Отменена съгласно Решение № 234 от Протокол № 14/27.08.2020 год.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ 2

За изтегляне

Н А Р Е Д Б А

ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ГЛАВА I

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тази Наредба се уреждат реда, условията за откриване и функциониране на търговски обекти и специфичните изисквания за осъществяване на търговия, туризъм и услуги, както и редът за отдаване, организация и експлоатация на общинска собственост за извършване на търговска дейност на открито на територията на Община Павел баня
Чл.2. (1) По смисъла на тази Наредба „търговски обекти“ са:
1. Магазини за хранителни и нехранителни стоки;
2. Заведения за хранене и развлечения;
3. Средства за подслон и места за настаняване;
4. Сервизи и ателиета за услуги;
5. Охраняеми паркинги;
6. Бензиностанции, газстанции и метан станции;
7. Игрални зали за хазартни игри;
8. Интернит клубове и зали;
9. Складове за търговия на едро;
10. Обекти за търговия по електронен път;
11. Временни и преместваеми обекти
(2) Според вида си търговските обекти са:
1. С траен статут – когато са елемент от основното и допълващо застрояване на урегулирани поземлени имоти.
2. С временен статут- когато са изградени по реда и условията на раздел VІІІ ЗУТ.
3. Преместваеми обекти – когато са изградени по реда и условията на раздел VІІІ ЗУТ- павилиони, кабини маси, както и други елименти на градското обзавеждане.
Чл.3.  Търговски обекти могат да разкриват физически и юридически лица, регистрирани според съществуващото законодателство в страната

ГЛАВА II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл.4. (1) На видно място в търговския обект или фасадата задължително се поставя постоянен надпис на български език с наименованието на обекта.
(2) Търговецът може да изпише допълнително наименованието на обекта и на чужд език. Надписът на чужд език да бъде от същият вид и с не по-големи размери от съответния надпис, изписан на български език.
Чл.5. (1) На видно място в близост до входа на търговския обект задължително се поставя табела със следната информация:
1. Фирмата и седалището на търговеца;
2. Работно време на търговския обект;
3. Името и фамилията на лицето, отговарящо за обекта.
4. Обектите за хранене и развлечения и залите за компютърни игри и интернет – залите посочват и ограниченията съгласно чл. 24 т.1
5. Обектите по чл. 2 ал. 1 т. 1 и 2 удостоверение за регистрация съгласно чл. 12 ал. 1 от Закона за храните.
(2) Когато обектът е базар (търговски център ) с участието на повече търговци, всеки един изписва фирмата си над собствения си щанд.
(3) Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на мястото, на което обявява работното време.
Чл.6. (1) Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език.
(2) Етикетът съдържа данни за производителя, вносителя (ако стоката е от внос), вида на стоката, нейните съществени характеристики, срок на годност, цената и ако е необходимо, указания за употреба.
(3) Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна и да не бъде подвеждаща.
(4) Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация, дадени от производителя или вносителя.
Чл.7.  Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните по чл.6 ал.2 по друг подходящ начин.
Чл.8. (1) В хотелите и други места за настаняване, както и в търговските обекти за комунални и други услуги на видно място се поставя ценоразпис на отделните видове услуги.
(2) В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват листове – меню с предлаганите храни, напитки и техните цени.
(3) В обектите, в които се работи с мерки и теглилки, търговецът представя удостоверение за предварителна контролна заверка от компетентния орган, съгласно Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по приложението му.
Чл.9.  Търговецът е длъжен:
1. При продажба на стоката да издаде:
А. документ (фактура, фискална касова бележка от електронен касов апарат с фискална памет или електронна система с фискална памет за продажба на течни горива), който да съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката и цената.
Б. Документ за гаранция предоставен му от производителя.
2. Да приема рекламация през цялото си работно време в търговския обект, където е закупена стоката, освен ако в документа за гаранция не е определено друго.
Чл.10.  Търговецът е длъжен да държи в търговският си обект на разположение на контролните органи следните документи, в зависимост от предмета му на дейност:
1. Оригинални разрешителни за търговия с тютюневи изделия и спиртни напитки;
2. Документи за платени годишни такси за упражняване на дейността продажба на алкохол , спиртни напитки и тютюневи изделия;
3. Удостоверение за категоризация на обекта (за обекти за хранене и развлечения, хотели и места за настаняване);
4. Лиценз за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност;
5. Санитарен журнал за РИОКОЗ;
6. Контролна книга за ДВСК;
7. Заверени здравни книжки за всеки работник в обекта, в които се продават хранителни стоки, както и в заведенията за хранене и развлечения;
8. Сертификат за качество на хранителните продукти;
9. Документ за произход на стоката;
10. Документ за съответствие на контролно- измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция по стандартизация и метрология;

12. Други изискуеми документи от специални нормативни актове лицензи, разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност на търговския обект;
Чл.11. (1) Търговецът осигурява необходимите сертификационни и стандартизационни документи и създава необходимите условия за тяхното спазване за всички стоки преди пускането им в продажба.
(2) При установено отклонение от стандартизационните документи или изтичане срока на годност, търговецът е длъжен да спре стоките от продажба и да ги извади от търговския оборот.
Чл.12. (1) Работното време на обектите за търговия, туризъм и услуги се определя от собственика / управителя/ на фирмата или упълномощено от него лице.
(2) Същото следва да бъде съобразено с изискванията на чл.4 от Раздел втори на Наредбата за обществения ред приета от Общински съвет – Павел баня
Чл.13. (1) Обектите по чл.2 ал.1, т.1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8, могат да бъдат и с удължено работно време с изключение на магазините за нехранителни стоки.
(3) Удължено работно време (след 24.00ч) могат да имат:
1. Заведения за хранене и развлечения, когато са разположени в самостоятелни сгради в подземен, полуподземен или първи етаж на жилищна сграда при гарантирано ниво на шум в границите на санитарните норми.
2. Заведения на открито, когато нивото на шума измерен до най близо разположените жилища, вили или сгради за настаняване отговаря на санитарно- хигиенните норми.
3. Когато заведението е изцяло открито или има открита тераса и е разположено в жилищна зона, изпълнение на музика се разрешава до 24ч.
(3) Обектите по чл.13, ал.2.могат да функционират само след като имат разрешение за ползване /протокол 16/.
(4) Разрешение за удължено работно време се издава въз основа на следните документи:
1. Писмена молба до кмета на общината.
2. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най – близката жилищна сграда от органите на РИОКОЗ. Измерването се извършва след 22.00(23.00)часа.
3. Писмено становище на ПУ – Павел баня
4. Сключен договор с лицензирана охранителна фирма или лицензирано звено за самоохрана.
5. План за охрана на обекта.
6. Становище регионална служба Противопожарна охрана
7. Собственоръчно написано съгласие от съседите, собствениците (съсобствениците) и наемателите на сградата.
(5) Въз основа на представените документи, кмета на общината дава разрешение или прави мотивиран отказ обекта да работи с удължено работно време. Отказът следва да бъде в писмен вид и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. Удостоверението за удължено работно време към настоящата наредба, даващо право за работа на обекта се поставя на видно място в същия. Същото важи за съответната фирма стопанисваща в момента обекта.
(6) Кметът на общината следва да се произнесе в 14дневен срок от подаването на документите по ал.4 от настоящия член.
(7) Търговските обекти, работещи с удължено работно време се вписват в специален регистър, който се води от съответното длъжностно лице от общината.
(8) Жалби на граждани, за нарушение на обществения ред и спокойствие от обекти, работещи с удължено работно време, се проверяват в седемдневен срок от органите, издали документите по ал.4 от настоящия член. Ако проверката не установи отклонения от установените норми, то жалбата се признава за неоснователна с мотивирано писмено решение до жалбоподателите.
(9) Отнема се разрешение за удължено работно време в следните случаи:
• При установяване на отклонения по установените норми по повод жалба;
• При системни нарушения по Наредба 1.
(10) – Разрешението се отнема със заповед на кмета на общината, която се издава и обжалва по реда на АПК.

ГЛАВА III
РАЗДЕЛ І –  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ
Чл.14.  Извършването на търговия на едро и на дребно на територията на Община Павел баня се основава на свободната стопанска инициатива, цените на стоките и услугите се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането, с изключение цените на някои стоки и услуги определени от Министерският съвет.
Чл.15.  Търговия на едро от търговци на едро или от производители може да се осъществява само на територията на стокова борса, тържище или хипермаркет, при наличие на такъв.
1. Складове за търговия на едро, създадени на територията на частни имоти, когато са повече от един склад, се третират като тържища и следва да бъдат лицензирани.
2. Търговец, чийто склад е на територията на частен имот, извършва търговия само от свое име и за своя сметка.
3. Сезонните едрогабаритни стоки (дини, пъпеши, тикви, зеле и др.) се съхраняват в складове на тържища и търговците (производителите) ежедневно теглят количества от тях за продажба на дребно. При невъзможност тържището да поеме складирането на тези стоки, се издава временно разрешително за търговия, но за не повече от 30 календарни дни. Складирането им става на определени за целта места от Гл.архитект.
Чл.16.  /отменен с Решение № 419/26.02.2010г./

РАЗДЕЛ ІІ: РЕД-И УСЛОВИЯ НА ВПИСВАНИЯТА В ИНФОРМАЦИОНЕН МАСИВ ”ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ”

Чл. 17 (1) Информационен масив “Търговски обекти” се изгражда и поддържа в отдел „Екология, туризъм и инвестиции” при община Павел баня и съдържа:
1. Номер и дата на удостоверението за вписване;
2. Адрес на обекта
3. Наименование, седалище, адрес на управление и телефон на фирмата /лицето/, извършваща дейност;
4. Име и ЕГН на лицето, представляващо фирмата;
5. Код по БУЛСТАТ;
6. Вид и наименование на обекта;
7. Работно време.
(2) Информацията  по ал.1 на настоящия член е публична в частта си относно:
1. Наименование на фирмата;
2. Адрес на обекта;
3. Вид и наименование на обекта;
4. Телефон.
За обекти, категоризирани по Закона за туризма:
1. Категория на обекта;
2. Капацитет.
Чл. 18 (1) За вписване на обект в информационния масив по чл. 17 физическите или юридическите лица подават Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на общината до кмета на общината / Приложение № 1 /.
(2) Към документите по ал.1 се прилагат копия от следните документи:
1.Регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;
2.Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
3.Удостоверение за регистрация на обекта, в съответствие с чл.12, ал.7 от Закона за храните или санитарно разрешение, издадени от РИОКОЗ
5.Документ, уреждащ ползването на обекта / разрешение за ползване, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни /;
6.Договор за наем, когато обектът се стопанисва от фирма-наемател.
(3) За обектите за хазартни игри на територията на общината се прилага разрешение от Държавната комисия по хазарта, съгласно чл.18, ал.1 от Закона за хазарта.
(4) За аптеки се прилага разрешение за откриване на аптека, издадено от Министерството на здравеопазването.
(5) За други обекти с лицензионен режим се прилага издадения лиценз от съответния орган.
Чл.19 (1) Документите по чл. 18 се предоставят от търговците в двумесечен срок от датата на регистрация на фискалното устройство на обекта.
(2) При непредставяне на някои от документите по чл. 18, срокът по ал.1 започва да тече след представянето им.
Чл.20 (1) В седемдневен срок от постъпване на документите по чл. 18 кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице, издава Удостоверение за вписване на обекта в информационен масив “Търговски обекти”. Същото е безсрочно, освен, ако в някои от приложените по чл. 18 документи, не е посочен изрично такъв.
(2) Фирмата, извършваща дейност, е длъжна да съхранява Удостоверението за вписване в обекта на видно и достъпно място.
Чл.21 (1) При промяна на обстоятелствата, посочени в удостоверението, фирмата е длъжна в седемдневен срок от настъпването им да информира кмета на общината по реда на чл. 18, ал.1. Към уведомлението се прилагат само документите за променените обстоятелства по чл. 18 ал. 2.
(2) При преустановяване на дейността в обекта, фирмата е длъжна в седемдневен срок да върне издаденото удостоверение за вписване в общинска администрация за унищожаване.

ГЛАВА IV

РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО

Чл.22 (1) За извършването на търговска дейност на открити площадки се издава разрешение/ сключва се договор от Кмета на Общината, при спазване на следните условия за разкриване на търговски обект:
1. Заявление – типов образец;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
3./отм. С Решение № 338 от 13.09.2016г./
4. Копие от карта Булстат;
6. Скица с местоположението на обекта заверена от главния архитект за разполагане на маси /летни градини/ пред обекти за хранене и развлечения.
Чл.23.  Издаденото разрешение за търговия на открито е за срок не по-дълъг от една календарна година. За ползване на мястото, ежемесечно се заплащат такси по обобщена тарифа за наемните цени, приета от общински съвет Павел баня.
1. Таксите се заплащат в определените размери, независимо от това колко време през деня или месеца е заемано мястото, съгласно обобщена тарифа за наемните цени, приета от общински съвет Павел баня
2. Таксите се внасят в приходната каса на общината.
3. Такса за изнесени маси пред заведения за хранене и развлечение се плаща в периода от 01.05 до 30.10. за съответната година, съглласно подписан договор
Чл.24.  Общинската администрация може да откаже издаването или продължаването на разрешението за търговия на открито. Отказът се мотивира с писмено становище за обстоятелствата, които го налагат, в четиринадесетдневен срок от подаването на молбата.
Чл.25.  Разрешителното/договорът за търговска дейност се съхранява от лицето работещо на обекта.
Чл.26.  Търговецът може да прекрати дейността си след писмено предизвестие в седемдневен срок.
Чл.27. (1) Отдаването под наем на места за търговски базари по време на празници се извършва по схема, изготвена от Гл.архитект на общината и предложения стоков асортимент от н-к отдел“ Търговия“.
(2) Времетраенето на празничните мероприятия и мястото на извършване на търговска дейност се определя със заповед на кмета на общината.
(3) По време на празници се разрешава продажбата на мартеници, картички, цветя, балони, и художествени изделия в централната зона след съгласуване с Гл.архитект на общината.
Чл.28.  Задължителни изисквания при извършване на търговска дейност на открито:
1. Да се извършва дейността на точно определеното място.
2. Да разположат работните съоръжения така, че да не затрудняват пътникопотока и безопастността на движението.
3. Да подържат чистота на територията на обекта и прилежащите зелени площи.
4. Да плащат дължимите такси до 30 число на текущия месец.
5. Да не се извършва търговска дейност без издадено разрешение и платена такса.

V ГЛАВА

ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ

Чл.29.  На територията на Община Павел баня не се допускат:
1. Лица до 18 години без придружител:
а) в заведения за хранене и развлечения след 23,00 часа през летния период и 22,00 часа през зимния период;
б) в игрални зали за хазартни игри;
в) в игрални зали за компютърни игри и интернет-зали след 23,00 часа през летния период и 22,00 часа през зимния период;
2. Сервирането и продажба на алкохолни напитки, тютюневи изделия, порнографска литература, вестници, списания и предмети от този вид от и на лица под 18 години.
3. Допускането на лица видимо употребили: алкохол, наркотично вещество или техни аналози в обекти за търговия, заведения за хранене и развлечения и услуги (зали за хазартни, компютърни и интернет-игри)
4. Продажба на пиротехнически изделия с увеселителни цели извън обектите по Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и Правилника за неговото приложение от и на лица под 18 години.
5. Търговия на открито с вина, спирт и спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия, с изключение на временни щандове по време на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни, като за това се издава разрешително и се заплаща такса съгласна чл.113 от ЗМДТ.
6. Разкриването и работа на обекти за продажба и сервиране на алкохол и продажба на тютюневи изделия на места, отстоящи на не по-малко от 200/ двеста/ метра, а за игрални автомати клас В, отстоящи на не по-малко от 300/ триста/ метра , по най краткия път до оградите на учебните заведения.
7. Използването на тротоарите и площите около търговския обект за съхраняване на стоки и амбалаж, както и излагането на стоки извън търговските обекти.
8. Използването на тротоарите за търговска дейност на улици с движение на МПС, в случай че няма 2 метра свободна площ за преминаване на пешеходци.
9. Извършването на търговска дейност и услуги, съпроводени с отделянето на вредни вещества и наднормен шум.
(2) Тези забрани се отнасят и за търговците на открито.
Чл.30.  Забранява се :
(1) Амбулантната търговия със:
1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
2. лекарства, лекарствени материали и продукти медико санитарни и хигиенни материали.
3. петролни продукти и дериватите им;
4. вино и спиртни напитки;
5. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
(2) Увеличаване или намаляване на предварително заявената или предоставена площ за търговия на открито без съгласуване с общинската администрация.
(3) Разполагане на съоръжения в зелени площи.
(4) Търговия със стоки различни от тези, за които е получено разрешението за търговия на открито.
Чл.31.  Търговците са длъжни да поддържат чистотата, осигурят необходимите съдове за твърди битови отпадъци, съгласно действащата нормативна уредба и да следят за спазването на обществения ред в обекта и прилежащата му територия, включително и тротоара пред обекта, и почистват прилежащата територия на търговския обект от натрупаните сняг и лед през зимния период.

ГЛАВА VI

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32.  За нарушение на чл.4, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8, чл.9, чл.10 и чл.11 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 100 до 500 лева.
Чл.33.  При самоволно удължаване на работното време от обекти, без удостоверение за удъжено работно време по чл.13 или нарушаване посочения краен час в издаденото удостоверение за удължено работно време, на виновните лица се налага имуществена санкция от от 100 до 500 лева.
Чл.34. (1) При жалби на граждани, регистрирани, проверени и потвърдени от контролните органи за нарушаване спокойствието и общественият ред на територията на Общината от обекти за търговия, туризъм и услуги на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция до 300 лева.
(2) Ако нарушението по преходната алинея е допуснато от обекти с удължено/ ненормирано/ работно време, санкцията е от 300 до 500 лева, а издаденото удостоверение за удължено време се отнема.
Чл.35.  /отменен с Решение № 419/26.02.2010г./
Чл.36.  При извършване на търговска дейност на открито в нарушение на чл.22 (1) на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 100 до 500 лева.
Чл.37.  При извършване на търговска дейност на открито без разрешително в нарушение на чл.22 (2) на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 500 лева.
Чл.38.  За нарушение на чл.28 и чл.29 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 50 до 300 лева.
Чл.39.  За нарушение на чл.30 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 200 до 500 лева.
Чл.40.  За нарушение на чл.31 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 100 до 500 лева.
Чл.41  За неизпълнение на задължително предписание на длъжностно лице от контролните органи по прилагане изискванията на наредбата за отстраняване на несъответствия и нарушения на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 50 до 500 лева.
Чл.42.  За нарушение на други разпоредби на тази наредба на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 50 до 200лева.
Чл.43.  Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 100 до 500лева.
Чл.44. (1) Актовете за установяване на нарушенията от наредбата се съставят от длъжностни лица, определени със заповед кмета на общината.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.45.  Освен наложените санкции по тази наредба, общинските органи премахват незаконно поставените съоръжения за търговия, като разходите за това са за сметка на нарушителите.

ГЛАВА VII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, .  § 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/, Чл.60 от Закона за туризма, относно задължението на кмета на общината да води регистър на категоризираните туристически обекти и влиза в сила след приемането и от Общински съвет гр.Павел баня.
§ 2. Администрирането и контролът по изпълнението на тази Наредба се ръководят от общинска администрация Павел баня.
§ 3. По въпроси, свързани с прилагането на Наредбата, заповеди издава кметът на общината.
§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 225, Протокол № 19 от 29.01.2009г. на Общински съвет Павел баня, изменена с Решение № 419/26.02.2010г. от Протокол № 34; изменен с Решение № 338/13.09.2016г. от Протокол № 14.
§ 5 Издадените Удостоверения за регистрация по отменената наредба се считат за валидни, като данните се прехвърлят в масив „Търговски обекти”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………………….
/Ш.Халит/