За изтегляне

Н А Р Е Д Б А 1

за обществения ред

в община Павел баня

Юни 2004 г.

Р А З Д Е Л І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Тази наредба урежда редът, условията и специалните изисквания за опазване и поддържане на обществения ред на територията на община Павел баня, с цел осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и защита на техните права и законни интереси.

Чл.2.С тази наредба се уреждат обществени отношения, неуредени изрично от други нормативни актове.

Чл.3.Наредбата има действие на територията на община Павел баня и е задължителна за всички физически и юридически лица живеещи пребиваващи или извършващи дейност на тази територия.

Р А З Д Е Л ІІ

ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА, СПОКОЙСТВИЕТО, СИГУРНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл.4. За опазване на живота, спокойствието, сигурността и здравето на гражданите се забранява:

/1/.Извършването на действия, противоречащи на добрите нрави и реда, както и действия изразяващи явно неуважение към личността и обществото.

/2/.Извършването на дейности от стопански или битов характер в жилищните сгради и край тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете:

 1. в работни дни – от 14.00 до 16.00 ч. и от 22.00 до 07.00 часа.

 2. В почивни и празнични дни – от 13.00 до 16.30 часа и от 22.00 до 09.00 часа.

/3/.Използването на състави, оркестри и озвучителни уредби в открити заведения след 22.00 часа за зимния и след 24.00 часа за летния период от време.

/4/.Инсталирането и престояването на маси за открито сервиране по тротоарите и др. в часовете от 22.00 до 06.00ч., когато обектът се намира в непосредствена близост до жилищни сгради.

/5/.Играенето на хазартни игри по площадите, парковете и по улиците на населените места.

/6/.Продажбата на тютюневи изделия и алкохол на лица до 18 годишна възраст.Собствениците на обекти лицензирани за продажба на алкохол и цигари се задължават да поставят на видно място надписи за това.

/7/.Продажбата на алкохол на лица във видимо нетрезво, безпомощно състояние.

/8/.Носенето на огнестрелно оръжие в увеселителни и питейни заведения и барове за времето от 22.00 ч. до 06.00 часа.

/9/. Допускането на деца, ненавършили 14 години след 20 часа на обществени места, непридружени от родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за дете.

/9а/ – Допускането на деца, ненавършили 18 години след 22 часа на обществени места, непридружени от родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за дете. Ако родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за дете не могат да го придружат те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов прлидружител на обществени места.

/10/. Забраната по ал.8 и 9 се визуализира със стикери.

/11/. Разрешение за удължено работно време след 24.00 ч. се издава само на заведения с категоризация като нощни /барове, дискотеки, нощни клубове/.

/12/. За издаване на разрешение за удължено работно време с жива музика или диско водещ следва да се представят:

1. Сключен договор с лицензирана охранителна фирма или лицензирано звено за самоохрана.

2. План за охрана на обекта.

3. Длъжностни характеристики на лицата, осъществяващи охраната и пропусквателния режим.

Чл.5./1/.Забранява се извършване на действия, включително възпламеняване на пиротехнически средства с увеселителен характер нарушаващи обществения ред по улици, площади, паркове в или в непосредствена близост до жилищни сгради и други обществени места.

/2/.Продажбата на такива средства да става само на регламентираните за това места.

Чл.6.Забранява се изграждането на арени, спортни стрелбища, люлки палатки, навеси за семейни тържества и др. увеселителни съоръжения без разрешение на Общинската администрация.

Чл.7.Забранява се преместването на съоръженията от детските и спортните площадки, градините и парковете и съоръженията, ограничаващи движението на МПС по затворени улици и площади.

Чл.8./1/.Забранява се провеждането на състезания, митинги, демонстрации и др. масови обществени прояви без предварителното уведомяване на Общината.

/2/.Организаторите на мероприятията по ал.1 се задължават да уведомят три дни предварително Секретаря на Общината за времето мястото и евентуалната продължителност на мероприятието.

Чл.9./1/.Имената на фирми, магазини и др. се изписват задължително на литературен български език.

/2/.Забранява се поставянето на афиши, плакати, обяви, реклами некролози, нагледни агитационни материали и др. извън определените за целта места.Почистването на упоменатите визуални материали се извършва от виновната страна, а ако тя откаже, от служителите по чистотата при Общината, като разходите се включват към глобата.

/3/.Забранява се изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сградите, оградите, стълбовете и др., без разрешение на съответния собственик или управител.

/4/.Забранява се повреждането и унищожаването на реклами нагледни материали, знамена, плакати, лозунги и др., поставени на определените за тази цел места.

Р А З Д Е Л III

Ч И С Т О Т А

Чл.10/1/.Поддържането на чист и естетически вид на територията на община Павел баня изисква редовно метене, поставяне и почистване на съдовете за смет на улици, тротоари, площади, градини, паркове обществени сгради, местата за търговска дейност и др.

/2/.Организацията и контрола на дейностите по ал.1 е задължение на Кмета на Общината и Кметовете на кметства.

/3/.Осъществяването на дейностите по ал.1 е задължение на:

1.Общината или ръководителите, работниците и служителите на специализирани фирми, с които Общината е сключила договори по отношение на:

 • централните площади и улици в кметствата

 • площадите и улиците на “Курортна зона” в гр.Павел баня

 • сградите на Общинска администрация и прилежащите към нея тротоари и зелени площи

2.Ръководителите на учреждения, търговски дружества и обществени организации, фирми, заведения и улични търговци по отношение на:

 • производствените, търговските и административните помещения

 • паркингите около тях

 • строителните площадки и др. имоти, които използуват, както и прилежащите към тях зелени площи и тротоари.

3.Собствениците на индивидуални жилищни сгради по отношение на:

 • дворове, сгради, прилежащите към тях части от тротоари.

Чл.11.Забранява се:

1.Изхвърлянето на отпадъци от дворовете, животински отпадъци, остатъци от въглища за отопление, строителни отпадъци извън определените за това места. Такива отпадъци се изхвърлят от самите собственици и с техен транспорт, в срок от 48 часа.

2.Престояването на строителни материали и горива / дърва / по улиците и тротоарите повече от 48 часа, освен в случаите, когато сградата е в строеж.

3.Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни, избухливи вещества, умрели животни и др.

4.Изхвърлянето на угарки, хартиени опаковки, семки и др.отпадъци по улиците и тротоарите.

5.Миене и ремонт на МПС по улиците и площадите.

6.Съхраняването на стари, катастрофирали и снети от движение МПС или купета на тротоари, улици и площади.

Чл.12.(1)Забранява се на търговците, осъществяващи търговска дейност на територията на гр. Павел баня употребата на полиетиленови торбички, считано от 01.05.2011год, като се задължават да въвеждат в употреба био- и оксо-разградими торбички.

(2)Указва се на търговците, осъществяващи търговска дейност в останалите населени места на територията на Община Павел баня, да ограничат употребата на полиетиленови торбички, с цел постепенното им премахване, като се въвеждат в употреба био- и оксо-разградими торбички.

(3)Кмета на Община Павел баня с цел поетапно ограничаване и забрана на полиетиленовите торбички на територията на Община Павел баня, изработва план за действие за ограничаване и забрана на торбички от неразградими полимерни материали, като се определят икономически преференции за търговските обекти, предлагащи био- и оксо – разградими торбички.

Р А З Д Е Л І V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОПАЗВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ОБЩИНАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.13. /1/.Забранява се устройването на зони за търговска дейност и улична търговия освен на разрешените за това места.

/2/.Забранява се производствена и др. стопанска дейност в жилища, сгради и др. пространства, която нарушава тишината спокойствието и безопасността на обитателите.

/3/.Забранява се търговията и разполагането на търговски обекти и съоръжения в терените частна и публична общинска собственост освен с изрично разрешение, издадено по реда предвиден с Наредби на Общинския съвет.

/4/.Забранява се продажбата на селскостопанска продукция извън устроените пазари за такава.

/5/. Забранява се разносната търговия без разрешение от кмета на населеното място.

Чл.14.За опазване на полските имоти на територията на общината се забранява:

1.Унищожаване, присвояване, съучастие в присвояването и укриването на селскостопанско имущество.

2.Влизането, преминаването, както и пускането на животни през засети селскостопански земи /посеви, трайни насаждения и др./.

3.Завземането на части от пътища, тротоари, пътеки, брегове синори и други – Общинска собственост, които обслужват полските имоти и служат за преминаване.Ползването им не по предназначение става след разрешение на Общината и заплащане на определена такса.

4.Пашата на селскостопански животни без надзор.

Чл.15.Наказват се по реда на тази Наредба:

1.Лицата, които повреждат пътните, парковите и тротоарните настилки.

2.Лицата, които повреждат паметници на културата, градски и паркови съоръжения, осветителни тела, пътни знаци, табели, съдове за смет.

3.Лицата, които умишлено унищожават цветя, тревни площи или изсичат орязват улични дървета без съответното разрешение от Общината.

Р А З Д Е Л V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл.16./1/.Организацията на движението на обществения превоз на пътници на територията на Община Павел баня се извършва съгласно утвърдената транспортна схема.

/2/.Промени в организацията на движението се извършва след съгласуване с Общината.

/3/.Фирмите-превозвачи са длъжни да поставят на спирките графика на преминаване на курсовете или тяхната периодичност по утвърден от Общината образец.

/4/.Забранява се извършването на транспортно обслужване извън изискванията и реда на тази Наредба.

Чл.17./1/.Паркирането на МПС се извършва на паркинги и позволените от ЗДвП и Правилника за неговото приложение места.

/2/.Общината може да определи специализирани паркинги за паркиране на МПС, които може да предостави на концесия по установения от закона ред.

/3/.Общината може да определя в тях броя на специалицирани клетки, маркирани по подходящ начин за паркиране на МПС на инвалиди.

/4/ Таксите и предвидените санкции са определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9 на Закона за местните данъци и такси.

Чл.17А. /нов – Решение №297/20.12.2012г. изм. и допълнен с решение № 490/Протокол№21/27.04.2017г./

(1) Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението, спирането, престоя и паркирането на превозните средства на територията на община Павел баня по разпореждане на компетентните общински органи, съгласувано със службите за пътен контрол. Ограниченията се сигнализират съобразно Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и нормативните документи за неговото прилагане.

(2) изм. На улици, площади и паркинги – общинска собственост, може да се въведе режим за платено паркиране на леки и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа. (3)Местата по чл.17А, ал.2, се определят на основание проект за организация на движението, утвърден от Главния архитект на Общината. Изменения и допълнения в обхвата и местоположението на местата за платено паркиране се регламентират от Кмета на Община Павел баня със заповед.

(4)Местата по на чл.17А, ал.2, освен по предвидения от ЗДвП ред и свързаните с него подзаконови нормативни актове, могат допълнително да се обозначават и обособяват, по начин, предвиден в проекта по на чл.17А, ал.3, както и по преценка на контролните общински органи.

Нови алинеи

(5) Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили се осъществява чрез предварително закупуване от водача на билет или чрез касов бон, издаден от служители, обслужващи паркинга или зоната за платено паркиране.

(6) При паркиране на автомобил, водачът е длъжен да постави закупения талон или касовия бон от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън.

(7) в паркинга или зоната за платено паркиране не се допуска:

1. паркиране на автомобил, за който не е заплатена дължимата такса за платено паркиране по чл.17 ал.4;

2. паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място на предното стъкло попълнен талон за паркиране или касов бон;

3. паркиране на автомобил за времетраене, което е по-голямо от означеното на талона или касовия бон;

(8)Допуска се престой и паркиране на пътни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона извън зоните за платено паркиране, върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най- малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

(9)Във всички останали случаи не се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства върху тротоарите.

(10)Водачът на пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение.

(11)В случаите по чл.17А, ал.10, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства.

(12)Правилата по чл.17А, ал.10 и ал.11 се прилагат и за пътните превозни средства, които са спрели за оказване на помощ.

(13)Забранява се търговия от и на превозни средства в местата, разрешени за престой и паркиране, и платната за движение.

(14)Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане върху общинска територия на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения, предмети и др.подобни, които затрудняват и/или възпрепятстват видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането на моторните превозни средства, както и движението на пешеходците.

(15) Моторни превозни средства със специален режим на движение по чл.91, ал.3 от ЗДвП, могат да паркират в зоните за кратковременно паркиране и паркингите при изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.

(16)Длъжностните лица от звено „Охрана, паркинги и улично осветление”, осъществяват дейността, за ограничения, забрани, санкции и контрол, свързани със спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Община Павел баня.

Чл.17 Б Паркинги. /нов – Решение №297/20.12.2012г./

(1)Паркингите са специално отредени и сигнализирани за това площи, извън уличното платно.

(2) Отреждане на местата за паркинги се извършва по правилата и реда на Закона за устройство на територията.

(3) По предназначението си паркингите могат да бъдат:

1.Публични – за почасово, за абонаментно и за безплатно паркиране на всички желаещи.

2. Ведомствени – за нуждите на държавни и общински ведомства

3.С ограничен достъп – обслужващи само автомобили на ограничен кръг клиенти.

(4)Според реда за паркиране, паркингите могат да бъдат платени или безплатни.

(5)Вида на паркинга по предходните алинеи се определя от неговия собственик.На входа на паркинга и на други подходящи места задължително се изписва какъв е вида на паркинга и лицето, което го стопанисва.

(6)На платените паркинги задължително се изписват работното време, цените и условията за паркиране.

(7)Размерът на таксите за платено паркиране на общински паркинги се утвърждава с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Павел баня.

(8)Заплащането и контрола на действителното времетраене на паркирането на „платен общински паркинг” става с квитанция от инкасатор (длъжностно лице от общинска администрация Павел баня).

(9)Организацията на движение в паркингите, поддържането на инфраструктурата и пр., са отговорност на собственика или лицето, което го стопанисва.

(10)Ползвателите на паркинг паркират стриктно в обозначените места, без да засягат или да навлизат в съседни места за паркиране.

(11)В паркинги, в които местата не са очертани по видим и ясен начин, паркиращите спазват указанията на техническия персонал на паркинга.

Чл. 17 В /нов – Решение №297/20.12.2012г./

(1) При неправилно паркиране по реда на чл.17А и чл.17Б се налагат глоби с фиш и принудителни мерки –блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС:

1.ППС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в паркингите по чл.17 Б може да бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба”.

2.Същата мярка да бъде приложена и по отношение на неправилно паркирани ППС по чл.17А от длъжностни лица съгласно заповед на Кмета на община Павел баня.

(2)Поставянето на „скоба” може да се извършва само служители от звено „Охрана, паркинги и улично осветление”ОА Павел баня, на основание чл.167 ал.2,т.2 от ЗДвП.

(3)Конструкцията на „скобата” и начина на поставянето й, трябва да бъдат такива, че да не нанасят повреда на ППС.

(4)Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от служители на звено„Охрана, паркинги и улично осветление”ОА Павел баня

(5)На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.

(6)За принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство.

(7)Размерът на разхода по прилагане на техническото средство се утвърждава с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Павел баня.

(8) Разходите по чл.17 В, ал.7 и таксата за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на ППС, при неговото отблокиране и се събират от служители на звено „Охрана, паркинги и улично осветление”ОА Павел баня.

Чл.17Г. Режим на платено паркиране на МПС – „Служебен абонамент” /нов – Решение № 490/Протокол №21/27.04.2017г./

/1/ На улици, площади и паркинги – общинска собственост, с въведен режим на “платено паркиране”, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”. Стойността за „Служебен абонамент“ за едно паркомясто в град Павел баня е в размер на 60 лв. с ДДС на месец, образувана като определената с наредба № 9 цена за паркомясто – 2,00 лв./денонощие се умножава по 30 дни.

/2/ За ползване на режим на платено паркиране “Служебен абонамент” по предходната алинея се подава заявление до кмета на Община Павел баня с посочване на искания брой паркоместа, както и точно местоположение на местата за паркиране, придружено с нотариален акт за собственост, друг документ за собственост, договор за наем или друг договор за ползване на нежилищния имот или валидно удостоверение за категоризация на място за настаняване или заведение. Когато нежилищния имот е съсобствен или се ползва от няколко лица по силата на договор, всеки от съсобствениците/ползвателите може да заяви паркоместа в съответствие с предходното изречение.

/3/ Въз основа на подаденото заявление, длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Павел баня, извършват оглед и изготвят схема на местоположението на желаните паркоместа /при наличие на свободни места/, след което мотивират становище относно издаването на карта за платено паркиране „Служебен абонамент”. Становището и схемата се предлагат за одобрение от кмета на общината.

/4/ В случай на одобрение на становището и схемата по ал.3, лицето, подало заявление, заплаща стойността по ал.1 за временно и възмездно ползване на съответните паркинг места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, в зависимост от периода, за който ще ги ползва.

/5/ На лицата, заплатили стойността по предходната алинея, се дава конус и карта за платено паркиране „Служебен абонамент” от Кмета на Община Павел баня. Конуса и карта важат за едно паркомясто и съдържа следните данни:

1. вид и пореден номер на картата;

2. наемател на паркомястото или регистрационен номер на автомобила, съгласно указаното от заявителя;

3. адрес на паркиране;

4. дата на издаване и срок на валидност.

/6/ Обозначаването на служебните паркоместа се извършва със съответния пътен знак и маркировка и по желание с подвижна преносима табела -конус.

(7) Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на паркоместа в режим „служебен абонамент“.

(8) При констатиране на нарушения по предходната алинея се съставя протокол и правото за ползване на служебни паркоместа се отнема за период от три години на територията на Община град Павел баня. Заплатената такса не се възстановява.

(9) Забранено е паркирането на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Чл.18./1/.Не се разрешава прокопаването на улици и тротоари без разрешение от Общината и без наличието на ограждения, знаково стопанство и осветление на бариерите.

/2/.При издаване на разрешение за прокопаване на уличните платна или тротоарите, заинтересованите лица или фирми внасят депозит за възстановяването им по пазарни цени, в зависимост от класа на улицата.

/3/.След възстановяване целостта на настилката в определения срок и приемането и от специализираните органи, депозитът се възстановява изцяло.

/4/.Задължават се дружествата, осигуряващи почистването на улиците и пътищата при зимни условия приоритетно да обработват главната транспортна мрежа и автобусните спирки.

Чл.19./1/.Територията на община Павел баня се разделя на зони, както следва:

1.Централни площади и улици в кметствата, определени със заповед на кмета на кметството.

2.Курортна зона в гр. Павел баня.

3.Останалите части от територията на общината.

/2/.Забранява се движението на товарни автомобили с общо тегло над 3.5 тона в зоните по ал.1 т.1 и т.2.

/3/.Забранява се движението, престояването и паркирането на МПС в градините, парковете и тротоарите на населените места, както и в други зони, определени със заповед на Кмета на Общината.

Чл.20./1/.Всеки собственик на ППС с животинска тяга е длъжен да регистрира ППС в съответното кметство и да плати определена такса.

/2/.Всяко ППС да притежава рег. номер с изписано име на населеното място.

/3/.Забранява се движението на ППС с животинска тяга от 22.00 часа – до 06.00 часа, както и на такива нерегистрирани и необорудвани съгласно тази Наредба начин..

Р А З Д Е Л VI

“Пожарна и аварийна безопасност”:

Чл.21. Собствениците и ръководителите на обектите организират разработването и утвърждават вътрешни правила /инструкции/ и други документи за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност /ПАБ/.

Чл.22. При ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, излизане от строя на помпени станции, неизправност в ПИИ и ПГИ, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, незабавно се уведомява РСПАБ.

Чл.23. /1/ Територията на обекта се подържа чиста от горими отпадъци.

/2/ Горимите производствени отпадъци се събират на определени пожарообезопасени места и се изнасят извън района на обекта.

Чл.24. /1/ Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.

/2/ Видът и количествата на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определят съгласно действащите норми за пожарна безопасност, а разполагането и обозначаването им се извършват в съответствие с действащите стандарти.

Чл.25. /1/ В административните, производствените сгради, детските, учебните, социалните и лечебните заведения за болнична помощ, както и в сградите за масово пребиваване на хора се поставят схеми за евакуация на хората от съответния етаж с обозначение на стаите /помещенията/, евакуационните изходи, посоката на евакуация и разположението на електрическите табла, противопожарните уреди и сигнализация с необходимия пояснителен текст.

/2/ Пътищата за евакуация и изходите се обозначават с указателни табели и евакуационно /аварийно/ осветление.

Чл.26. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл.27. Собствениците или ръководителите на обекти с материална база преди всеки отоплителен сезон издават заповед за пожаробезопасното използване на отоплителните, електронагревателните и други електрически уреди. Определят отговорници за всеки уред и ги инструктират.

Чл.28. Не се разрешава използването на газови отоплителни уреди, работещи с газ пропан-бутан, в подземни помещения и такива предназначени за работа на открито в затворени помещения.

Чл.29. Ръководителите на земеделските кооперации, фирми, частни стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи преди и по време на жътвената кампания са длъжни да:

 1. съоръжават земеделската и друга техника с необходимите противопожгарни уреди и съоръжения и стандартни искрогасители;

 2. парцелират масивите за ежедневна работа на комбайните и разделянето им между отделните собственици;

 3. осигуряват дежурството на трактор с най-малко четирикорпусен плуг.

Чл.30. /1/ Забранява се изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи.

/2/ Не се допуска паленето на открит огън в горския фонд, освен на определените и обезопасени за целта места.

Р А З Д Е Л VІІ

„Ред за притежаване, отглеждане и контрола на домашни и безстопанствени животни на територията на Община Павел баня”

Чл. 31 Кметът на община Павел баня или упълномощено със заповед от него лице:

1.Изготвя карта, отразяваща наситеността, приблизителен брой мъжки и женски и здравен статус на безстопанствените животни на територията на община Павел баня;

2.Провежда образователна програма в училищата, обхващаща всички възрастови групи, третираща проблемите с безстопанствените животни/кучета/за създаване на ново съвременно отношение към тях, както и начините на отговорно отглеждане на домашни животни, за предотвратяване на възможността те да станат бездомни;

3. Създава и организира дейността на приют за безстопанствени животни/ кучета/ .

Чл.32(1) Собственици на кучета навършили 6 – седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар и му се издава ветеринарно медицински паспорт.

(3)Ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарно медицинска практика, ежемесечно предоставя данните от новоиздадените ветеринарно медицински паспорти, в ОДБХ и Общината.

(4)За притежание на куче съгласно Закона за местните данъци и такси собственикът подава декларация и заплаща годишна такса в “Местни данъци и такси” към общинска администрация, като размерът на таксата се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Павел баня.

(5) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(6) Освобождаването от годишна такса ще се извършва за:

1. кучетата на инвалиди;

2.служебни кучета в организации на бюджетна издръжка

3.кучетата използвани за научноизследователски и медицински цели.

4. кучетата използвани от БЧК

5. кастрирани кучета

6. ловни кучета

Чл.33 (1)Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарно медицинска практика на територията на община Павел баня са длъжни:

1.Да предприемат ограничителни мерки и да уведомяват незабавно ОДБХ, БВС, кмета на община Павел баня и кметствата при съмнение и възникване на епизоотии или при поява на масова смъртност при животните.

2.Да уведомяват незабавно ОДБХ, БВС, кмета на община Павел баня и кметства за установени нарушения при трупосъбиране и загробване на животни.

3.Да водят регистър по образец утвърден от Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на обслужваните от тях домашни животни.

(7) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените

(2) Ветеринарните лекари, извършват манипулации по инплантиране на микрочип /или татуировка/ установяващ самоличността на собственика, порода, пол и възраст на животните и извършените имунизации.

Чл.34 (1) Собствениците на кучета са длъжни:

1. Да декларират в Общината /кметствата по местоживеене вида, пола и броя на притежаваните от тях домашни животни/кучета/ и настъпилите промени в числеността им в срок от до 30 дни за новозакупените и до 3 месеца за новородените.

2.Ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс в лицензирани ветеринарномедицински клиники или общински кастрационен център.

3.Да разхождат кучето си с нашийник и повод, а едрите породи с тегло над 10кг. и агресивни кучета с намордник. Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и други животни.

4.Да събират фекалиите, отделени от домашните животни / кучета/ при разхождането им на публични места. За целта е необходимо собственика да носи достатъчен брой хигиенни пособия /найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица, щипка или лопатка/ или други.

5.При извеждането на домашни животни /кучета/ да носят в себе си ветеринарно медицинският му паспорт. Същите при поискване да се представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи .

6.Да осигурят спазването на общите изисквания от Закона за управлението на етажната собственост /ЗУЕС/.

7.Да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други животни.

8.Да се грижат за животните и да не ги изоставят, а тези които не са в състояние да ги отглеждат, са задължени да ги предадат безвъзмездно в общинския приют.

9.Да съобщават на държавните ветеринарно медицински органи за животни, показващи съмнителни признаци на бяс.

(2) 1.Куче без  нашийник /нагръдник/ и  повод не придружено от собственика си, се счита за безстопанствено и поражда задължения за служителите на общинския приют за безстопанствени кучета към Община Павел баня да го заловят и приберат в приюта.

2.Животно от приюта се връща  на собственика при подписване на приемо – предавателен протокол и заплащане на такса за престой на животното в приюта по тарифа, одобрена с решение на Общинския съвет –Павел баня включваща ваксинация, обезпаразитяване, кастрация и изхранване на животното.

3.Куче, не потърсено в 14 – дневен срок от собственика си се подлага на манипулациите  съгласно разпоредбите на българското законодателство.

(3)При  повторно залавяне на животно което е било освобождавано или осиновено от общинския приют за безстопанствени животни на собственика се налага санкция.

(4)Безстопанствени животни, страдащи от остри заразни заболявания или чието поведение представлява опасност за живота и здравето за хората и животните, след установяване на здравния им статус от ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, с лицензиран ВМП подлежат на евтаназия.

(5) При евтаназия ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините за извършването й и използвания ВМП.

Чл.35 Забранява се:

(1) Ловенето и умъртвяването на кучета и котки от лица, които не са оторизирани от закона или друг нормативен акт, както и измъчването им по какъвто и да било начин.

(2) Разхождането кучета на територията на училища, детски градини, спортни детски площадки, паркове и зелени площи.

(3) Отглеждането с търговска цел за продажба, пансионат и др. на кучета, котки декоративни птици в жилищни помещения.

(4) Използването на животни за боеве или представления, водещи до болка, наранявания или смърт, както и насъскването им едно срещу друго.

(5) Ловенето на кучета и котки с капани и други пособия, причиняващи наранявания или смърт.

(6) Отглеждането на животни в околоблоковите пространства, както и на стълбищните площадки и други места, противоречащи на правилника за вътрешния ред на етажната собственост.

(7) Трупосъбиране и загробване на животни, както и изхвърлянето на трупове на животни в контейнери за битови отпадъци на територията на Община Павел баня.

Чл.36(1) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на населеното място и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.Помещенията за отглеждането на животни трябва да отстоят на три метра от оградата и на десет метра от жилищата на съседите.

(2)Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански животни, са длъжни да :

1.Уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за настъпилите промени в числеността на животните, както следва:

а)в срок до три дни – за новопостъпилите и напусналите обекта животни;

б)в срок до 7 дни – за новородени свине, едри преживни, дребни преживни и еднокопитни животни;

2.Представят в тридневен срок на ветеринарния лекар, който обслужва животновъдния обект, ветеринарномедицинско свидетелство за придобитите животни, а за едрите преживни и еднокопитни животни – и ветеринарномедицински паспорт;

3.Предоставят животните си за идентификация, ваксинация и диагностични изследвания;

(3) Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание и да не ги изоставят.

(4) Придвижване на селскостопански животни на територията на община Павел баня става само по маршрути, определени от общинска администрация.

(5) Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на ЗВМД, ППЗВМД, Наредбата на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр. 46/1992 г., изм. и доп., бр. 46/1994 г. и бр. 89 от 1996 г.) и на чл. 16 и чл. 17 от Закона за животновъдството (ДВ, бр. 65 от 2000 г.).

(6)Кметовете на съответните населени места определят със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на оборския тор, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопанските животни.

(7)Стопаните, отглеждащи селскостопански животни да отвеждат сутрин и прибират вечер животните до сборните места.

Чл.37 Забранява се :

(1) Транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без лиценз за превоз от БАБХ.

(2)Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и чифтокопитни животни без ветеринарномедицински паспорт.

(3)Разходката и пашата на селскостопански животни по улиците, в парковете, градините и другите озеленени площи на територията на населените места в община Павел баня.

(4)Ловенето на птички, гълъби, гургулици и други, събирането на яйца от птичите гнезда, повреждането и унищожаването на изкуствените хранилки и птичите къщички в парковете, градините и други места.

(5)отглеждането на животни и птици с търговска цел в урбанизираните територии на община Павел баня.

(6)Развеждането на диви животни по улиците, площадите и други публични места на територията на Община Павел баня с цел представление или търговия.

(7)Въвеждането на животни в търговски обекти и обществени места с изключение на кучета – водачи, придружаващи незрящи хора.

(8)Отглеждането и/или преминаването на животни на територията на депа за отпадъци, както и изхранването на животни с отпадъци от такива депа.

(9)Отглеждането и продажбата на животни/котки, кучета/ в зоомагазините от аквариуми и други, непригодни за здравето и хуманното отношение условия за живот и съхраняване на животните съоръжения.

.Чл.38 (1) Забранява се отглеждането в  апартаменти, дворове и парцели на повече от пет броя домашни животни/ компаньони/.

(2) При констатиране на животни над допустимия по ал.1 брой на собствениците се дава предписание  с едномесечен срок.

(3) Забранява се отглеждането на кучета, котки и птици по терасите на жилищните сгради.

Чл.39 Постоянни и временни пчелини не се устройват без писмено съгласие на всички съседи за урегулирани поземлени имоти.

Чл.40 На територията на населените места от община Павел баня се забранява движението на ППС с животинска тяга без средства за предпазване от замърсявания на пътното платно и тротоарните настилки с екскременти.

Р А З Д Е Л VIІІ

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.41./1/.Лицата, нарушили разпоредбите на тази Наредба, както и лицата допуснали умишлено извършването на такива нарушения се наказват с глоба до 500 лева и / или / временно лишаване от право да упражняват определена дейност за срок от ЕДИН месец до ЕДНА година.

/2/.Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно разпоредбите на настоящата Напредба, тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушетеля.

Чл.42./1/.Контролът по спазване изискванията на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Общината.

/2/.Констатиране на нарушенията се извършва от кметовете на населените места, кметските наместници, специализираните звена на Общинската администрация, органите на ПУ – Павел баня и други длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината, които съставят актове за установяване на административни нарушения.

/3/.При констатиране на нарушенията, Кмета на Общината издава Наказателни постановления.

/4/.При маловажни случаи се налага глоба по квитанция до 10 лева.

/5/.Производството по установяване на нарушението, налагане на административно наказание и обжалването му става съгласно разпоредбите на ЗАНН, доколкото в тази Наредба не е посочено друго.

/6/.На длъжностните лица, на които е възложено установяване на нарушенията, за неизпълнение на произтичащите от това задължения се налага глоба в размер до 50 лева.

(7) /нова – Решение №297/20.12.2012г./ За нарушение на чл.17А ал.5, ал.10 и ал.11 се налага глоба с фиш за 10лв.

Чл.43./1/ За нарушения на настоящата Наредба, на виновното лице се налага глоба в размер, не по малък от:

1.20 лв.– за нарушения по чл.4 ал.1 и ал.2, чл.5, чл.9, чл.11 , чл.12 , чл.13 , чл.16, чл.17 А ал.6, ал.7, ал.8 и ал.9, чл.19 ал.2 и чл.20,чл.32 ал..5, чл.35 ал.7, чл.37 ал.3 и ал.5,

2.50 лв.- за нарушения по- за нарушения по чл.4 ал.3, ал.4 , ал.5 , ал.6 , ал.7 , ал.8 и ал.9 , чл.6 , чл.14, чл.17 В, ал.2 и ал.4, чл.19 ал.3 и чл-21-30, чл.32, ал4, чл.34, ал1, т.1,3,4 и 5, чл.35 ал.2 , ал.3, ал.4 и ал.6, чл.36 ал.7 , чл.37 ал.1,ал.2,

ал.4, ал.6, ал.7, ал.8 и ал.9, чл.38 ал.1и ал.3, чл.39 и чл.40.

3.100 лв.- за нарушения по чл.7 , чл.8 , чл.15 и чл.18. чл.34, ал3, чл35 ал.1 и ал.5, чл.36 ал.1, ал.2 и ал.3, чл.38 ал.2.

/2/.Когато при упражняване на дейност се допуска повторно нарушаване на разпоредбите от тази наредба, нарушителят се лишава от право да упражнява дейността си за срок от ЕДИН месец до ЕДНА година.

чл.44 (1) На виновните лица  могат да се връчват предписания с определяне срок за отстраняването на допуснатите нарушения.

(2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на нарушителя се съставя АУАН в съответствие с правилата на тази наредба.

Р А З Д Е Л ІХ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. “Курортна зона” по смисъла на тази Наредба е зоната от бул.”Освобождение” до пресичането му с ул. “Столетов”, до пресичането й с ул. “Чудомир”, до пресичането й с бул. “Освобождение”.

Р А З Д Е Л X

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.Настоящата Наредба се издава но основание чл.22 от ЗМСМА и влиза в сила в 30 дневен срок от приемането и.

§ 2.За прилагане на Наредбата Кметът на Общината издава заповеди, утвърждава процедури и ценоразписи.

§ 3.Наредбата е приета от Общинския съвет с Решение № 140 от 08.07.2004г. от Протокол № 9,изменена и допълнена с Решение №224 от Протокол №16/08.02.2005г. и отменя “Наредба № 1 за опазване на обществения ред в Община Павел баня”, приета с Решение № 89 от 18.07.2000 г. и последващите изменения в нея.

Наредбата е изменена с Решение № 267 от 30.04.2009г., Протокол № 23 и Решение №376/17.12.2009г., Протокол № 31, Решение № 636/21.03.2011г., Протокол №50, Решение № 297/20.12.2012г., Протокол № 20.; Решение №490/Протокол №21/27.04.2017г.

ШЕНДОАН ХАЛИТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

Т А Б Л И Ц А

ЗА РАЗМЕРА НА ГЛОБИТЕ И НАКАЗАНИЯТА ПО НАРЕДБА № 1

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Минимум Максимум ІІ нарушение

Чл.4.

1. 5 20

2. 5 20 100

3. 50 100 200

4. 50 100 100

5. 50 100

6. 50 200 отнемане на лиценз

7. 10 100 отнемане на лиценз

Чл.4а. 20 100

Чл.5. 50 200

Чл.6. 5 100

Чл.7. 5 100

Чл.8. 5 100

Чл.9. 5 50

Чл.10./3

2. 5 50

3. 5 50

Чл.11.

1. 5 100

2. 5 100

3. 5 100

4. 5 20

Чл.12. 5 20

Чл.13. 5 50

Чл.14.

/2/ 5 100

Чл.15. 5 200 500

Чл.16. 5 100

Чл.17. – 5

Чл.18. 5 20