За изтегляне

НАРЕДБА № 2

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

/приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА,чл5, ал3 от ПОДОбС и ЗООС на заседание на ОбС на 23.12.2004г.с Решение №209,изменена с Решение №235/23.02.2005г. и Решение № 441 от Протокол №35/29.06.2006г./

 

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

          Чл.1. Тази Наредба  се приема от Общински съвет Павел баня в съответствие със Закона за опазване на околната среда и регламентира осъществяване на контрол върху състоянието на околната среда на територията на Община Павел баня.

          Чл.2 (1) С тази Наредба се урежда :

 1. Наблюдението и опазването на компонентите на Околната среда и регистрацията на измененията в тях , както и на източниците на тези изменения по отношение на :

           а)Опазване на биоразнообразието,защитените природни обекти,паркове градини,горите и зелените площи.

б)Опазване чистотата на въздуха

в)Опазване на питейните води,поречията на реките и водните обекти

           г)Опазване на земята и почвата

          д)Контрол на отпадъците,шумовото натоварване,електромагнитни и други вредни излъчвания.

           2.Събиране и оценка на информацията за състоянието на околната среда на територията на Община Павел баня

           3.Планиране на мероприятия по опазване на околната среда

           Чл.3. В Наредбата се определят правата и задълженията на Общината,юридическите и физическите лица ,които живеят или временно пребивават на територията на Община Павел баня.

           Чл.4.Кметът на Общината всяка година до 31март изготвя доклад за състоянието на околната среда за предходната година и информира обществеността /граждански структури и НПО/.

           Чл.5.Контролът върху състоянието на околната среда се извършва от Кмета на Община Павел баня, Кметовете и кметските наместници на населените места в Община Павел баня.

 

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

           Чл.6.Кметът на Общината съставя програми за опазване на околната среда съгласувани с наредбите на съответните компетентни органи и действащите закони в Република България.

           Чл.7 (1).Общинският съвет чрез Кмета на Общината:

            1.Информира населението за състоянието на околната среда и предприемането на действия във връзка с подобряването и.

            2.Извършва текущ и периодичен мониторинг на екологичната обстановка в Общината.

            (2) Кметът на Общината осъществява превантивен , текущ и последващ контрол по опазване на околната среда, като в                                                                                   изпълнение на функциите си, взаимодейства с РИОСВ,ХЕИ,ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО,НПО и други институции работещи в сферата на опазване на околната среда.

             (3) По предложение на Кмета на Общината , в едномесечен срок Общинския съвет определя имоти, като  защитени  местности, некатегоризирани като такива по други нормативни актове,представляващи обществен интерес за туризъм отдих и културни мероприятия .

   (4)Защитените местности по ал.3  :

    1..Да не се продават, отдават под наем или аренда на частни и юридически лица.

    2.В защитени местности могат да се извършват мероприятия само по изключителна необходимост.

    3.Да се прилагат разпоредбите на Закона за защитените територии.

              Чл.8 (1) Кмета на Общината,кметовете на населени места предприемат действия при влошаване на екологичната обстановка.

              (2)  При извършване на възможно увреждане на околната среда Кмета на Общината,кметовете на населени места и кметски наместници по смисъла на тази наредба са длъжни:

               1.Да налагат принудителни административни мерки,съгласно деистващото законодателство,за прекратяване и преустановяване на нарушенията,както и за предотвратяване на вредните последици от тях.

               2.Да съставят административно –наказателни преписки за нарушенията по тази Наредба и други актове в областа по опазване на околната среда.

               3.Да съставят актове,издават предписания и нареждания за отстраняване причините за увреждането на околната среда.

               (3).Кметът на Общината предоставя информация за състоянието на околната среда,резултатите от контролната дейност и предприетите действия на заинтересованите лица в 14 дневен  срок от подаване на заявлението.

(4). За организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба МПС, Кметът на общината определя площадки за временно съхраняване.

 

          Чл.9(1) По опазване на защитените животински видове се :

               1.Забранява умишленото улавяне  или убиване на животинските видове в техните области на разпостранение ,особенно при размножителния период,отглеждането на малки и миграция.

               2.Забранява притежанието,предлагането за размяна или продажбата на взети от природата защитени животински видове.

               (2) На територията на Община Павел баня ловът и риболовът да се извършва в срокове ,количества,средства и начини регламентирани в Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибното стопанство.

               (3) За опазване на защитените растителни видове :

               1.Забранява се бране ,събиране ,отрязвания , изкореняване или друг начин на унищожаване на защитените растителни видове в техните естественни области на разпостранение.

               2.Забранява се притежанието ,търговията и предлагането на взети от природата защитени растителни видове.

               Чл.10.  Не се допускат действия и начин на ползване ,които биха довели до застрашаване на популациите и възпроизводството на защитените растения и животни.

               Чл.11(1) Забранява се ползването на лечебни растения ,представляващо стопанска дейност без необходимото позволително издадено по реда на Закона за лечебните растения.

               (2).Забранява се брането,изкореняването и събирането на семена,луковици и други репродуктивни органи на лечебните растения ,което да доведе до увреждане и унищожаване на находищата им или                       намаляване на тяхните ресурси,затрудненото им възстановяване и намаляване на тяхното биологично разнообразие.

               Чл.12(1)В защитените територии –строителството,поддържането и ползването на обектите да се извършва съгласно разрешените дейности установени по реда на ЗЗТ.

               (2)Строителството на нови обекти ,преустройството и промяна на предназначението на съществуващи обекти за които не се изисква ОВОС да се извършва след писменно съгласуване с Министерството на Околната среда и водите.

               Чл.13(1).С цел опазването на паркове,градини,декоративната растителност,горите и зелените площи се забранява:

                1.Отсичането и изкореняването на декоративна растителност

                2.Унищожаването на зелени площи и насаждения

                3.Повреждането на цветните фигури ,късането и изкореняването на цветя

                4.Преминаването и паркирането на превозни средства по алеите и тревните площи на паркове и градини.

                5.Използването на зелените площи за монтиране на съоръжения с рекламна или търговска цел без разрешение от Кмета на Общината.

 1. Добиването и сечта на дърва за огрев и дървен материал на територията на Общината без писменно разрешение от Държавно лесничейство или Кмета на Общината .

                7.Сечта на територията на Общината , в нарушение на сроковете ,начините и условията указани в Закона за горите,наредби и заповеди издадени от Общината.

                8.Намаляване на короните на дърветата независимо от собственноста им без писменно разрешение от Кмета на Общината.

                9.Пашата на селскостопански животни в култури и младите насаждения докато достигат 3 метра.

               (2) Кметовете на населени места съвместно със служители от държавните лесничейства са длъжни да определят и обозначат местата,за паркиране, лагеруване и почивка в горските местности.

               (3) Собствениците или ползвателите на гори ,които с действията  или бездействието си са довели до увреждането на горите или ерозиране на почвата,са длъжни да ги рекултивират и залесят.

               (4) Всички сечища ,реконструкции и голи сечи трябва да бъдат залесявани най-късно 1 година след извършването на сечта.

 

               Чл.14(1) Инвеститорите и изпълнителите на строителство са длъжни:

                1.Да искат с писменна молба разрешение от Кмета на Общината за отсичане на растителност,когато това е предвидено в проекта.

                2.Да внасят в Общината обезщетение за предвидената за унищожаване растителност.

                3.Да вземат необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и декоративната растителност от повреди и наранявания.

                4.Да отстраняват за своя сметка всички причинени вреди на озеленените площи и декоративната растителност.

                Чл.15(1) За опазване на атмосферния въздух от вредните въздействия при извършване на различни дейности се забранява:

                  1.Изхвърлянето и изпускането на вещества ,материали и газове,които водят до отделянето на неприятни миризми ,и увреждат или замърсяват атмосферния въздух.

                  2.Изгарянето на гумени изделия ,омаслени материи,пластмасови и органични отпадъци с изключение на специално определени за целта места.

                  3.Движението на МПС изхвърлящи отработени газове над нормите.

                 4.Работата на двигатели с вътрешно горене при престой на МПС .

                (2). Задължават се собственниците на обекти с производствена дейност:

                 1.Да изграждат ефективно действащи пречиствателни инсталации и съоражения,недопускащи замърсяването на атмосферния въздух над определените норми за допустими емисии.

                 2.Да прилагат  всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването на атмосферният въздух от вредни газове и запрашеност над определените норми.

                  3.Да предприемат всички възможни мерки ,за избягване на възможни рискове от замърсяване на атмосферния въздух.

                  Чл.16 (1) Ползването на повърхностни води,заустяването на отпадъчни води и  добива на инертни материали да става съгласно Закона за водите и Разрешение на Басейнова дирекция”Източно Беломорски район”гр.Пловдив.

 (2)Забранява се пускането на нови и експлотацията на съществуващи производства,при които се образуват отпадни води без необходимите пречиствателни инсталации и съоражения.

                    (3)Забранява се замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови,селско стопански и промишлени нужди,както и прилежащите към тях съоражения с опасни вещества,промишлени и битови отпадъци.

                    (4)Забранява се отвеждането на непричистени отпадни води във водни течения ,водоеми,открити изкопи и ями,по пътища както и в чужди парцели и имоти на територията на Общината.

                    (5)Забранява се прането ,миенето,чистенето и ремонтирането на МПС и използването на повърхносно активни вещества в естествени и изкуствени водни обекти с изключение на специално определени за това места.

                    (6)Забранява се отглеждането на животни,торенето и обработката с препарати за растителна защита в санитарно-охранителна зони “А” и   “Б”

                    (7).Забранява се ползването на земна и летателна техника за разпръскване на торове и препарати в близост до открити водни басейни /канали,реки,язовири/,водоеми,каптажи и помпени станции.

                    Чл.17(1)Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни:

1.Да използват земеделските.земи за производство на растителна продукция и паша по начин неувреждащ почвеното плодородие и здравето на хората и животните.

                     2.Да произвеждат растителна продукция която да отговаря на хигиенните изисквания.

                     3.Да спазват нормите за торене и обработка на земеделските култури с минирални торове,пестициди,растежни регулатори и други подобни.

                    4.Да спазват ограничителния режим на ползване на земята около санитарно –охранителните зони на водоемите.

                    5.При извършване на растително-защитни мероприятия с летателна и наземна техника,да уведомяват Кмета на Общината в съответствие със Закона за пчеларството/Наредба №15 от 2004г./

                  (2) На всички физически и юридически лица и стопански субекти се забранява:

                   1Да нарушават цялостта на почвата и химусния пласт,добиването на инертни материали и чимове от земеделските земи

 1. Да променят или унищожаването противоерозионните, хидромелиоративни съоръжения или трайните знаци за граници на имотите в землищата.
 2. 3. Да извършват всякакъв вид строителство върху земеделски земи ,без разрешение на Комисии за промяна предназначението на земята и съгласно Наредба №2(ДВ.бр.48/1998г.)

                   (3)Строителството на разрешен обект върху земеделски земи от   І-VІ категория се осъществява след отнемане, депониране и оползотворяване на химусния пласт на почвата.

                    (4)Ползването на общински места за паша да се извършва по реда определен с Решение на ОбС Павел баня.

                    Чл.18.Инвеститорите на производствени обекти са длъжни да внедряват най-добрите налични техники за осигуряване на съответните норми за допустими емисии , по факторите влияещи на околната среда.

                   Чл.19(1).За поддържане и опазване на чистотата в населените места на територията на Община Павел баня по отношение на отпадъците Кметът на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници се задължават:

1.Да контролират чистотата около обществените сгради,тротоари, площади,градини ,паркове,места за търговска дейност и други.

                      2.Да провеждат системен контрол за снабдяването и опазването на кошчета за отпадъци и съдове за смет в населените места.

                      3.Да проследяват дали складирането на строителни материали става на определените от Общината или кметствата места.

                      4.Да осъществяват контрол за правилното третиране на производствените и битови отпадъци на територията на Общината.

                     (2)Ръководителите на предприятия,фирми,учреждения,организации и гражданите се задължават:

                     1.Да поддържат чисти тротоарите ,зелените площи,градинките и съораженията втях,намиращи се в техните райони или имоти от смет.

2.Да не разпиляват отпадъци около съдовете за смет при тяхното използване.

                     3.Да складират строителни материали на места ,определени от Общината или кметствата,като се ангажират складираните материали да са подредени и подсигурени с оградителни съоръжения.

                     4.Да премахват строителните и горивните материали от тротоарите и обществени места в определените срокове.

                     5.Да почистват от отпадъци общественните места за отдих и почивка преди напускането им.

(3)Забранява се:

                     1.Изхвърлянето по улици,площади,паркове,градини,поречията на реките ,дерета и други обществени места на битови ,строителни,производствени и опасни отпадъци.

2.влизането в районите на сметищата ,освен в случаите на изхвърляне на отпадъци.

                      3.събирането и изнасянето на отпадъци в района на сметохранилището.

                     4.Паленето на сметищата за твърди битови отпадъци

                     5.Изгарянето или друга форма на неконтролеруемо обезвреждане на отпадъци,отделящи неприятни и вредни вещества,замърсяващи околната среда.

                     6.изхвърлянето в съдовете за смет на обемисти предмети,неизгасени въглени и пепел,строителни материали,избухливи и запалителни вещества,както и паленето на огън в контейнерите и варелите.

7.ползването на съдовете за смет не по предназначение ,както и механичното им повреждане.

 1. 8. Освобождаването от излезли от употреба МПС (ИУМПС), техни омпоненти или материали по начини, различни от законовите разпоредби;
  Изоставянето на ИУМПС върху имоти – държавна и общинска собственост. Собствениците на ИУМПС носят отговорност за замърсяване на околната среда, наред с отговорността, която може да им бъде потърсена по друг ред.
  10. Извършване на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства “/ИУМПС/ и оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС от лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.
  11. Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на площадки за временно съхраняване или добив на части и компоненти от тях, или събиране на други видове отпадъци, които не произхождат от излезли от употреба моторни превозни средства, техни компоненти и материали.
  12. Предаването на ИУМПС, техни компоненти или материали на лица, които не притежават съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО;
  13. Транспортирането на ИУМПС на собствен ход или по друг начин, неотговарящ на законовите разпоредби.

                    Чл.20(1).Инвеститорите на обекти с производствена дейност се задължават да осигурят нормална акустична среда извън обекта.

                     (2).За осигуряване на нормална шумова експозиция в околната среда на територията на Община Павел баня се забранява:

                      1.Внедряването и експлоатацията на технически съоражения и технологии,водещи до нива на шума ,надвишаващи пределно допустимите нива на шума.

                      2.Предизвикването на шум,независимо от произхода му,нарушаващ спокойствието на гражданите ,когато е над хигиенните норми за шум/60 децибела/ .

                         3.Използването на пиротехнически средства в населените места по всяко време на денонощието.

  

Глава трета

 АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

                       Чл.21.(1)За всички причинени вреди по смисъла на тази Наредба нарушителите заплащат обезщетение.

                        (2).Когато вредите са отстраними ,обезщетението се определя съобразно необходимите разходи за възстановяване плюс наложената санкция.

Чл.22.(1)За нарушение на  Наредбата на Общински съвет по опазване на околната среда,виновните физически и юридически лица се наказват с глоба до 500 лева..

                         (2) За явно маловажни случаи се налага глоба с фиш от 20 лева.

                         (3) При повторно нарушение се налага глоба или санкция в двоен размер на предишна или временно лишаване от правото да се изпълнява определена дейност във връзка с която е извършено нарушението.

Чл.23.Констатиране на нарушенията се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината,които съставят актове за нарушения.

                          Чл.24.За големите нарушения извършени от физически и юридически лица,се уведомяват служителите на РИОСВ,ХЕИ,РПУ,ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО и други,като заедно се предприемат действия за установяване на наднормено замърсяване или увреждане на околната среда.

                           Чл.25.(1)Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

                             (2)Установяване на нарушението,налагане на административно наказание и обжалването му става съгласно разпоредбите на ЗАНН.

                            Чл.26.Влезлите в сила наказателни постановления ,глобите по които не са платени доброволно се изпращат на Данъчна администрация.

 

глава четвърта

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1.Прилагането на Наредбата се възлага на Кмета на Общината,кметовете на кметства,кметските наместници и на упълномощените длъжностни лица.
 • 2.Наредбата може да бъде допълвана и променяна с решения на Общинския съвет.
 • 3.Наредбата е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА,чл5, ал3 от ПОДОбС и ЗООС на заседание на ОбС на 23.12.2004г.с Решение №209, влиза в сила в деня на приемането й и отменя “Наредба №2 за опазване на околната среда”, приета с Решение № 12 на Общинския съвет на 09.02.1996 г. в гр.Павел баня, изменена и допълнена с Решение № 46 от Протокол № 8/02.03.2000 г. и Решение № 197/28.12.2001 г.

 

                                              Председател на ОбС…………………..

                                                                                 / М.Захариева /