Отменена съгласно Решение № 234 от Протокол № 14/27.08.2020 год

За изтегляне

 Н А Р Е Д Б А

За реда за разполагане на  преместваеми обекти за търговия, и др. обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне

/по чл. 56 и 57 ЗУТ/

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1 /1Тази наредба урежда реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти  за търговия и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.

 

Чл.2 Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по смисъла на чл. 56 ЗУТ са:

/1/Съоръжения, които не се демонтират ежедневно:

т.1 Навеси

т.2 Павилиони, кабини, будки.

т.3 Маси за сервиране пред обекти за хранене и развлечение.

т.4 Съоръжения за реклама, информация и декорация.

т.5 Елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия  транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници.

/2/ Съоръжения, които се демонтират ежедневно:

т.1 Маси.

т.2 Витрини.

т.3 Подвижни щандове.

т.4 Други такива, включително и поставянето на стоки върху тротоарната площ, или собствено МПС.

 

Чл.3/1/ Преместваемите съоръжения, примерно посочени в чл. 2  се поставят върху :

т.1 Недвижими имоти, частна собственост

т.2 Недвижими имоти – общинска или държавна собственост

/2/ За поставянето на преместваеми съоръжения, които не се демонтират ежедневно се изисква предварителен архитектурен проект, одобрен от главния архитект на Общината, а според вида и предназначението на обекта и ел, и ВИК – проекти, както и съответните съгласувания ,по преценка  на гл. архитект и съобразно специалните нормативни документи.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА                                ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл.4 /1/ Преместваемите съоръжения се разполагат върху свободни незастроени площи и терени така, че да не възпрепятствуват основното им предназначение.

/2/ Максималният размер на временните преместваеми съоръжения по смисъла на тази наредба да бъде до 9 кв.м. за един модул с максимална височина до 3 м.

/3/ Допуска се групиране на модули с обща площ до 18 кв.м.

2.

 

 

Чл. 5 /1/  Поставянето на преместваеми съоръжения в имоти, частна собственост, става въз основа  на скица /виза/, с указани точни мерки, височини и отстояния.

Чл. 5 /2/ /изм. С Решение № 337 от 13.09.2016г. / При съсобственост  на имота  е необходимо изрично писмено  съгласие на всички собственици  с указаното петно за поставяне

Чл.6 /1/ Поставянето на преместваемите съоръжения в имоти държавна или общинска собственост става въз основа на схема, одобрена от главния архитект.

/2/ За държавните имоти схемата се одобрява след предварително съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи с Областния управител.

/3/ За общинските имоти схемата се одобрява след предварително съгласуване с  Кмета на Общината.

/4/ Схемите подлежат на актуализация по реда, по който са създадени.

 

Чл.7 Забранява се разполаганите на всички видове преместваеми съоръжения, които закриват входове, витрини, прозорци от партерен етаж на сградите, или затрудняват, или възпрепятствуват  пешеходния поток, и обслужването на обектите в тях.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ                         ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Чл.8 /1/  За издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти, заинтересуваните лица трябва да представят следните документи:

 1. Молба по образец до Гл.архитект.
 2. Документ за собственост или договор за наем.
 3. /изм. С Решение № 337 от 13.09.2016г. / Съгласие на собствениците , ако има съсобственост
 4. Скица за месторазположението на обекта.

/2/ Всички представени документи трябва да бъдат в оригинал или нотариално заверено копие.

Чл.9 /1/ Въз основа на молбата Гл. архитект на Общинатаы при спазване на всички  посочени по-горе изисквания, издава скица /виза/ по чл.5 от Наредбата.

/2/ Скицата по ал.1 представлява копие-извадка от действуващия подробен устройствен план с указаните по чл. 5  мерки.

/3/ При наличието на предварително одобрена схема, в скицата по ал. 1 се отбелязват и специфичните изисквания по обекта.

/4/ Копието–извадка от плана трябва да обхваща и съседните имоти.

Чл.10 /1/  Разрешение за поставяне се издава от гл.архитект на общината след представяне на одобрен проект или скица по чл.9 ал.1 /с указан начин на поставяне/.

/2/ Разрешението за поставяне  върху държавни или общински имоти не може да бъде за срок по-дълъг от срока на договора за наем на имота.

/3/ Разрешението за поставяне върху частни имоти може да бъде и за неопределен срок от време.

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕКЛАМА , ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКОРАЦИЯ

 

Чл.10. /а/ Искането по чл.2 ал.1 т.4  за поставяне на реклама се отправя до кмета на общината, придружено от архитектурно-дизайнерски проект с графичен и /или/ снимков материал

Чл.10./ б/ Главния архитект издава разрешение за поставяне на рекламата след като  одобри архитектурно-дизайнерския  проект и мястото за разполагането й, като по преценка може да поиска съгласуване със съответните институции, стопанисващи имотите и съоръженията

Чл.10./в/ Поставянето на реклами, обяви и др. на територията на Общината става при спазване изискванията на настоящата Наредба, след заплащане на  такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9 по ЗМДТ.

Чл..10./г/ 1.Разрешението издадено от Гл.архитект е със срок не по-дълъг от 3 години. В този срок влиза и времето необходимо за монтаж, демонтаж на рекламните елементи и възстановяване на мястото в първоначалния му вид.

 1. Главният архитект води регистър на издадените разрешения за поставяне на РИЕ.

Чл.10./д/ В едномесечен срок от прекратяване на дейността на определен обект, трайни рекламно-информационни материали, свързани с  неговата дейност следва да бъдат премахнати от лицата, които са получили разрешение за поставяне.

Чл10./е/ Външна реклама, фирмени надписи, информационно – указателни табели и обяви се изписват на български език. Изключения   се допускат само за утвърдени фирмени знаци, запазени  марки и шрифтове на чуждестранни фирми.

Чл.10./ж/Лицата, стопанисващи рекламно-информационните елементи са длъжни да ги поддържат в техническа изправност, чисти и отговарящи на проектния им вид.

Чл.10./з/Забранява се разполагане на рекламни елементи, фирмени знаци, информационно-указателни табели – обяви:

 1. На сгради обявени за паметници на културата от национално и местно значение, с изключение на случаите, когато има разрешение от НИПК.
 2. Върху природни забележителности
 3. Електрически, далекосъобщителни  и други  съоръжения, освен след съгласуване от съответната институция.
 4. На територията на сервитути, определени за елементи от системата за регулиране движението по пътищата.
 5. Върху култови сгради на религиозните общности.

6.Върху скулптурни паметници и в непосредствена  близост до тях.

7.В непосредствена  близост  до пътни знаци и указателни табели, на места и разстояния, възпрепятстващи тяхното ползване.

Чл. 10./и/ Забраняват се реклами с антиконституционен характер, противоречащи на действащото законодателство в Република България, както и реклами с порнографско съдържание.

 

 

                                                                                                                      3.

ГЛАВА ПЕТА

 

АДМИНИСТРАТИВНО –НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.11 /1/ Който, не по установения с тази наредба ред, постави временно преместваемо съоръжение, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

 

Чл.12 /1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от лица, определени със Заповед на Кмета на Общината.

/2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината и се обжалват по реда на ЗАНН.

 

Чл.13 /Отменен с Решение №282/03.07.2002 г. на Окръжен съд Стара Загора/ Незаконно поставените преместваеми съоръжения върху общински терен се премахват за сметка на собственика по реда на чл. 65 от ЗОС, а в частните имоти – по реда на ЗУТ.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1 Под незаконно поставени преместваеми обекти по смисъла на тази Наредба се разбират поставените такива без издадено разрешение за поставяне .

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 2 Тази наредба отменя Наредбата на Общински съвет, приета с Решение № 203/Протокол № 29 от 22.07.99год.

 

 • 3 Поетапно от приемането на наредбата, главния архитект одобрява схеми за разположение на временни преместваеми съоръжения на територията на Общината.

 

 • 4 Разрешенията за поставяне на законно поставените по досегашния ред временни преместваеми съоръжения запазват действието си за срока, за който са издадени, но за не –повече от срока на действие на договорите за наем на имотите.

 

 • 5 Строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на отменената ал. 4 на чл.120 от ППЗТСУ, за които няма решение на областния управител, съответно Общински съвет по реда на § 17/1/ ЗУТ, се премахват за сметка на собствениците на обекта по реда на чл. 196 от ЗУТ.

 

 • 6 В срок от 6 месеца от влизането в сила на Наредбата съответните специалисти в Общинска администрация привеждат наличните временни обекти в съответствие с изискванията на настоящата наредба.

 

 • 7 Организацията по прилагането и контрола по изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Общината.

 

 • 8 Наредбата се приема на основание чл. 56 ЗУТ, във връзка с чл.22, ал.1 от ЗМСМА, и чл.8 от ЗОС.

4.

 

 

 • 9 Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от приемането й от Общински

съвет.

 

 • 10 Наредбата е приета с Решение № 187 на Общински съвет Павел баня от 04.12.2001год. и изменена с Решение № 223 на Общински съвет Павел баня от 20.02.2002год.; изменена с Решение № 484, Протокол № 39 от 30.11.2006г., Решение № 224, Протокол № 19/29.01.2009г.; изменена с Решение № 337, Протокол № 14 от 13.09.2016г.

 

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………………………

                                                                                    /Ш.Халит/