Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Обяви по ЗУТ » Съобщение от 22.06.2020 год.
Posted by SB on 2020/6/22 15:59:21 (11 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 22.06.2020 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-9/21.04.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-35/19.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на вътрешните регулационни линии да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти за УПИ VIII-813, кв.7 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. След промяната УПИ VIII-813, кв.7 става с проектна площ 780.00 кв.м. по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, отразено със зелен цвят на скицата – проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й.И

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 15.06.2020 год.
Posted by SB on 2020/6/15 16:16:08 (12 reads )
             
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.06.2020 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-05-10/21.04.2020г. Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-33/12.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ VI-972, кв.31 от запад с УПИ XV-976 и УПИ XIII-974 от юг с УПИ VII-969, 970, 973 и от изток с УПИ V-971, кв.31 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Регулационни линии да минат по имотните граници по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. След промяната УПИ VI-972 в кв.31 става с проектна площ 670.00 кв.м. по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, отразено със зелен цвят на скицата – проект неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил: Й.И

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 05.06.2020год.
Posted by SB on 2020/6/5 16:28:40 (16 reads )
             
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 05.06.2020год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ АГ-05-7/05.03.2020 год. Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-29/04.06.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН като съставна част на комплексен проект за инвенстиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби включващ:
             - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на част от кв.39 в следния обхват: Вътрешните регулационни линии на УПИ IX-356, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.356 и УПИ VIII-355, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.355 по КККР на гр.Павел баня да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти с цел прилагане на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, гр. Павел баня, обл. Стара Загора. Площ на новообразувания УПИ IX-356-777.00 кв.м. идентичен с ПИ 55021.501.356 по КККР на гр.Павел баня. Площ на новообразувания УПИ VIII-355-488.00 кв.м. идентичен с ПИ 55021.501.356 по КККР на гр.Павел баня.  
             - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  за УПИ IX-356, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.356 и УПИ VIII-355, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.355 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Вид устройствена зона– Жм, характер на застрояване-нискоетажно застрояване, К инт-2.5, Плътност на застрояване-50%, Плътност на озеленяване - 40%,свободно застрояване в два съседни.
- РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №20 от 04.06.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.
На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №20/04.06.2020год. заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора в 14 – дневен срок   от съобщението за издаване на съответния акт.
КПИИ в обхват ПУП-ПРЗ и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 03.06.2020год.
Posted by SB on 2020/6/3 13:09:01 (19 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 03.06.2020год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 и във връзка със заявление с вх.№АГ-10-12/04.05.2020г. съобщава, че със Заповед №РД–14-26/02.06.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват:
1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Разделяне на УПИ I-Автогара в кв.11 по плана на с.Осетеново, общ.Павел баня на два самостоятелни УПИ както следва: УПИ VII-636 за ОДО с площ 973.00 кв.м. и УПИ VIII-637 за автобусна спирка с площ 521.00 кв.м. в кв.11 по плана на с.Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
2. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАКНИЯ ПЛАН на с.Осетеново в обхват: Попълване с нови кадастрални номера №636 и №637 на новообразуваните поземлени имоти, отразено със зелен цвят на скицата-проект неразделна част от настоящата заповед.
       Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” №15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 28.05.2020год.
Posted by SB on 2020/5/28 11:21:11 (17 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                       тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                               e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 28.05.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-200/26.05.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПЗ в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 73540.172.2 с устройствена зона- Предимно производствена и с установено предназначение на имота „Производствени и складови дейности“, местност „Сюлейманова чешма“ с площ 2200.00 кв.м. в землището на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 15.05.2020 год.
Posted by SB on 2020/5/22 12:21:12 (18 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
СЪОБЩЕНИЕ
от 15.05.2020 год.
 
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-10/04.05.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ XIV-1249, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1249 с площ 84.00 кв.м. и УПИ XVIII-1281, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.1281 с площ 669.00 кв.м. в кв.26Д в един общ УПИ XVIII-3392, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3392 с площ 753.00 кв.м. в кв.26Д по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.05.2020год.
Posted by SB on 2020/5/19 18:11:58 (23 reads )
 
 
 
 
                 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 19.05.2020год.
 
 
Община Павел баня основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-07-12/04.05.2020 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-24/19.05.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на външно ел.захранване на ПИ 00697.37.6, местност „Под мерата“ в землището на с. Асен, общ.Павел баня, обл.Стара Загора от ТНН на трафопост с.Асен-ТП4, извод СрН „Скобелево, подстанция „Сахране“. Трасето на електропровода е проектирано да започне от ТП4, извод СрН „Скобелево, подстанция „Сахране“ разположен в имот общинска собственост в УПИ I-резервен терен в кв.44, с.Асен, общ.Павел баня с дължина на трасето 7.78 л.м.. Трасето преминава по улица с о.т.112, о.т.112, о.т.115, о.т.119, о.т.120, о.т.121, о.т.122 в регулацията на с.Асен с дължина на трасето 364.09 л.м., продължава през местен път 000697.35.87-извън регулация с дължина на трасето 16.65 л.м. и продължава през имот 000697.37.121 полски път по КККР в землището на с.Асен с дължина на трасето 175.17 л.м. и достига до имот 000697.37.6 собственик на възложителя. Сервитутът на кабела е равен на един метър от двете страни на кабела. Общата дължина на ел.кабела е 563.69м. и площ на сервитута 1127.38 кв.м. Дължината на трасето извън регулацията на с.Асен е 191.82 л.м. и площ на сервитута 383.64 кв.м. Дължината на трасето в регулация е 371.87 л.м и площ на сервитута-743.74 кв.м.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
 
 
Изготвил:Й.Ив

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 12.05.2020 год.
Posted by SB on 2020/5/13 11:09:31 (27 reads )
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 12.05.2020 год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-05-10/21.04.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на вътрешните регулационни граници на УПИ VI-972, кв.31 от запад с УПИ XV-976 и УПИ XIII-974 от юг с УПИ VII-969, 970, 973 и от изток с УПИ V-971, кв.31 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Регулационни линии да минат по имотните граници по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:Й.Ив

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 12.05.2020 год.
Posted by SB on 2020/5/13 11:07:35 (28 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 12.05.2020 год.
 
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-05-9/21.04.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на вътрешните регулационни линии да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти на основание &8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ VIII-813 в кв.7 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 13.04.2020 год.
Posted by SB on 2020/4/13 18:15:08 (51 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                    e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 13.04.2020 год.
 
 
 
Във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-8/06.04.2020г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на УПИ I-831 и УПИ II-831, кв.112 в един общ УПИ I-1022 в кв.112 и регулационната граница да покрие съществуващата имотна граница в съответствие с §8 по плана на с.Тъжа, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.03.2020 год.
Posted by SB on 2020/3/16 19:37:00 (70 reads )
                          ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.03.2020год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-10-2/26.02.2020г. Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-План схема като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
               -ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА за елементите на техническата инфраструктура „Довеждащ водопровод за минерална вода и ел.кабел от Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540 преминаващ през улици-публична общинска собственост, захранващ хотел в УПИ I-546, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.546 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
           - ИНВЕСТИЦОНЕН ПРОЕКТ- „Довеждащ водопровод за минерална вода и ел.кабел за захранване на помпа от Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540 до УПИ I-546, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.546 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора.
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
  
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 02.03.2020 год.
Posted by SB on 2020/3/2 17:48:12 (87 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 02.03.2020 год.
 
 
Във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-34/29.08.2019г., Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на вътрешните регулационни граници в съответствие с & 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ VI-972, кв.31 от запад с УПИ XV-976 и УПИ XIII-974 от юг с УПИ VII-969, 970, 973 и от изток с УПИ V-971, кв.31 по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Привеждане на сините регулационни линии в съответствие с черните имотни граници по кадастралния и регулационен план на с.Долно Сахране и създаване на улица-тупик, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 26.02.2020 год.
Posted by SB on 2020/2/26 13:20:12 (89 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 26.02.2020год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/17.01.2020 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-9/24.02.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
         -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН - трасе на ел.кабел за присъединяване на обект: „Крайпътен мотел и търговски обекти“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък. Трасето на ел.кабел започва от трафопост МТП „РИСАТ“-Павел баня, находящ се в ПИ 55021.58.96 /частна собственост/ с дължина на трасето 24.95 л.м., преминава през ПИ 55021.79.692 /общинска публична собственост/ с дължина на трасето 160.47 л.м., преминава през ПИ 55021.79.824  /общинска публична собственост/ с дължина на трасето 6.11 л.м. и достига до ПИ 55021. 59.758 /частна собственост на възложителя урбанизирана територия/ с дължина 3.00 л.м., общ.Павел баня. Общото трасе на ел.кабела е с дължина 191.53 л.м. и площ на сервитута-383.00 кв.м. Дължината на трасето в землището е 191.53 и площ на сервитута-383.00 кв.м.. Дължината на трасето в урбанизирана територия собственост на възложителя е 3.00 л.м. и сервитута-6.00 кв.м.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 11.10.2019 год.
Posted by SB on 2020/2/11 20:46:00 (92 reads )
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 11.10.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-46/05.11.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-7 /10.02.2020год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на дворищно-регулационните линии по имотни граници в съответствие с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ за УПИ І-790, УПИ VI-789, УПИ II-794, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
 Новопроектираните дворищно-регулационни линии да покрият имотните граници между ПИ 790 и ПИ 794.
 Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ V-791, кв.3А не се променя.
 Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ VI-789, 788, кв.3А се променя така, че урегулираните 290.00 кв.м., съставляващи ПИ 788 се присъединяват към УПИ I-790, кв.3А по плана на с.Долно Сахране.
 След изменението:   Новообразувания УПИ I-790, 788 в кв.3А става с площ 1943.00 кв.м.;
- УПИ VI-789 в кв.3А става с площ 362.00 кв.м.;
- УПИ II-794 в кв.3А става с площ 806.00 кв.м.;
Измененията са отразени със зелен цвят на скицата – проект за изменение на плана за регулация и кафяв цвят на скицата-проект за изменение на кадастралния план, неразделни части от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.02.2020г.
Posted by SB on 2020/2/11 19:50:00 (88 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 10.02.2020г.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с вх.№АГ-07-2/15.01.2020год., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Изменение на улична регулация с ос.т.79, ос.т.384, ос.т.78, ос.т.77 до ос.т.76 в частта на квартал 2, уличната регулация да съвпадне с имотната граница на ПИ 55021.501.2101 по КККР на гр.Павел баня, обл.Стара Загора с цел увеличаване ширината на улицата и обособяване на нов УПИ XIII, кв.2, гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 27.01.2020г.
Posted by SB on 2020/1/29 17:18:12 (91 reads )
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 27.01.2020г.
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-1/13.01.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на кв.3, гр.Павел баня в следния обхват: Отпадане на част от второстепенна улица публична общинска собственост с площ 598.00 кв.м., представляваща ПИ с идентификатор 55021.501.2029 с осови точки 9а-9б-351 по ПУП-ПРЗ и присъединяване към УПИ III-Ведомствена почивна база, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.62, с което увеличава площта на УПИ III-Ведомствена почивна база в кв.3, гр.Павел баня. Коригира се уличната регулация-отпада о.т 9б и осова линия от о.т.9б. Предвижда се нова осова точка 351а, съгласно приложеното задание. Отпада квартал 3а и УПИ III-Ведомствена почивна база се присъединява към кв.3 по ПУП-ПРЗ на гр.Павел баня. 
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 20.01.2020год.
Posted by SB on 2020/1/20 15:55:28 (128 reads )
 
 
                ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
 
гр. Павел баня, 6155                                                                                                           тел.: 00359/4361/3260
ул.“Освобождение“ № 15                                                                                   e-mail: mayor@pavelbanya.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 20.01.2020год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-3/17.01.2020г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
              -ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на ел.кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД, КЕЦ Казанлък на обект: „Крайпътен мотел и търговски обекти“ в ПИ 55021.59.758, местност „Сепеджик“ в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
             Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 14.01.2020год.
Posted by SB on 2020/1/14 12:29:58 (106 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 14.01.2020год.
 
 
На основание чл.150, ал.3, чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ СИ-02-30-662/20.12.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен ПУП-План схема като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
               -ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА за елементите на техническата инфраструктура и Инвестиционен проект – „Довеждащ водопровод за минерална вода Сондаж №Сз-8 в ПИ с идентификатор 55021.501.1540 до ПИ с идентификатор 55021.63.892 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл. Стара Загора
             КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 14.01.2020год.
Posted by SB on 2020/1/14 11:22:49 (102 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 14.01.2020год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№ АГ-05-57/01.11.2019 год., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД–14-2/08.01.2020 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ следните самостоятелни съставни части:
               - ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН СХЕМА на елементите на техническата инфраструктура-Трасе на тласкателен водопровод за минерална вода от Сондаж №8 до връзка с тласкател от Сондаж №3 към Спа и Балнео хотел „Севтополис“ град Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Трасето започва от Сондаж №Сз-8 находящ в УПИ V-каптаж мин.вода в кв.2, представляващ ПИ 55021.510.1540 (държавна публична собственост), премина през улица с ос.т.75, 75а, представляващ ПИ 55021.501.2101 (общинска публична собственост), през второстепенна улица, представляващ ПИ 55021.501.2097 (общинска публична собственост) и достига до УПИ I, кв. 27, представляващ ПИ 55021.501.3305 (общинска публична собственост) и тласкател от Сондаж №3 към СПА и Балнео хотел „Севтополис“ град Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Обща дължина на тласкателния водопровод за минерална вода и ел.кабел е 324.63 л.м. през имоти публична общинска собственост.
              - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №01 от 08.01.2020 год., издадено на основание чл.148, чл.150, ал.3 от ЗУТ.
               На основание чл.149, ал.1, ал.3 от ЗУТ, Разрешението за строеж №01/08.01.2020год. заедно с одобрения технически инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол – югоизточен район ,чрез Началник сектор Стара Загора в 14 – дневен срок   от съобщението за издаване на съответния акт.
            КПИИ в обхват ПУП-ПР и ИП се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
Изготвил:      Й. И.
                        
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 16.12.2019 год.
Posted by SB on 2019/12/17 15:45:54 (128 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 16.12.2019 год.
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-50/03.12.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Обединяване на ПИ 69 и ПИ 70 в едно УПИ VII-69. 70 с площ 318.00 кв.м. в кв.24 по плана на с.Александрово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. УПИ VI-72, представляващ ПИ 72 се обединява с ПИ 71 и се образува нов УПИ VI-71, 72, кв.24 с площ 520.00 кв.м. От УПИ IV-69, 900 в кв.24 се образува нов УПИ IV-900, кв.24 с площ 405.00 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 25.11.2019 год.
Posted by SB on 2019/11/25 14:52:19 (165 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 25.11.2019 год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-46/05.11.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Промяна на дворищно-регулационните линии по имотни граници с съответствие с &8 по ПРЗ за УПИ I-790, УПИ VI-789, 788 и УПИ II-794, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Новопроектираните дворищно-регулационни линии да покрият имотните граници между ПИ 790 и ПИ 794. Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ V-791, кв.3А не се променя. Дворищно-регулационната линия между УПИ I-790, УПИ VI-789, 788, кв.3А се променя така, че урегулираните 290.00 кв.м., съставляваши ПИ 788 се присъединяват към УПИ I-790, кв.3А по плана на с.Долно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.11.2019год.
Posted by SB on 2019/11/21 14:13:24 (153 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 21.11.2019год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-47/12.11.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-89/20.11.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ III-ведомствена почивна база е кв.3А, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.62 по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора със следните устройствени показатели:
Вид устройствена зона–Цсм, установено предназначение на урегулирания поземлен имот-хотел, характер на застрояване-средноетажно застрояване, Н-до 15.00 м., Кинт-2.0, Плътност на застрояване -50%, Плътност на озеленяване-40%, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
            
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 06.11.2019 год.
Posted by SB on 2019/11/7 9:52:00 (148 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 06.11.2019год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-30/09.08.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-87/06.11.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
         -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на външен водопровод в ПИ 16924.28.85 с дължина на трасето 469.81 л.м., н.т.п-„За селскостопански, горски, ведомствен път”, собственост на Община Павел баня с цел изместване на съществуващия водопровод, попадащ в ПИ 16924.29.18, местност „Попови могили” в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора. Трасето на съществуващия водопровод се измества извън границите на поземлен имот 16924.29.18 така, че да минава през поземлен имот 16924.28.85 с дължина на трасето 469.81 л.м., н.т.п- „За земеделски, горски, ведомствен път“, собственост на община Павел баня. Съоръжението представлява водопровод-полиетиленови тръби висока плътност ПЕВП ф160. Сервитутната зона е определена като диаметъра на тръбите е увеличен със 60 см., съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите. Трасето на сервитутната му зона да засяга поземлен имот 16924.28.85 в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.стара Загора.
           Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 21.10.2019г.
Posted by SB on 2019/10/21 15:55:36 (172 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 21.10.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-474/10.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
-ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и план схема на елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК схеми за захранване на ПИ 00697.37.6, местност „Под мерата“ в землището на с. Асен, общ.Павел баня, обл.стара Загора.
-ПУП-ПП на Трасето на водопровода е с дължина 28.00л.м. и площ на сервитута -16.80л.м.и започва от съществуващ селищен водопровод разположен западно от имота, пресича поземлен имот 000697.35.87 /местен път/ и поземлен имот 000679.37.121 /селскостопански път/ в землището на с.Асен и захранва поземлен имот 000697.37.6, собственост на възложителя.
-ПУП-ПП и план схема на Трасето на електропровода е проектирано да започне от кабелна касета ОК-5 разположена в УПИ III, кв.53 стопански двор с. Асен, който е в регулацията на селото, преминава през УПИ I общ., УПИ IIобщ. кв.53 стопански двор , през улица с ос. т.113, ос.т.119, ос.т.122 по плана на с. Асен пресича 000697.35.87 /общински път/ продължава през поземлен имот 000679.37.121 /селскостопански път/ в землището на с.Асен и захранва поземлен имот 000697.37.6, собственост на възложителя. Сервитутът на кабела е равен на един метър от двете страни на кабела. Общото трасе на ел.кабела е с дължина 528.40 л.м. и площ на сервитута-1056.80 кв.м. Дължината на трасето в землището е 336.58 л.м. и серитута -673.16 кв.м. Дължината на трасето в регулация е 191.82 л.м. и серитута – 382.64 кв.м.
Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
            
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 10.10.2019год.
Posted by SB on 2019/10/10 16:54:15 (172 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 10.10.2019год.
 
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-37/04.09.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-73/10.10.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ в следния обхват:
 - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и елементите на техническата инфраструктура-ЕЛ и ВиК схеми с цел промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия с устройствена зона „Производствени и складови дейности“ с установено предназначение на имота „Склад с паркинг за коли“ в ПИ с идентификатор 55021.59.408, местност „Сепеджик“, н.т.п-нива, площ на имота 1049.00 кв.м. в землището на Павел баня, обл.Стара Загора.
         Вид устройствена зона–Пп, ПИ с идентификатор 55021.59.408, Кинт-2.5, Плътност на застрояване -80%,Плътност на озеленяване-20%, свободно застрояване.
         Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
          Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 09.10.2019год.
Posted by SB on 2019/10/9 11:34:11 (196 reads )
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 09.10.2019год.
 
 
Община Павел баняна основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-32/14.08.2019 год. съобщава, че със Заповед №РД–14-72/08.10.2019год. eодобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН в следния обхват:
 -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН и устройствена схема на елементите на техническата инфраструктура , трасе на външно електрозахранване на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на земеделска продукция и инвентар“ в ПИ 54153.166.18, местност „Алмалъ дере“ в землището на с. Осетеново, общ.Павел баня, обл.Стара Загора.
Новопроектираният електропровод е с обща дължина 441.40 м., като 55.36 м. от тях попадат в регулационните граници на населеното място, а останалите 386.04 м.-извън урбанизираната територия. Сервитутната ивица по оста на трасето с широчина 2 м, по 1 м от двете страни за имотите извън урбанизираната територия и сервитутна ивица по оста на трасето-1.5 м. от едната страна и 0.6 м. от другата страна за частта в регулация. Трасето на сервитутната му зона засягат поземлени имоти 52.726 /за местен път/, 129.637 /изоставена орна земя/, 166.627 /за селскостопански горски, ведомствен път/ и 166.638 /изоставена орна земя/ по кадастралната карта и регистри на землището на с.Осетеново и уличната регулация на населеното място.
           Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15, ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
           Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
 
Изготвил:      Й ИВ
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 01.10.2019 год.
Posted by SB on 2019/10/2 15:11:37 (222 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.10.2019 год.
 
Община Павел баня на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№АГ-07-39/10.09.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед №РД–14-69 /01.10.2019год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:
 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: Попълване на плана за регулация в УПИ І,   в кв.48 с парцелите от парцеларния план (ПП) на бивш стопански двор за :
-УПИ І – 605 /УПИ І , кв.2 по парцеларен план/ с площ 4386.00 кв.м./ площ 4015,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
 -УПИ ІV – 607/ УПИ ІІІ, кв.2 по парцеларен план / с площ 3222,00 кв.м./ площ 3222,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
 -УПИ V – 606/ УПИ ІІ, кв.2 по парцеларен план / с площ 8264,00 кв.м./ площ 8264,00 кв.м. по договор за продажба от 14.09.1994г./;
-УПИ VІ – 608 остатъчен/ площ 8162,00 кв.м.
Образуване на задънена улица с ос о.т.1а – о.т.1б – о.т.1в с ширина на улицата 6,00м.
отбелязано със зелен цвят върху скицата - проект, неразделна част от настоящата заповед.
            Заповедта и планът се намират в сградата на Община Павел баня, гр.Павел баня , ул. ”Освобождение” № 15 , ет.2, стая № 9 и могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден.
              Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Павел баня.
 
 
Изготвил: Й.И
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 01.10.2019г.
Posted by SB on 2019/10/1 16:45:53 (198 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 01.10.2019год.
 
На основание чл.150, ал.3, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх.№СИ-01-15-63/28.08.2019г. дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че със Заповед № РД – 14-70/01.10.2019 год. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
                -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват: Обединяване на УПИ IV-1254, УПИ V-1254, УПИ VI-1254, УПИ VII-1254, УПИ VIII-1264, УПИ IX-1264, УПИ X-1264, УПИ XI-1250, 1252 и УПИ XII-1253, кв.26д в един нов УПИ IV-3365, кв.26д, представляващ ПИ с идентификатор 55021.501.3365 по КККР , гр.Павел баня с площ от 4904.00 кв.м.
          -ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН–ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ с градоустройствени показатели: установено предназначение на имота-„За апартаментен хотел“. Устройствена зона -1/Оо,Жс, характер на застрояване-средно застрояване с височина до 15 м., Плътност на застр.-50%, Плътност на озел. мин.-30%, Кинт. -2.0, свободно застрояване, гр. Павел баня, обл. Стара Загора.
       КПИИ се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
      На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 30.09.2019г.
Posted by SB on 2019/9/30 11:45:57 (193 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление с вх.№АГ-07-38/09.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПР в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
- ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕНПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ в следния обхват: 1.Разделяне на УПИ XV-538, 555 по имотните граници между тях. 2. Обединяване на ПИ 55021.501.555 и ПИ 55021.501.539 в новообразуван ПИ 55021.501.3381. 3. Отреждане на УПИ XV за поземлен имот 55021.501.538 с проектна площ 252.00 кв.м. 4.Отреждане на УПИ XIV-3381 за новообразуван поземлен имот 55021.501.3381 с проектна площ 884.00 кв.м. по КККР на гр.Павел баня, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби.                  
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден.
             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
 
Изготвил:Й.И

Обяви по ЗУТ » Съобщение от 19.09.2019год.
Posted by SB on 2019/9/24 10:51:56 (209 reads )
 
 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
-------------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от 19.09.2019год.
 
 
На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№СИ-02-30-474/10.09.2019г., дирекция СПУС при Община Павел баня съобщава, че е изработен  ПУП-ПП в обхвата на собствеността си и при спазване на нормативните разпоредби, включващ:
            -ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на елементите на техническата инфраструктура на ЕЛ и ВиК захранване на ПИ 00697.37.6, местност „Под мерата“ в землището на с. Асен, общ. Павел баня, обл.Стара Загора.
            Проекта се намира в отдела на Община Павел баня, ул. „Освобождение“ № 15, ет.2, стая №9 и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден.
           На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението, по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.
        
 
Изготвил:      Й. ИВ.
 
 
 

« Предишна[1] 2 3 4 Следваща »
Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори