Обслужващата банка на Община Павел баня е:
„ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” КЛОН КАЗАНЛЪК
БАНКОВА СМЕТКА
IBAN BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10
BIC UNCRBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
44 14 00
ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 21 00
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 22 00
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
44 23 00
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 24 00
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 25 00
ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
44 28 00
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 34 00
ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 37 00
ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ
44 40 00
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ
44 41 00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО
44 42 00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ
44 43 00
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ
44 44 00
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
44 48 00
ДИВИДЕНТ
44 49 00
КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ
44 51 00
ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА
44 52 00
ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА
44 55 00
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 56 00
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ
44 57 00
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
44 58 00
ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
44 59 00
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 65 00
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
44 70 00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
44 80 01
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
44 80 02
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 03
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
44 80 04
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ
44 80 05
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
44 80 06
ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
44 80 07
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 80 08
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.
44 80 09
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 10
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
44 80 11
ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
44 80 12
ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ
44 80 13
ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
44 80 90
ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ
44 80 81
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
БАНКОВИ СМЕТКИ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК КАЗАНЛЪК
IBAN BIC  
БЮДЖЕТНА РАЗХОДИ BG 87 UNCR 9660 3100 3003 10 UNCRBGSF
БЮДЖЕТНА ПРИХОДИ BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10 UNCRBGSF
ИБСФ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОПАК BG 85 UNCR 7000 3204 6591 26 UNCRBGSF
ИБСФ ОП“РСР“ BG 06 UNCR 7000 3204 6569 59 UNCRBGSF
НАБИРАТЕЛНА BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18 UNCRBGSF
ПРИВАТИЗАЦИЯ 100% BG 23 UNCR 9660 3200 3003 14 UNCRBGSF
ПРИВАТИЗАЦИЯ 9% BG 08 UNCR 7000 3221 0959 98 UNCRBGSF
ПРИВАТИЗАЦИЯ 91% BG 40 UNCR 7000 3221 0960 04 UNCRBGSF
     
 ЗА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ    
БЮДЖЕТНА ПРИХОДИ BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10 UNCRBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ   447000    
     
ЗА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ    
НАБИРАТЕЛНА BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18 UNCRBGSF