За изтегляне

Наредба за определяне местните такси и цени на услуги по чл. 9

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

чл.1  С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето, и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока за тяхното събиране на територията на Община Павел баня.

чл.2 /1/  Общината събира следните местни такси:

 1. Такса за битови отпадъци .
 2. За ползване на пазари, тържища, панаири, площади и улични платна.
 3. За ползуване на детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги , лагери и др.общински социални услуги .
 4. /отменена – Решение № 222/29.01.2009г./
 5. За технически услуги .
 6. За административни услуги .
 7. За откупуване на гробни места .
 8. Туристическа такса – /отпада с Решение № 583/27.01.2011г. *На основание промяна в ЗМДТ (изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г)/
 9. Други местни такси определени със закон .

/2/ На територията на община Павел баня се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал. 1, по цени определени с тази Наредба.

чл. 3   Местните такси се определят въз основа на необходимите материално – технически и административни разходи по предоставяне на услугата .

чл. 4   При определяне размера на таксите са спазени следните принципи:

 1. Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата
 2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
 3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси .

 

Чл. 5 /1/ Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси, съобразно разпоредбите на Наредбата.

/2/ В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

Чл. 6.   /1/ Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от  и за сметка на Общината.

/2/ Местните такси се събират от Общинската администрация или от други, изрично упълномощени от Кмета на Общината лица.

/3/ Приходите по ал. 2 постъпват в Общинския Бюджет.

/4/ /нова, приета с Решение № 413/29.04.2013г./ Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси и за срок до една година се издава след решение на ОбС.

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

 

РАЗДЕЛ  I

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

чл.7 /1/  За услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за

обществено ползване в населените места се заплаща такса за битови отпадъци. Размерът на таксата се определя за всяка услуга отделно.

            /2/ /изм. с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г.; изм. с Решение №270, Протокол №19 от 29.11.2012г.; изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г., изм. с Решение №833, Протокол №52/23.12.2014 г.;изм. с Решение № 392,Протокол № 16/30.11.2016г.;изм. с Решение №76, Протокол №4/19.12.2019г./ Размерът на таксата се определя в годишен размер, за жилищни и вилни имоти на гражданите, както и за жилищни и нежилищни имоти на предприятия, пропорционално на данъчната оценка за всички селища на общината в размер 6 промила

– осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци /кофи, контейнери и други/ – 0,00 промила;

– събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им –2,69 промила;

-проучване,  проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 2,16 промила;

– почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените места предназначени за обществено ползване –1,15 промила;

/3/ /изм. с Решение № 583, Протокол №46 от 27.01.2011г. *На основание промяна в ЗМДТ (изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г)/ Таксата се събира от общинска администрация на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината за която се дължи

/4/ /изм. с Решение № 583, Протокол №46 от 27.01.2011г. *На основание промяна в ЗМДТ (изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г)/ На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

/5/ За новопридобитите имоти, таксата се събира от началото на следващият месец .

/6/ За сгради подлежащи на събаряне , таксата се събира ,  включително за месеца , през който е преустановено ползването и.

/7/ Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите на лицата, освободени със заповед на Кмета на Общината, издадена до 31.12. на предходната година.

            /8/ – Нова, приета с Решение № 564, Протокол №36 от 20.12.2013г.    

Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец (утвърден със заповед от Кмета на община Павел баня) от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;

*§7 от Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси ДВ бр.101/2013г.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА , ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ,УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПАНАИРИ И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

            чл.8 /1/ Таксата се събира за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, витрини, будки и павилиони, за места, които са общинска собственост.

 1. /отменена – Решение № 222/29.01.2009г./
 2. /отменена – Решение № 222/29.01.2009г./

/2/ Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в  зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.

/3/ Определят се следните зони за търговия на територията на община Павел баня:

 • І-ва зона – Курортна зона в гр.Павел баня
 • ІІ-ра зона – Останалите територии в населените места на общината

/4/ изменена с Решение № 364 от 09.12.2009 г./ Таксите се определят на квадратен метър, както следва:

 1. Такса на ден в размер:

–  2.00 лв./кв.м.  за І-ва зона

–  1.00 лв./кв.м. за ІІ-ра зона

 1. Такса на месец в размер:

–  30.00 лв./кв.м.  за І-ва зона

–  15.00 лв./кв.м. за ІІ-ра зона

 1. Такса за ползване за повече от един месец на терените по ал.1 /целия летен сезон/:

–  20.00 лв./кв.м.  за І-ва зона

–  10.00 лв./кв.м. за ІІ-ра зона

/5/ отменена с Решение № 364 от 09.12.2009 г.

чл.9 За ползване на места, върху които са организирани панаири, стрелбища, моторни люлки и други, се събира такса на кв.м. на ден в размер – 1.00 лв.

чл.10 За ползване на тротоари, площади,улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса на кв.м.за месец :

 1. за гр.Павел баня – 2.00 лв.
 2. за селата – 1.00 лв.

          Чл.10а. За разполагане на РИЕ по реда на “Наредбата за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности и издаване на разрешения за поставяне по чл.56 и чл.57 от ЗУТ” се заплаща такса както следва:

ГОДИШНА ТАКСА/КВ.М.

РИЕ с рекламна площ до 2 кв.м.                                     12.00лв

РИЕ с рекламна площ до 2-6 кв.м.                                  24.00лв

РИЕ с рекламна площ над  6 кв.м.                                  72.00лв

За поставяне над 4 бр. РИЕ                                                  50% отстъпка

Чл.10б /нов, приет с Решение № 315/31.01.2013г./ За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени, за затварянето на улици и разполагането на машини, съгласно одобрен инвестиционен проект за безопасност и здраве и временна организация на движението се събира такса за квадратен метър на месец, както следва:

 1. 00 лв. за площ до 100 кв.м.
 2. 00 лв. за площ от 100 до 300 кв.м.
 3. 35 лв. за площ над 300 кв.м.

          Чл.11 /1/ Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

/2/ При ползване на място за повече от месец таксите се плащат месечно.

/3/ Таксите по този раздел се плащат в определените  размери независимо от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Чл.12 /1/ За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечна такса в размер на 25 лв.

/2/ /изм. с Решение № 619 от 21.12.2017 г./ За ползване на детски градини се събират от родителите месечна такса в размер на:

 • 30 лв. за деца в първа възрастова група /3-4г./ и втора възрастова група /4-5/, съгласно чл.8 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
 • 25 лв. за деца в трета подготвителна възрастова група /5-6 г./ и четвърта подготвителна възрастова група /6-7 г./, съгласно чл.8 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

/3/ /изм. с Решение № 619 от 21.12.2017 г.;изм. с Решение №75 от 19.12.2019г./ Таксата с 50 на сто намаление се заплаща:

 • за деца, на които поне единия от родителите е редовен студент;
 • за деца близнаци.
 • за деца със степен на увреждания от 50 до 100%

/4/ /изм. с Решение № 619 от 21.12.2017 г./ Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второ, трето и следващо  дете се заплаща с 50 на сто намаление.

/5/ /изм. с Решение № 131/12.04.2012г./ /изм. с Решение № 619 от 21.12.2017 г./ Не се заплаща такса:

 • за деца, на които поне един от родителите е с над 50% трайно намалена работоспособност;
 • сираци и полусираци;

/5/ Не се заплаща такса за деца с тежки хронични заболявания, включени в Списък към Приложение 5 на Наредба №19/03.10.2000г. на МЗ, след представяне на протокол от ЛКК и документ за постъпване в детско заведение от личния лекар.

Чл.12а   /изм. с Решение № 271/29.11.2012г./ За ползване на Детска млечна кухня се събира от родителите или настойниците такса в размер  1,00 лв. на ден.

Чл.13 /1/ Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

/2/ Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло,перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за ел. и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, поделени между ползвателите, които да заплащат 50% от тях, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.       

       /3/ Лицата ползващи социални услуги по Дейност “Социален асистент” от НП “Асистенти за хора с увреждания” не заплащат месечна такса.

чл.14    /1/ Дължимата такса по чл. 13 се удържа от личните доходи на лицето.

/2/ Не се събират такси от лицата, които нямат лични доходи и спестявания.

чл.15 Таксите от този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по  чл. 13 – до 25 число на месеца, следващ този за който се дължат.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ТУРИСТИЧЕСКА  ТАКСА от чл.16 до чл.18 вкл. /Отпада с Решение № 583/27.01.2011г.

На основание промяна в ЗМДТ (изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г)

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ – от чл.19 до чл.23 вкл. /отменен – Решение № 222/29.01.2009г./

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ТАКСА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

чл.24 Таските се заплащат за техническите услуги , които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищни територии .

чл.25 Таксите за технически услуги се заплащат от   физически и юридически лица, ползватели на услугата при предявяване на искането.

Чл.26 Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1.Издаване на скици за един УПИ:

 • формат А 4 – 10 лв.
 • формат А 3 – 20 лв.
 • по-голям формат –50 лв.

2.Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

 • формат А 4 – 15 лв.
 • формат А 3 – 30 лв.
 • по-голям формат –60 лв.
 1. Заверка на скици след изтичане на шестмесечния срок – 3 лв.
 2. За:

–   издаване на удостоверения по чл.13 от ППЗСПЗЗ -20 лв. /изм. с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г./

– издаване на удостоверение за търпимост – 20 лв. /изм. с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г./

– издаване на удостоверения за степен на завършеност на строеж – 20 лв.

– издаване на удостоверения по чл.202 за доброволна делба – 20 лв.

– удостоверения за идентичност на УПИ – 10 лв.

– искане за определяне на административен адрес – 10 лв.

– изготвяне на справки предвижданията на ППЗОПОГПС, ОУП и ПРЗ в процедури – 10 лв.

– изготвяне на справки по искане на физически и юридически лица по реституционни преписки – 5 лв.

– учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура – 50 лв.

       – (нов приет с Решение № 272/29.11.2012г. )) Издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.116, ал.1 и чл.175,ал.5 от ЗУТ и за премахнати сгради – 10,00лв.

 1. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях –

5 лв.+ 0,50 лв. на копие

 1. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – 50лв.
 2. Издаване на разрешение за:

–  строеж – 0.10 лв. на кв.м. но не по-малко от 30 лв.

– строеж на ограда – 0.10 лв. на лин.м. но не по-малко от 20 лв.

–   строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението – 25 лв.

чл.27 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи , организациите на бюджетна издръжка и БЧК .

чл.28 Не се заплащат такси за техническите услуги по чл.108 от ЗМДТ.

чл.29 /изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г./ Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт е до 7 дни.

Чл.29а /изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г./ За бърза услуга до края на работния ден, следващ датата на подаване на заявлението, се заплаща удвоена такса.

Чл.29б /изм. с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г.; изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г./ / За експресна услуга в рамките до 4 часа от подаване на заявлението се заплаща съответната такса в троен размер.

Чл. 29 в (нов, приет с Решение № 274/29.11.2012г.) /стар чл.36а/

Регистриране и въвеждане строежите  в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и  V категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4 и т.5 от ЗУТ .

/1/Четвърта категория:

 1. Частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях – 50 лв. на километър, но не повече от 2000 лв.
 2. Жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – 400 лв.
 3. Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях – 400 лв.
 4. Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар – 100 лв.
 5. Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория – 200 лв.
 6. Вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им – 150 лв.

/2/ Пета категория:

 1. Жилищни сгради с ниско застрояване, вилни сгради – 100 лв.
  • Смесени сгради с ниско застрояване и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 100 кв.м – 150 лв.
  • Смесени сгради с ниско застрояване и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. и капацитет до 100 места за посетители – 300 лв.
 2. Производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях – 300 лв.
 3. Строежи от допълващото застрояване извън тези на шеста категория – 50 лв.
 4. Реконструкции, преустройство, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория:

-с РЗП до 50 кв.м.  -30.00лв.

-с РЗП до 200 кв.м.-50.00лв.

-с РЗП над 200 кв.м.-100.00лв.

Чл.29 г (нов, приет с Решение № 274/29.11.2012г.) /стар чл.36б/

Такси за архитектурни услуги:

/1/ Становище от Главен архитект за Разрешение за ползване на обекти(строежи)   от първа до трета категория                                                                       – 50 лв.

/2/ Допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ и чл.124 от ЗУТ.

–   до 3 ПИ    – 30 лв.

–  над 3 ПИ   – 50 лв.

/3/  1. Разглеждане и изготвяне на становища по проекти ПТКП и градоустройствени проекти в ОЕСУТ

– до 3 ПИ –  50 лв.

– от 3 ПИ до 3 квартала   –   80 лв.

 1. /изм. с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г./Процедиране на градоустройствена разработка:

2.1. без обявление в Държавен вестник  – 30.00лв.

2.2. с обявление в Държавен вестник – 50.00лв

 1. Обработка на преписки за изменения на дворищна регулация при условията на § 8 от ЗУТ – 50 лв.

/4/ /изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г./

 1. Разглеждане и одобряване на идеен проект за РС, чл.142, ал.2 от ЗУТ с доклад за оценка на съответствие или в ОЕСУТ

– сгради и съоръжения  I и II  категория – 0,40лв.на кв.м, но не по-малко от 200,00лв.

-сгради и съоръжения III и IV категория- 0,40лв.на кв.м, но не по-малко от 100,00 лв.

– сгради и съоръжения V категория    –    0,40лв.на кв.м, но не по-малко от 30,00 лв.

2.Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за издаване на  разрешение за строеж с доклад за оценка на съответствие в ОЕСУТ

– сгради  и съоръжения I и II  категория-  0,40лв.на кв.м, но не по-малко от 200,00 лв.

-сгради и съоръжения III  и IV категория- 0,40лв.на кв.м, но не по-малко от 100,00лв.

– сгради и съоръжения  V категория   -0,40лв.на кв.м, но не по-малко от 30,00 лв.

 1. Разглеждане и одобряване на проекти за преработка към РС и издаване на Заповед по чл.154 от ЗУТ, с доклад за оценка на съответствие, в ОЕСУТ

– сгради  и съоръжения I и II  категория-  0,40лв.на кв.м, но не по-малко от 200,00 лв.

-сгради и съоръжения III  и IV категория- 0,40лв.на кв.м, но не по-малко от 100,00лв.

– сгради и съоръжения  V категория   -0,40лв.на кв.м, но не по-малко от 30,00 лв.

/5/  Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от гл. архитект :

 1. Извършена оценка на съответствието с приемане от ОЕСУТ /на основание чл.142, ал.6,т.1 от ЗУТ – 0.25 лв. на кв.м.но не по-малко от 30.00 лв.
 2. Извършена оценка на съответствието, като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма /на основание чл.142, ал. 6, т.2 от ЗУТ – 0.10 лв. на кв.м.но не по-малко от 20.00 лв.
 3. Възстановяване на строителни книжа , 145, ал.5 от ЗУТ – 0.10 лв. на кв.м.
 4. Съгласуване / одобряване/ на проекти от инженерната инфраструктура – 10.00 лв. + 0.10 лв. на кв.м.
 5. Проверка и заверяване на екзекутивна документация – 0.10 лв.на кв.м.
 6. За благоустрояване – 5.00 лв. + 0.20 лв.на кв.м

/6/ Архитектурни такси при одобряване на инвестиционни проекти за издаване Акт за узаконяване  =  арх.такса при одобряване на инвестиционни проекти, умножена по 3.

/7/ 1. Определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка – 5 лв.

2.Проверка за установяване съответствието на строежа и за това,че ПУП е приложен по отношение на застрояването след завършване на строителните работи по фундаментите.                                                               – 15.00 лв.

Чл.29 д (нов, приет с Решение № 274/29.11.2012г.отменен с решение № 189 от 25.04.2016г.) /стар чл.36г/

изм. с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г./  При прокопаване на улични и тротоарни настилки:

/1/  за издаване на разрешение -3.00лв.

/2/ за такса за последващ ремонт- 25% от стойността на възстановителните работи.

/3/ депозит по чл.18, ал.2 от Наредба №1 – 20.00лв/кв.м.

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Чл.30/1/ /изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г.; изм. с Решение № 392, Протокол № 16/30.11.2016г., изм. с Решение № 629,Протокол № 30 от 31.01.2018 г./

За извършени услуги по гражданското състояние и въз основа на регистъра на населението се заплащат следните такси:

А/ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

1.Издаване на дубликат на удостоверение за раждане – 4,00лв.

2.Издаване на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак – 4,00лв.

 1. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – 4,00лв.
 2. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт – 4,00лв.

5.Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина – 40,00лв.

 1. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР – 15,00лв.
 2. Заверени преписи от документи по гражданско състояние – 1,00лв/страница
 3. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 10,00лв.
 4. (стар 35г) За сключване на граждански брак с ритуал – 30,00лв.
 5. /нова. с Решение № 629,Протокол № 30 от 31.01.2018 г/ Издаване на многоезични удостоверения за раждане, граждански брак и смърт – 5,00 лв.

11./нова с Решение № 629,Протокол № 30 от 31.01.2018 г /Издаване на удостоверение за начина на напускане на страната – 10,00 лв

Б/УСЛУГИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

10.Издаване на удостоверение за наследници – 4,00лв.

11.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 4,00лв

12.Издаване на удостоверение за семейно положение – 4,00лв

13.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца – 4,00лв.

14.Издаване на удостоверение за съпруг и родствени връзки – 4,00лв

15.Издаване на удостоверение за родените от майката деца – 4,00лв

16.Издаване на удостоверение за правно ограничение – 4,00лв

 1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес, след подаване на ЗПА – 4,00лв.
 2. Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран ПА – 3,00лв.

19.Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес, регистриран след 2000г – 3,00лв.

20.Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на ЗНА – 4,00лв.

 1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран НА – 3,00лв.

22.Издаване за удостоверение на промяна на настоящ адрес, регистриран след 2000г – 3,00лв

 1. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 10,00лв.

24.Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 10,00лв.

25.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБългария – 10,00лв.

 1. Издаване на всички други видове удостоверения по искане на граждани – 4,00лв.
 2. Окомплектоване на документи за установяване наличието или липсата на българско гражданство – 20,00лв
 3. Окомплектоване на документи за присвояване на ЕГН на чужденци с разрешено ПП, лица без гражданство, бежанци –30,00лв.
 4. Окомплектоване на документи за присвояване на ЕГН на лица, придобили българско гражданство – 30,00лв.

/2/ /изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г./ Срок за изготвяне на документите по ал.1 –  до 4 работни дни

/3/ /изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г.; изм. с Решение № 392, Протокол № 16/30.11.2016г./ За бърза услуга по чл.30,ал.1, буква „А“ т. 1-5, буква  „Б“ т.10 и т.28 и чл.35 б, т. 1 в рамките на един работен ден от подаване на молбата се заплаща такса в двоен размер.

/4/ /изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г.; изм. с Решение № 392, Протокол № 16/30.11.2016г. / За експресна услуга по чл.30,ал.1, буква „А“ т.1-4, буква „Б“ т.10 и чл.35 б,т.1 в рамките на един работен час от подаване на молбата се заплаща такса в троен размер.

/5/ /изм. с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г., изм. с Решение № 756, Протокол № 39/25.10.2018 г./ Не подлежат на таксуване следните услуги :

 1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;
 2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;
 3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от него;
 4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
 5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
 6. поддържане на регистъра на населението;
 7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;
 8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

            /6/ – отменена с Решение № 756, Протокол №39/25.10.2018г./

 

Чл.31./изменен с Решение № 629, Протокол № 30 от 31.01.2018 г./ По производства за отдаване под наем, продажба, замяна, дарение, делба (прекратяване на съсобственост), учредяване право на строеж, учредяване на сервитутно право  върху имоти и вещи общинска собственост.

 • Плащането на такса за услуга, свързана със сключване на договори за продажба, замяна, дарение, делба, прекратяване на съсобственост, учредяване право на строеж, учредяване на сервитутно право  е съобразена  с цената на имота, достигната на търга или конкурса, но не  по-ниска от пазарната стойност, както следва:
 1. До 1000,00 лв. – такса в размер на 10,00 лв.
 2. От 1000,00 лв. до 10 000,00 лв. – такса в размер на 10 лв.+ 1% за горницата над 1000 лв.
 3. От 10 000,00 лв. до 50 000,00 лв. – такса в размер на 100,00 лв.+ 0.5% за горницата над 10 000,00 лв.
 4. Над 50 000 лв. – такса в размер на 300,00 лв.+ 1% за горницата над 50 000 лв.
 • При плащания на такси за услуги, свързани със сключване на договори с периодични плащания – договор за наем, договор за аренда, размера на таксата се определя въз основа на 3-годишния размер на вземанията за наем и аренда по приложената схема в ал.1.
 • При плащания на такси за услуги, свързани със закупуване на земя, общинска собственост, върху която е реализирано правото на строеж, цената на услугата се определя въз основа на данъчната оценка на имота увеличена с 20% съгласно чл.48 ал.5 от НРПУРОИ, по приложената схема в ал.1.

(4)Таксите по предходните алинеи, следва да са заплатени по сметка или в касата на община Павел баня, към датата на сключване на съответния договор.

чл.32. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер от 3.00 лв.

чл.33. /отменен – Решение № 420/26.02.2010г./

чл.33 а. /отменен – Решение № 222/29.01.2009г./

чл. 34. /отменен – Решение № 222/29.01.2009г./

чл. 35. /отменен – Решение № 222/29.01.2009г./

чл.35а. /отменен – Решение № 420/26.02.2010г./

Чл.35 б (нов, приет с Решение № 274/29.11.2012г.; изм. с Решение № 392, Протокол № 16/30.11.2016г.) /стар чл.36л/

За издаване на:

 1. Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот – 4.00 лв.

Удостоверение за данъчна оценка на

 1. незавършено строителство–3.00лв
 2. Удостоверение за декларирани данни/декларирано движимо и недвижимо имущество/ – 3 .00лв.
 3. Удостоверение за платен данък върху наследство– 3 .00лв.
 4. Удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци–3.00лв.
 5. Удостоверение за наличие и липса на задължения по ЗМДТ /чл.87 ал.6 от ДОПК/- безплатно

ал. 2 Областния управител се освобождава от заплащане на такса за удостоверение за данъчна оценка.

Чл.35в (нов, приет с Решение № 275/29.11.2012г.) /стар чл.36м/

За издаване на документи за пенсиониране, при повторно искане от лицето

 1. УП 2 – 3.00лв за 2 месеца
 2. УП 2 – 5.00лв. за 1 месец
 3. УП 2 – 10.00лв. 7 раб. дни
 4. Образец 30 /УП 3/ – 1.00лв. за 2 месеца
 5. Образец 30 /УП 3/ – 2.00лв. за 1 месец

Образец 30 /УП 3/ – 4.00лв. за 7 раб. Дни

Чл.35 г  /Отменен с Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г./   (преместен в чл.30,ал.1, буква „А”,  т.9)

 

РАЗДЕЛ ОСМИ

ТАКСА ЗА ГРОБНИ МЕСТА

чл. 36. За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно  такси, както следва :

 1. до 15 години – 5 лв.
 2. за вечни времена – 25 лв.
 3. /отменено с Решение №75 от 19.12.2019г./

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

 ДРУГИ ТАКСИ

Чл.36а. /отменен с Решение № 274/29.11.2012г./

Чл.36б . /отменен с Решение № 274/29.11.2012г./

чл.36в /1//отменена с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г./

/2/ /изм. с Решение № 95, Протокол №7 от 29.03.2012г./За издаване на разрешително за отсичане и кастрене и  Превозен билет за добитата дървесина:

–   За дървета и храсти под особена закрила – 20 лв./ бр

–   За всички останали – 3 лв./ м. куб.

/3/ /приета с Решение № 95, Протокол №7 от 29.03.2012г./

За издаване на разрешително за прочистване на имот от храсти – 5 лв. за имот

Чл.36 г. /отменен с Решение № 274/29.11.2012г./

чл.36д Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на строителни отпадъци – 5 лв./куб.м.

Чл.36е /1/ За издаване на удостоверение за регистрация на превозно средство с животинска тяга  и табела – 9.00 лв.

/2/ /нова, приета с Решение № 411/29.04.2013г./ За издаване на разрешително за организиране на пункт за изкупуване на земеделска продукция в размер на 5лв. годишно.

 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

чл. 36ж. За продажба на тръжни книжа за обекти на общината се заплаща:

 1. /отменена – Решение № 222/29.01.2009г./
 2. За отдаване под наем- 10,00 лв. за брой.
 3. /изм. с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г./За продажба по ЗОС – 20,00 лв. за брой.
 4. За отдаване под наем/аренда на земеделски земи – 10.00 лв.

чл. 36 з/изм. с Решение № 305 , Протокол №13 от 28.07.2016г./. За ползване на спортни и туристически бази се заплаща :

 1. Хижа “Русалка“:;

а) за граждани 10 лв за нощувка;

б) за ученици и студенти 8 лв за нощувка;

в) за деца под 7 години – безплатно .

чл.36и. За ползване на баня , профилактични и оздравителни услуги се заплаща такса както следва:

 1. Хигиенен душ и басейн

а/ 3 лева;

б/ за граждани с постоянен адрес в община Павел баня – 1 лев;

в/ децата до 7 годишна възраст, жените над 55 години и мъжете над 60 години с постоянен адрес в община Павел баня заплащат 0,50 лв.;

г/ децата до 7 годишна възраст заплащат 50% от определената такса по а/ и б/.

 1. Вана – 4,00 лв.
 2. Съхраняване на ценности – 1.00 лв.
 3. Ползване на чаршаф/хавлия – 1.00 лв.

чл.36к. За ползване на:

 1. /изм. с Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г./ Автовишка – 35 лв./раб.час
 2. Автоваляк – 15 лв./раб.час
 3. Самоходна косачка ВЧС – 8 лв./дка
 4. Сенокосачка Викинг – самоходна – 9 лв./дка
 5. Мотокосачка Викинг – 10 лв./дка
 6. Моторна пръскачка Щил – 8 лв./час
 7. Моторна резачка /асфалт, бетон/ Щил – 5 лв./м

чл.36л  /отменен с Решение № 274/29.11.2012г./

Чл. 36м /отменен с Решение № 275/29.11.2012г./

            Чл.36н /отменен с Решение № 276/29.11.2012г./

Чл.36о. За входни такси в Джананова къща-музей, с. Габарево и Родна къща на Чудомир, с. Турия се събират следните такси:

1.Такса вход:

-Възрастни – 1.00лв.

-Ученици -0.50лв.

2.Беседа-2.00лв.

Чл.36п. Такса ученически детски лагер – 10.00лв/денонощие

      Чл.36р /изменен с Решение № 298/20.12.2012г./

Паркиране и престой в организирани от общината паркинги и паркоместа, определени със заповед на Кмета на община

За 1 час За 24 часа За повече от 3 денонощия
Охраняем паркинг 1,00 лв./час 5,00 лв. 3,00 лв./денонощие
Неохраняем паркинг 0,50 лв./час 3,00 лв. 2,00 лв./денонощие
Паркомясто 0,50 лв./час 3,00 лв. 2,00 лв./денонощие

 

Чл. 36с. /приет с Решение № 43/26.01.2012г./

 1. Такса за притежаване на куче в размер на 2,00 лв./ годишно.
 2. Освободени по таксата по т.1 са лицата, съгласно чл. 32, ал.6 от Наредба № 1 за обществения ред в Община Павел баня.

 

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

Такси, уредени в други закони

Чл.36 т (изм. на решение № 94/29.03.2012 г.; Решение № 274/29.11.2012г.)

ал.1 При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл.29, ал 3 и 4 от Закона за опазване на земеделските земи, за земите от общинския поземлен фонд се заплаща местна такса, в размер равен на размера на държавната такса, определена с тарифа, утвърдена от Министерски съвет по чл.30, ал.1 от ЗОЗЗ.

ал. 2 Таксата по предходната алинея не се заплаща:

 • за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни видове; за земи, изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти;
 • от общината, когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти публична общинска собственост.

                чл. 36 у (нов, приет с Решение № 273/29.11.2012г. ) Такса „тоалетна“ – 0,30лв

 

ГЛАВА ТРЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 37  /отпада с Решение № 584/27.01.2011г./

чл.37 /стар чл.37а, отменен с Решение № 626/18.02.2011г./

чл.38 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

чл.39 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

т.1 /отменена с Решение № 487 от 27.04.2017 г. с Протокол № 21 от 27.04.2017 г./

 • 1 т.1 (нов, приет с Решение № 277/29.11.2012г. ) За всички такси от Раздел Десет се начислява данък добавена стойност.
 • 2 Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 01.01.2003 г., като отменя Тарифа за местните такси по ЗМДТ, приета с Решение на Общински съвет гр.Павел баня № 196 от Протокол № 26 от 28.12.2001 год.; и е изменена с Решения № №291/28.01.03 ; 329/29.05.03 ; 361/02.03.03; 14 от 27.11.2003 г.,; 45 от Протокол № 4/17.02.2004г.; 135/08.07.04; 195 от 08.12.2004г. от Протокол № 14/08.12.2004г.; №211,212,213 от Протокол №15/23.12.2004г.; 236 от Протокол №18/23.02.2005г., 308 от Протокол № 24/ 05.08.2005г., 320 от Протокол №25/12.10.2005г., Решение № 348/27.12.2005 г. от Протокол № 27, Решения №№ 361, 362, 363, и 364 от Протокол № 29/26.01.2006 г., Решение № 416 от Протокол № 32/28.04.2006г., Решения № № 431,432 и 433 /29.06.2006г. от Протокол№35, Решение №№ 510, 511 и 512 от Протокол № 41/25.01.2007г, Решение № 579 от Протокол № 46 от 31.05.2007г. , Решение № 16 от Протокол № 3 от 20.12.2007г. Решение № 88 от Протокол № 10/26.06.2008 г., Решение № 222 от Протокол № 19/29.01.2009 г., Решение № 289 от Протокол № 24/28.05.2009г., Решение № 303 от Протокол № 25/25.06.2009г., Решение № 364 от Протокол № 30/09.12.2009г., Решение № 380 от Протокол № 32/15.01.2010г., Решение № 420 и 421/26.02.2010г. от Протокол № 34, Решения № 583 и 584/27.01.2011г. от Протокол № 46, Решение № 626/18.02.2011г. от Протокол № 48, Решение № 14, Протокол №3 от 22.12.2011г., Решение № 43, Протокол №4 от 26.01.2012г., Решения № 94 и № 95, Протокол №7 от 29.03.2012г., Решение № 131, Протокол №8 от 12.04.2012г.; Решения №№270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 и 277, Протокол № 19 от 29.11.2012г.; Решение № 298, Протокол №20 от 20.12.2012г.;  Решение № 315, Протокол №21/31.01.2013г.; Решение № 411 и Решение № 413, Протокол №26/29.04.2013г.; Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г.; Решение №883, Протокол №52/23.12.2014г./ /изм. с Решение № 305 , Протокол №13 от 28.07.2016г./; /изм. с Решение № 392, Протокол № 16/30.11.2016г./;изм. с Решение № 487 от Протокол № 21/27.04.2017 г./; изм. с Решение № 619 от 21.12.2017 г. от Протокол № 29/21.12.2017 г.; изм. с Решение № 756 от 25.10.2018 г. от Протокол № 39/25.10.2018 г.

т.1 Промените, взети в Решение № 348/27.12.2005 г. от Протокол № 27, влизат в сила от 01.02.2006 г.

т.2 Срокът по чл.7 ал.7 от Наредбата за 2006 година е 31.01.

т.2 Промените взети с Решение №43 от Протокол № 4/26.01.2012 г., влизат в сила от датата на приемането им.

т.3 Промените взети с Решение №75 и Решение № 76 от Протокол№4/19.12.2019г., влизат в сила на 14.01.2020г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….……………

                                                                                                            /Милена Паунова/