Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

 
Достъп до информация » - Отчети за дейността по ЗДОИ
Posted by SB on 2017/2/22 15:49:36 (636 reads )
ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ
Годишен отчет за организацията на достъп до обществена информация
 
Брой Заявления за достъп до обществена информация :
Постъпили заявления за достъп до
Обществена информация
2014
2015
2016

2018

от граждани  
3
1
1

2

от журналисти
0
0
0

0

от фирми
1
1
0

1

от неправителствени организации
2
3
2

1

от чужденци
0
0
0

0

ОБЩО
6
5
3

4

 
Вид на заявлението
 
 
 

 

Писмени заявления
3
3
0

3

Устни заявления
0
0
0

0

Заявления по електронен пън
3
2
3

1

ОБЩО
6
5
3

4

 
Всички заявления са разгледани и са взети решения, както следва :
Предоставяне на достъп до обществена информация
5
4
2

4

Препращане
0
0
0

0

Частичен достъп
1
1
1

0

Отказ
0
0
0

0

-Засягане интересите на трето лице и няма негово съгласие
0
0
 

 

-Информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение
0
0
0

 

-Исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца
0
0
0

 

-Неуточнена информация
0
0
0

 

-Община Павел баня не разполага с исканата информация
0
0
0

 

ОБЩО
6
5
3

4

 
Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация :
Веднага
0
0
0

0

В 14 дневен срок
6
5
3

4

В законоустановения срок след удължаването му
0
0
0

0

След срока
0
0
0

0

ОБЩО
6
5
3

4

 
Основните теми, по които е искана обществена информация са следните :
Упражняване на права или законни интереси
4
3
2

3

Отчетност на институцията
0
0
0

1

Процеси на вземане на решения
0
0
0

0

Изразходване на публични средства
0
0
0

0

Проекти на нормативни актове
0
0
0

0

Предотвратяване или разкриване на корупция, или нередности
0
0
0

0

Други – копия от нормативни документи, копия от индивидуални административни актове на кмета, статистически данни известни на общината и други
 
2
 
2
 
1
 
 

0

ОБЩО
6
5
3

4

 
 
 
 

Достъп до информация » - Заявления за достъп до информация
Posted by SB on 2017/2/21 16:36:47 (769 reads )
Заявления за достъп до информация и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, такси за предоставяне на информация
 
Срок за изпълнение: 14 дни
Такси за предоставяне на информацията, съгласно заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. (в сила от 1 януари 2012 г.):
1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;
4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;
5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;
6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;
7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;
8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;
9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.

Достъп до информация » - Информация, предоставяна повече от три пъти
Posted by SB on 2017/2/21 16:08:44 (721 reads )
 
 
Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.
(2) Принципът за определяне на таксата, посочен в ал. 1, не се прилага за таксите, събирани:
1. от организации от обществения сектор, които по силата на акта за възлагане на обществената задача са задължени да реализират приходи за покриване на значителна част от разходите, свързани с изпълнението на обществената задача; задължението за реализиране на приходи се определя предварително и се публикува по електронен път;
2. за повторното използване на информация, по отношение на която организацията от обществения сектор е длъжна да реализира достатъчно приходи с цел покриване на значителна част от разходите, свързани със събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението на информацията, съгласно закон или установената административна практика; задължението се определя предварително и се публикува по електронен път;
3. от библиотеки, включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 организацията от обществения сектор изчислява общите такси в зависимост от категориите и количеството данни, предоставени за повторно използване, в съответствие с обективни, прозрачни и проверими критерии, определени с методика, приета от Министерския съвет. Общият приход на обществената организация от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите за обществената организация счетоводни принципи.
(4) В случаите по ал. 2, т. 3 общият приход от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането, разпространението, съхранението и придобиването на права за ползването на информацията заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите от обществената организация счетоводни принципи.
(5) Размерът на таксите се определя:
1. за таксите, събирани от държавен орган - с тарифа, приета от Министерския съвет;
2. за таксите, събирани от друга организация от обществения сектор - от ръководителя на организацията;
3. за таксите, събирани от общините - от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават таксите по т. 1.
(6) Размерът на таксите, основата, на която се изчисляват, взетите предвид фактори при изчисляването, както и всички допълнителни условия, ако има такива, се публикуват, включително по електронен път при наличието на интернет страница. При поискване се посочва и начинът, по който са изчислени тези такси, във връзка с конкретното искане за повторна употреба.
(7) Сумите от такси за повторно използване на информация постъпват по бюджета на съответната организация от обществения сектор.
(8) Министерският съвет преразглежда на всеки три години методиката по ал. 3 въз основа на доклада по чл. 16а, ал. 1.
(9) Ако организация от обществения сектор не определи размер на таксите по ал. 5, т. 2 и 3, организацията предоставя тази информация за повторно ползване безплатно или след заплащане на такса, определена с тарифата по ал. 5, т. 1.
 

Достъп до информация » - Отговорно звено за работа по ЗДОИ
Posted by SB on 2017/2/21 15:57:41 (713 reads )
Отдел "Административно обслужване, ГРАО и ТО” е звеното, отговорно за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.
Адрес: община Павел баня
ул. „Освобождение” №15
6155 гр. Павел баня
Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: „Административно обслужване” в Центъра за административно обслужване при община Павел баня
Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)
Телефон за контакт: 04361 /22 63

Достъп до информация » Списък на категориите информация в интернет
Posted by SB on 2017/2/21 15:46:51 (1277 reads )
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за 
сферата на дейност на  община Павел баня, и форматите, в които е достъпна

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

 АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ
1.
Описание на правомощията на Кмета на община Павел баня и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община
html
xls
docx
pdf
2.
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове
html
xls
docx
pdf
3.
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от община Павел баня
html
xls
docx
pdf
4.  
Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията
   
html
xls
docx
pdf
5.  
Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация Павел баня
   
html
xls
docx
pdf
6.  
Информация    за    бюджета    и    финансовите    отчети     на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси
 
html
xls
docx
pdf
7.  
Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки
 
html
xls
docx
pdf
8.  
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта
   
html
xls
docx
pdf
9.  
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.
 
 
html
xls
docx
pdf
10.  
Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
html
xls
docx
pdf
11.  
Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му
   
html
xls
docx
pdf
12.  
Административни услуги
 
 
html
xls
docx
pdf
13.  
Регистър на общинската собственост
 
 
html
xls
docx
pdf
14.  
Стратегии, планове, програми и отчети за дейността
   
html
xls
docx
pdf

Достъп до информация » - Вътрешни правила
Posted by SB on 2017/2/21 12:57:04 (1124 reads )

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА  ПАВЕЛ БАНЯ


Пътят на отпадъка

Меню

  Евроинтеграция

  Страници на училища и детски градини в общината

  Профил на купувача на СУ "Христо Ботев">

  Профил на купувача на ОУ "Ген. Скобелев" с. Скобелево>

  Профил на купувача на ОУ "В.Левски" с. Г.Сахране>

  Бюджети на училищата>

  Обявления детски градини>


   Партньори