П р о г р а м а  з а  у п р а в л е н и е

(мандат 2019-2023г.)

ИСА ЕМИН БЕСООЛУ

Кмет на Община Павел баня

ВИЗИЯ ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.

Кметът на Община Павел баня ще работи ЗА хората и С хората.

Ясно и прозрачно управление на публични средства и активи.

Бързо и ефективно предоставяне на публични услуги.

ЦЕЛИ

 1. Доизграждане на инфраструктурата на общината, по населени места, с приходоизточници – общински бюджет, проекти и програми от ЕС, съфинансиране по национални и международни програми;

2. Предоставяне на качествени публични услуги:

–          административни – да продължи въвеждане и използване на информационните и комуникационни технологии от администрацията, което да доведе до подобряване на административните услуги – те да бъдат предоставяни по място и време удобни за гражданите и бизнеса;

–          образование – да продължи подобряването на образователна инфраструктура в т.ч. и ЦДГ и детски ясли, обхващане на всички подлежащи на обучение, предоставяне качествено образование и възпитание на подрастващите;

– социални дейности – подобряване на качеството на социалните услуги, предоставени на територията на общината. Увеличаване на капацитета на услугата социален домашен патронаж. Обхващане на по-голям брой деца с увреждане н Общински дневен център на деца с увреждания.

–             други публични услуги

1. Осветление – поддръжка на изградената система за осветление в община Павел баня, чрез своевременно и качествено обслужване на същата.

2. Сметосъбиране и сметоизвозване – изграждане на качествен процес на сметосъбиране на отпадъците.

3. Охрана на безопасността на гражданите и техните имоти, съобразно предоставените от Закона правомощия.

4. Изграждане на платени паркинги и парко-места на територията на гр. Павел баня;

5. Управление на общинските финанси и собственост  – увеличаване на дела на местните приходи от управление на общинското имущество, привличане на средства от програмите на ЕС. Включване нови източници на приходи – такси, глоби и други;

6. Туристически продукт

Взаимодействия със собственици и управители на хотели, спа центрове и къщи за гости, относно събираемостта на туристически данък. Разходването на средствата от туристически данък по предназначение.

7. Намаляване популацията на безстопанствени животни на територията на община Павел баня.

ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙСТВИЯ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Сметосъбиране и сметоизвозване

Увеличаване броят на машините за сметосъбиране и сметоизвозване, съобразен с количеството битови отпадъци на територията на общината, чрез финансиране от дарения, ПУДООС, програми и проекти на ЕС и месни приход –срок за изпълнение до края на 2020 год.

Изграждане на система за разделно събиране на органични отпадъци с цел намаляване количеството депониран отпадък – срок за изпълнение 2020-2021 год.

 1. Доизграждане и поддържане на инфраструктура в община Павел баня

  1. Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня – източници на финансиране – МОСВ, МРРБ – срок за изпълнение 2020-2022 год.

  2. Реконструкция на ул. мрежа в гр. Павел баня – асфалтиране на улици с подменени водопроводи и канализация – външно финансиране, средства от бюджета на общината – срок за изпълнение 2019- 2023 год.

  3. Подновяване и изграждане на ВИК мрежа по села – външно финансиране, собствени средства 2019- 2023 год.;

  4. Асфалтиране на улична мрежа по села с подменена ВИК структура – срок за изпълнение 2019-2023 год.;

 2. Ремонт и поддръжка на общинска собственост

  1. Създаване на звено „БКС“, за поддръжка и текущи ремонти на сгради общинска собственост с цел оптимизиране на разходите по поддръжка на общинска собственост, в т.ч. и образователната инфраструктура – в срок 2020 год.;

  2. Доизграждане на ново крило на сграда – общинска администрация – външно финансиране, собствени средства – срок 2020-2023 год.

 3. Изграждане на платени паркинги и места за престой на МПС на територията на гр. Павел баня –в срок 2020-2023 год.

 4. Ограничаване на свободното предвижване на селскостопански животни – в срок 2020-2023 год.

Постоянна и своевременна комуникация с контролни и проверяващи държавни институции. Налагане на административни наказания на стопаните на безпризорни животни.

 1. Изграждане на гр. Павел баня като атрактивен център за отдих и туризъм.

  1. Подобряване на инфраструктурата на централната част на града.

 • Обновяване и поддръжка на паркова зона – изграждане на детски площадки и спортен комплекс – в срок 2020-2023 год.;

 • Поддръжка на зелените площи, стопанисвани от Община Павел баня – 2020-2023 год.;

 • Разширяване на пешеходна зона в централната част на града – в срок от 2020-2023 год.;

 • Изграждане на паркинги и парко-места за гостите на гр. Павел баня – 2020-2023 год.;

  1. Методи за привличане на туристи.

 • Организиране на културни мероприятия на територията на общината – през пероида 2019-2023 год.

 • Популяризиране на региона чрез всички възможни методи за реклама, в т.ч рекламни материали, интернет пространство, туристически изложения и др. Диалог с предоставящите този продукт на територията на общината – през периода 2019-2023 год.;

 • Изграждане на безплатен интернет достъп за жители и гости в централната част на гр. Павел баня – в срок до 2020 год.

 1. Ограничаване на популацията на домашни, безстопанствени животни – кучета и котки – през периода 2019-2023 год.

Организиране на действия за безплатна кастрация на домашни любимци и безстопанствени животни.

Популяризиране и контрол по НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Павел баня.

Взаимодействие с неправителствени организации за защита на животните.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Програмата за управление за срок на мандата 2019-2023 год. е съобразена с очакванията на населението на община Павел баня. В резултат от поставените цели и приоритети очаквам Община Павел баня да стане привлекателно място, както за живеене, така и за отдих.

Ръководството на Община Павел баня си поставя ясни и реални цели, чието изпълнение ще бъде възможно в мандат 2019-2023 год.

КМЕТ НА

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ИСА БЕСООЛУ