се регистрират по общия ред съгласно Инструкция за организация на деловодната дейност, и Устройствения правилник на общината.

(4) Исканията внесени устно се отразяват в протокол подписан от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило и се регистрират по общия ред съгласно Инструкция за организация на деловодната дейност.

(5) Датата на започване на производството по извършване на административната услуга е датата на постъпване на искането в община Павел баня.

(6) За исканията подадени по пощата, включително и по електронната в извънработно време, сроковете за приемане на решение от административния орган започват да се броят от следващия работен ден.

Чл. 26. (1) Община Павел баня изпълнява административните услуги и комплексни административни услуги в нормативно определените срокове, с възможност за осигуряване на „бързи” и „експресни” услуги посочени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня.

(2) Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор /Български пощи/, факс. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за електронни административни услуги.

(3) Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай на заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги.

(4) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща :

1. Като вътрешна препоръчана пощенска пратка или вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

2. С международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

(5) Комплексните административни услуги се извършват в сроковете на обикновените услуги, а при необходимост от предоставяне на информация от други администрации, тези срокове могат да бъдат удължени.

(6) Заплащането на дължимите такси и цени на услуги на клиенти се извършва съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Павел баня.

Чл. 27. При работа с клиенти служителите от Центъра за административно обслужване спазват нормативните и вътрешните стандарти за обслужване, въведени в община Павел баня и настоящата наредба.

Чл.28. (1) Община Павел баня създава, поддържа и развива различни канали за обратна връзка с клиентите:

1.пощенска кутияза коментари, похвали, оплаквания, жалби,за сигнали срещу корупция или предложения в ЦАО ;

2. анкетни карти и форуми в интернет-страницата на Община Павел баня;

3. попълване на Анкетна карта в ЦАО;

(2) Община Павел баня проучва удовлетвореността на потребителите не по- малко от веднъж годишно.

(3) Получената и анализирана информация от всички канали за обратна връзка и резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите се обсъждат и консултират с НПО на гражданите и бизнеса и представителите на гражданското общество.

(4) В резултат на получената, анализирана и консултирана информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността се предприемат действия за подобряване на административното обслужване. Потребителите, НПО на гражданите и бизнеса и обществеността се уведомяват за предприетите действия и резултатите от тях.

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ ПРИ КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 29 Искане, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до компетентен орган и до всеки административен орган, който участва в него.

Чл.30 (1) Подаване на заявление за комплексно административно обслужване на компетентен орган се извършва по реда на АПК.

(2) Компетентния орган :

1. не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство;

2. осигурява по служебен път информацията и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаване на индивидуалния административен акт на заявителя;

3. уведомява заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на чл. 30 АПК;

4. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, което изпраща на заявителя по начина съгласно чл. 26, ал. 3 от настоящите правила;

5. изготвя образци на заявления за предоставяне на административни услуги, в които заявителят може да посочи предпочитания начин на получаване на издадения индивидуален административен акт съгласно чл. 26, ал. 3 от настоящите правила;

6. осъществява комплексното административно обслужване в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи – първични администратори на данни.

(3) Пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от компетентния орган до заявителя са за сметка на заявителя.

Чл. 31. (1) Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление съгласно образец публикуван на сайта на община Павел баня на адрес www.pavelbanya.bg. В заявлението се посочват:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган;

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт съгласно чл. 26, ал. 3.

(2) При подаване на заявлението заявителят заплаща съответната такса, ако такава се изисква за осигуряване на информацията и доказателствените средства.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;

2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;

3. документ за платена такса, ако такава се изисква.

(4) В настоящото производство органът не осигурява служебно информация и доказателствени средства от други административни органи, необходими на компетентния орган, който издава индивидуалния административен акт.

(5) По искане на органа по ал. 1 компетентният орган му предоставя образец на заявление по ал. 3, т. 1 и актуална информация по т. 2 в обем, необходим и достатъчен за изпълнение на дейностите по подготовка и окомплектоване на преписката.

(6) Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на получаване на преписката от административния орган, който участва в производството.

Чл. 32. Административният орган по чл. 31, ал. 1:

1. образува производството, като проверява наличието на приложенията по чл. 31, ал. 3;

2. изготвя информацията и доказателствените средства от неговата компетентност, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за извършване на заявената административна услуга;

3. изпраща преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от заявителя начин за получаване на индивидуалния административен акт; пощенските разходи за изпращане на преписката са за сметка на органа по чл. 31, ал. 1.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ

Чл. 33. Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставените услуги.

Чл. 34. (1) Контролът се осъществява от резолиралият документа на следните нива:

1. Кмет;

2. Заместник кметове;

3. Секретар;

4. Главен архитект

5. Ръководители на звена- директори на дирекции и началници на отдели.

(2) Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством деловодна справка за движението на преписката им в деловодната електронна система през интернет или лично в ЦАО или чрез подаване на жалба по отношение качеството на извършваните административни услуги.

Чл. 35. (1) Сроковете за изпълнение са определени в самия документ с резолюция или произтичат от нормативен акт.

(2) Когато с нормативен акт или с резолюция не е определен срок за изпълнение, задачата се изпълнява в 7 / седем/ дневен срок от датата на нейното възлагане.

(3) Срокът за извършване на административната услуга на граждани е съобразно АПК, освен ако в нормативен акт е установен друг срок.

(4) При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в срок, когато той не е нормативно определен, резолиращия може да го удължи, като това се отразява в електронната система „Архимед”.

Чл. 36. Всички дейности по документите от регистрацията до предаването и за архивиране се изпълняват съгласно настоящите правила, Инструкция за деловодна дейност и Устройствения правилник.

IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данни.

(2) Първичният администратор на данни е административен орган, който по силата на закона събира или създава данни за гражданин или организация за първи път и изменя или заличава тези данни.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. (1) Технологичните карти на процесите се изготвят от служителите в ЦИУГ с непосредствено участие и контрол на ръководителите на съответните структурни звена в срок до 5 месеца от утвърждаването на вътрешните правила.

(2) Технологичните карти на процесите се утвърждават от секретаря на общината и стават неразделна част от настоящите правила.

&2.Технологичните карти на процесите се въвеждат в електронната система „Архимед” за регистрация и контрол на документооборота за повишаване надеждността на контрола върху качеството и сроковете в административното обслужване, чрез автоматизирането му.

&3. Ръководителите и служителите в общинска администрация са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите правила.

&4. Контролът по спазването на вътрешните правила за административно обслужване се осъществява от секретаря на общината.

&5. Настоящите правила се утвърждават на основание чл. 1 ал.2 от Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване.

&6. Правилата влизат в сила от датата на утвърждаването им от кмета на община Павел баня на 14.01.2015 г. и се обявяват по реда на чл.28. ал.2 от Административно процесуален кодекс